"รับบทความภาษาอังกฤษทั้งในและต่างประเทศ"

 
        วารสารสถาบันบำราศนราดรู มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสาธารณสุข ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ระบาดวิทยา การสอบสวนโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม การแพทย์ การพยาบาล การพัฒนาคุณภาพงาน การตรวจพิเศษ และห้องปฏิบัติการยุทธศาสตร์และนโยบายทางสาธารณสุข การประเมินผลโครงการ การพัฒนาประเมินหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ รายงานผู้ป่วย กรณีศึกษา รายงานผลการวิจัย ผลการปฏิบัติงาน นวัตกรรมใหม่ การทบทวนวรรณกรรม สาระน่ารู้หรือการแปลเอกสารวารสารที่สามารถนำมาเป็นแนวทางหรือความรู้แก่ผู้อ่าน เช่น ผลการวิจัยใหม่ ๆ ที่พบในวารสารต่างประเทศ โดยเรื่องที่ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือกำลังรอพิมพ์ในวารสารอื่น ทั้งนี้ผลงานวิจัยและบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาบทความโดยวิธี double blinded ก่อนการลงพิมพ์ และคณะบรรณาธิการตรวจทานแก้ไขเรื่องต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ตามลำดับ และมีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย
 

รายชื่อบรรณาธิการอดีต - ปัจจุบัน 

     1. แพทย์หญิงศิริวรรณ  สิริกวิน                 พ.ศ.2550 - 2550
     2. นายแพทย์สุทัศน์  โชตนะพันธ์              พ.ศ.2551- 2560
     3. แพทย์หญิงวรรณรัตน์  พงศ์พิรุฬห์         พ.ศ.2561- ปัจจุบัน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารสถาบันบำราศนราดูร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

การพัฒนาระบบบันทึกและติดตามผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

Manaporn Chatchumni, อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง , สิทธิกร สายวุฒิกุล , ศุภรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง, แสงรวี มณีศรี, ณัฐพล ยุวนิช, ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ, อนุชิต นิรภัย

72-83

ดูทุกฉบับ