อุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนานในสิ่งส่งตรวจ ที่เป็นเลือดในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

จินดานุช ผลโยน
รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของการพบแบคทีเรียแกรมลบดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant gram negative bacteria: MDR-GNB) ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด และศึกษารูปแบบความไวต่อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนา โดยใช้ข้อมูลผลเพาะเชื้อแบคทีเรียในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือดและผลการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะย้อนหลัง 5 ปีจาก มกราคม 2559 - ธันวาคม 2563 ผลการวิจัย: อุบัติการณ์ของการพบ MDR-GNB คือ ร้อยละ 28.47 ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2563 อุบัติการณ์รายปี คือ ร้อยละ 24.83, 21.64, 22.07, 38.08 และ 30.86 ของไอโซเลทที่พบ GNB ตามลำดับ เชื้อที่พบมากที่สุดคือ Escherichia coli (E. coli) (ร้อยละ 34.85 ของไอโซเลทที่พบ GNB) รองลงมาเป็น Klebsiella pneumoniae (ร้อยละ 14.19 ของไอโซเลทที่พบ GNB) และ Burkholderia pseudomallei (ร้อยละ 3.19 ของไอโซเลทที่พบ GNB)ตามลำดับ อุบัติการณ์ของการพบเชื้อ MDR-GNB ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยที่พบเชื้อดังกล่าวเป็นเพศชายร้อยละ 52.54 มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 57.97) และพบมากที่สุดในหอผู้ป่วยหญิง (ร้อยละ 41.02) ยา ceftriaxone เป็นยาต้านจุลชีพที่มีปริมาณการใช้มากที่สุดในโรงพยาบาล เมื่อจำแนกเชื้อตามการดื้อต่อยาปฏิชีวนะพบว่า เชื้อ E. coli ดื้อต่อยากลุ่ม penicillin มากที่สุด คือ ร้อยละ 98.97 สรุป: อุบัติการณ์ของการพบเชื้อ MDR-GNB มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น และมีอัตราการดื้อยาที่สูงขึ้นในสิ่งส่งตรวจที่เป็นเลือด ดังนั้นโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่วิจัยควรมีการจัดการข้อมูลเชื้อดื้อยาอย่างเป็นระบบ โดยควรมีการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้มีการดำเนินงานระบบสนับสนุนการใช้ยาต้านจุลชีพสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Antimicrobial resistance: global report on surveillance Geneva: World Health Organization [online]. 2014 [cited Dec 20, 2021]. Available from: apps.who.int/iris/handle/10665/1126 42.

Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic resistance threats in the United States, 2019. [online] 2019. [cited Dec 20, 2021]. Available from: www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report /2019-ar-threats-report-508.pdf

Phodha T, Riewpaiboon A, Malathum K, Coyte PC. Excess annual economic burdens from nosocomial infections caused by multi-drug resistant bacteria in Thailand. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019; 19: 305-12.

Rhodes J, Jorakate P, Makprasert S, Sangwichian O, Kaewpan A, Akarachotpong T, et al. Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007-2014. BMC Public Health. 2019; 19 (Suppl 3): 521.

Mhondoro M, Ndlovu N, Bangure D, Juru T, Gombe NT, Shambira G, et al. Trends in antimicrobial resistance of bacterial pathogens in Harare, Zimbabwe, 2012-2017: a secondary dataset analysis. BMC Infect Dis. 2019; 19: 746.

World Health Organization. Antimicrobial resistance [online]. 2021 [cited Dec 20, 2021]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicro bial-resistance.

Nagvekar V, Sawant S, Amey S. Prevalence of multidrug-resistant Gram-negative bacteria cases at admission in a multispeciality hospital. J Glob Antimi crob Resist. 2020; 22:457-61.

Schöneweck F, Schmitz RPH, Rißner F, Scherag A, Löffler B, Pletz MW, et al. The epidemiology of bloodstream infections and antimicrobial susceptibi lity patterns in Thuringia, Germany: a five-year prospective, state-wide surveillance study (Alerts Net). Antimicrob Resist Infect Control. 2021; 10:132.

Sumpradit N, Wongkongkathep S, Malathum K, Janejai N, Paveenkittiporn W, Yingyong T, et al. Thailand's national strategic plan on antimicrobial resistance: progress and challenges. Bull World Health Organ 2021; 99:661.

Morris S, Cerceo EJA. Trends, epidemiology, and management of multi-drug resistant gram-negative bacterial infections in the hospitalized setting. Antibiotics 2020; 9:196.

Suwantarat N, Carroll KCJAR, Control I. Epidemio logy and molecular characterization of multidrug-resistant Gram-negative bacteria in Southeast Asia. Antimicrob Resist Infect Control; 2016; 5:1-8.

World Health Organization. Global antimicrobial resistance and use surveillance system (GLASS) report: [online]. 2021[cited Dec 20, 2021]. Available from: www.who.int/publications/i/item/97892400273 36

Droz N, Hsia Y, Ellis S, Dramowski A, Sharland M, Basmaci RJAR, et al. Bacterial pathogens and resistance causing community acquired paediatric bloodstream infections in low-and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. Antimicrob Resist Infect Control 2019; 8:1-12.

Plongla R. Pediatrics: Diagnosis and treatment: Mechanisms of antimicrobial resistance [online]. 2019 [cited Nov 1, 2021]. Available from: pedid.md. chula.ac.th/.

Intahphuak S, Apidechkul T, Kuipiaphum P. Antibio- tic resistance among the Lahu hill tribe people, northern Thailand: a cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2021; 21:385.

Sinwat N, Angkittitrakul S, Coulson KF, Pilapil F, Meunsene D, Chuanchuen R. High prevalence and molecular characteristics of multidrug-resistant Salmonella in pigs, pork and humans in Thailand and Laos provinces. J Med Microbiol. 2016; 65:1182-93.

Food and drug administration. Thailand surveillance of antimicrobial consumption: Thailand-SAC [online]. 2017 [cited Dec 20, 2021]. Available from: amrthai land.net/Home/Thailand.

Health Systems Research Institute and Integrative Committee on Antimicrobial Resistance. Thailand national strategic plan on antimicrobial resistance 2017-2021 [online]. 2017 [cited Dec 20,2021]. Available from: kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle /11228/4807/he0143.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Phodha T, Riewpaiboon A, Malathum K, Coyte PJE, Infection. Annual relative increased in inpatient mortality from antimicrobial resistant nosocomial infections in Thailand. Epidemiol Infect 2019; 147: e133.

Tunyong W, Arsheewa W, Santajit S, Kong-Ngoen T, Pumirat P, Sookrung N, et al. Antibiotic resistance genes among carbapenem-resistant enterobactera les (CRE) isolates of Prapokklao Hospital, Chantha buri Province, Thailand. Infect Drug Resist. 2021; 14: 3485.

Santimaleeworagun W, Thunyaharn S, Juntanawi wat P, Thongnoy N, Harindhanavudhi S, Nakeesa thit S, et al. The prevalence of colistin-resistant Gram-negative bacteria isolated from hospitalized patients with bacteremia. J Appl Pharm Sci 2020; 10: 056-059.

Rhodes J, Jorakate P, Makprasert S, Sangwichian O, Kaewpan A, Akarachotpong T, et al. Population-based bloodstream infection surveillance in rural Thailand, 2007–2014. BMC Public Health. 2019; 19:1-12.

Yungyuen T, Chatsuwan T, Plongla R, Kanthawong S, Yordpratum U, Voravuthikunchai SP, et al. Nationwide surveillance and molecular characteri zation of critically drug-resistant gram-negative Bacteria: results of the research university network Thailand study. Antimicrob Agents Chemother. 2021;65: e00675-21.

Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect. 2012; 18: 268-81. doi: 10.1111/j.146 9-0691.2011.03570.

Laboratory Department. Guideline for collecting specimens. Nakhon Phanom: Thatphanom Crown Prince Hospital; 2021.

National Antimicrobial Resistance Surveillance of Thailand. Blood specimen collection: Blood cultures [online]. 2011 [cited Nov 1, 2021]. Available from: narst.dmsc.moph.go.th/manuals/Bloodbook.pdf?fbcl id=IwAR1_PhkMgPi2L6mHMzuOZtahnYP_6yPoLggQ6tGGVTFPtE6xeclMBoZrfhI.

National Institute of Health, Department of Medical Sciences. Antibiogram 2020 [online]. 2021 [cited Nov 1, 2021]. Available from: narst.dmsc.moph.go.t h/antibiograms/2020/12/Jan-Dec2020-Blood.pdf.

Hollingworth SK. Measuring medicine use: Applying ATC/DDD methodology to real-world data. Pharma cy. 2021; 9: 60.

World Health Organization. Collaborating Center for Drug Statistics Methodology: Updates included in the ATC/DDD Index [online] 2015. [cited Dec 20, 2021]. Available from: www.whocc.no/atc_ddd_inde x/.

Nakonchai T. Factors associated with multi‐drug resistant infections among patients of Udonthani Cancer Hospital. Nursing, Health, and Education Journal. 2018; 1: 23-30.

Mirzaei B, Bazgir ZN, Goli HR, Iranpour F, Moham madi F, Babaei R. Prevalence of multi-drug resistant (MDR) and extensively drug-resistant (XDR) pheno types of Pseudomonas aeruginosa and Acineto bacter baumannii isolated in clinical samples from Northeast of Iran. BMC Res Notes. 2020; 13: 380.

Almulhim AS, Alamer A. The prevalence of resistant Gram-negative bacteraemia among hospitalized patients in Tucson, Arizona over a 12-month period; A retrospective single center study. J Int Med Res. 2020;48: 300060519829987.

Sadsee P. Prevalence of carbapenem resistant ente robacteriaceae at Somdejphrachoataksinmaharaj hospital, Tak. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. 2019;13: 78-86.

Wiersinga WJ, Virk HS, Torres AG, Currie BJ, Peacock SJ, Dance DAB, et al. Melioidosis. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4:17107.

Hinjoy S, Hantrakun V, Kongyu S, Kaewrakmuk J, Wangrangsimakul T, Jitsuronk S, et al. Melioidosis in Thailand: Present and future. Trop Med Infect Dis. 2018; 3: 38.

Chaiyasong C, Tiyapak P, Pinake S, Chaiyasong S. Associations between antibiotic use and resistance in Mahasarakham Hospital. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15: 98-105.

Wechakul M, Rimdusit S. Correlation between antimicrobial resistance and antimicrobial consump tion in Krabi hospital. Health Science Journal of Thailand. 2021; 3: 48-59.

Lim C, Takahashi E, Hongsuwan M, Wuthiekanun V, Thamlikitkul V, Hinjoy S, et al. Epidemiology and burden of multidrug-resistant bacterial infection in a developing country. eLife. 2016; 5.

Thumkaew P, Saranpuetti C, Pobkeeree V. Bactere mia and antimicrobial susceptibility of clinical isolates from patients in Pathumthani Hospital: 2013-2018. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. 2021; 15: 139-49.