พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน

Main Article Content

พัชรี ดวงจันทร์
สมหญิง พุ่มทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุ และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้สูงอายุ วิธีการ: การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิย้อนหลังจากฐานข้อมูลโครงการ RDU Community ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในครัวเรือนจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ เจตคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ผลการวิจัย: ข้อมูลจากแบบสอบถามที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ มีจำนวน 5,631 ชุด จาก 34 จังหวัด ผู้สูงอายุประมาณสองในสามเป็นเพศหญิง ครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 60-69 ปี ส่วนใหญ่จบระดับประถมศึกษา มีโรคเรื้อรังประจำตัวมากกว่า 2 โรค คะแนนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ มีค่าเฉลี่ย 1.90±1.98 (ค่าที่เป็นไปได้คือ 0-6) คะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ คือ 9.11±2.29 (ค่าที่เป็นไปได้ 4-12)  และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ คือ 10.68±1.68 คะแนน (ค่าที่เป็นไปได้ 4-12) คะแนนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและเจตคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะได้ร้อยละ 15.0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .001) โดยเจตคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ (β = 0.37, P < 0.001) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะมากกว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ (β = 0.032, P < 0.05) สรุป: ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและเจตคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ดังนั้น ควรออกแบบมาตรการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาความรู้และเจตคติต่อการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Kiatying-Angsulee N, Sirisinsuk Y, Suwankesawong W, T Chaisurotchok S, Pumtong S, Chanjaruporn F, et al. Chapter 6 Drug use. In: Chokwiwat W, Tantivess S, Jamniandamrongkarn S, editors. Thai Drug System 2020. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2022.

Pumtong S, Suwannaprom P, Suttajit S, Puripunyawa nich N, Kiatying-Angsulee N. Irrational antibiotic use and distribution in the Thai community: a complex situation in need of integrative solution. Journal of Health Science 2020; 29: s72-81.

Strategic Coordinating Group on Antimicrobial Resis- tance. Midterm progress report on the implementa- tion of Thailand's National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 2017–2019. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2019.

Ministry of Public Health. National Drug Policy and National Strategy on Drug System Development 2020-2022. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2020.

Wichantuk P. Factors predicting antibiotic use behavior among village health volunteers. Journal of Health Science 2021; 22: 146-55.

Seatung N, Kitreerawutiwong N. Factors influencing antibiotic use behavior in sore throat, clean wound, and acute diarrhea among village health volunteers. Journal of the Royal Thai Army Nurse 2018; 19: 166-74.

Kaewphumhae W. Factors relating to the use of appropriate and safety drug behaviors of village health volunteers. Region 11 Medical Journal 2017; 31: 61-71.

Oumgerd P. The factors predicting antibiotic use behavior among healthcare volunteers in Pathum- thani Province, Thailand [master thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2017.

Polsingchan S, Rungruang K. Selected factors affecting rational antibiotic use behaviors of nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Surin. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2021; 31: 211-23.

Phomma A, Netchang S, Kaewkong N, Mapiw P, Naktang N. Factors influencing antibiotic use of nursing students to sore throat, clean wound and diarrhea. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit Journal 2020; 12: 165-79.

Khoka A, Jitjamnong A, Knowledge and antibiotic use behavior of undergraduate students in Phuket Province. Royal Thai Army Medical Journal 2021; 74: 277-90.

Yana A, Chaisombat D. Factors related to antibiotic use behaviors among patients in outpatient depart- ments of community hospital. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2021; 31: 121-34.

Thepitak T. The KAP model and a study of behavior and attitude on prevention HIV/AIDS infection in Thai seafarers. Journal of Management Science Chiang- rai Rajabhat University 2013; 8: 84-102.

Tisayaticom K, Soonthorndhada K, Chamchan C, Limwattannanon S, Tangcharoensathien V. The impact of chronically ill elderly on household economic status: evidence from Thailand. Journal of Health Research 2015; 29: 433-40.

Chiewchantanakit D, Kiatying-Angsulee N, Sirisin- suk Y. Medication use situation in Thai elderly: the computerized database from four tertiary care hospitals. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2013; 23: 9-20.

Ruangritchankul S. Polypharmacy in the elderly. Ramathibodi Medical Journal 2018; 41: 95-104.

Chaichanawirote U, Vithayachockitikhun N. Medica- tion use behaviors among older Thai adults. Journal of Nursing and Health Sciences 2015; 9: 32-46.

Food and Drug Administration. Ministry of Public Health. Data collection manual for promoting safe drug use in community project 2017. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2017.

Food and Drug Administration. Ministry of Public Health. Data collection manual for promoting safe drug use in community project 2019. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2019.

Pumtong S. Promoting drug use safety in the community year 2017. Nonthaburi: Food and Drug Administration; 2018.

Anuwong K, Pumtong S, Jiemjaraschot P. An evalua tion report of Antibiotics Smart Use program in Saraburi province (August 2007 - 2008). Nakornna- yok: Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot Univer- sity; 2008.

Anuwong K, Pumtong S, Jiemjaraschot P, Wongbu sayarat R. An evaluation report of an extended model of Antibiotics Smart Use. Nakornnayok: Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University; 2009.

Chanvatik S, Kosiyaporn H, Lekagul A, Kaewkhan khaeng W, Vongmongkol V, Thunyahan A, et al. Knowledge and use of antibiotics in Thailand: A 2017 national household survey. PLoS One. 2019; 14:e0220990.

Siengjaew C, Nimdet K, Suwan N, Makchumnum P, Thongchim W, Phetprodit N. The project promotes safe drug in the community. Surat Thani Province, 2018. Region 11 Medical Journal 2019; 33: 231-42.

Narkmit C. Prevalence, knowledge, attitude and behavior of rational uses of antibiotics and steroid-adulterated health products among the elderly in Suratthani province. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2020; 15: 81-94.

Matheson K. Statistical versus practical significance [online]. 2008 [cited Mar 20, 2022]. Available from: atrium.lib.uoguelph.ca/xmlui/bitstream/handle/10214/1869/A_Statistical_versus_Practical_Significance.pdf?sequence=7.

Cohen J. Statistical power analysis for the beha- vioral sciences. New York: Academic Press; 1977.

Bussabawalai T, Pilasant S, Tantivess S, Luankong somchit V. The evaluation of Thailand's national strategic plan on antimicrobial resistance 2017–2021. Nonthaburi: Health Intervention and Techno- logy Assessment Program; 2019.

Duangchan P, Pumtong S, Sumpradit N. Effects of campaigns using change agent team and mass media to promote concept of and new social norm towards Antibiotic Smart Use. Journal of Health Systems Research 2017; 11: 481-99.