เผยแพร่แล้ว: 2019-05-10

การตีตราและระยะทางสังคมของประชาชน ต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนในชุมชน

ศิลธรรม เสริมฤทธิรงค์, ศิรามาศ รอดจันทร์, พจนา ธัญญกิตติกุล, นพพร ศรีคำบ่อ, นรินทร กลกลาง, รัตนา สุขสมเขตร์, ชุติวัลย์ พลเดช, มานิจ ชนินพร, จันจนากร พรหมแก้ว, วิภารัตน์ รวดเจริญ

66 - 77