เผยแพร่แล้ว: 2019-10-01

เปรียบเทียบวิธี Simple Smear กับวิธี Quantitative Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique และวิธี Agar Plate Culture สำหรับวินิจฉัยโรค Strongyloidiasis ในอุจจาระผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

ภาวิตา บุพพิ, ชาติญา อธิชาธนบดี, อัญชนา ถาวรวัน, ปวีณา ก้องสนั่น, กรศิริ บุญประเทือง, นพนัฐ จำปาเทศ, บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ

1 - 8