ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลเทศบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง

Main Article Content

ศิราณี ยงประเดิม
กันต์ฤทัย สังฆะโน
ชุติกาญจน์ สุขาทิพย์
ชนากานต์ ไกรมาก
ปาลิตา แก้วพรม
วนิดา พุ่มพวง
สุริยน อุ่ยตระกูล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมดที่สังกัดโรงพยาบาลเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  วิธีการ: ผู้วิจัยประเมินความรู้ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนวัยทำงานที่พัฒนาโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามประกอบด้วยคำถาม 5 ด้าน  ได้แก่ การใช้ยาตามฉลากและซองยา การรู้ทันสื่อโฆษณา การเลือกซื้อและใช้ยา การเข้าใจความหมายของคำศัพท์ และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ  ผลการวิจัย: อสม. ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 139 ราย  ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด 16.51 (SD = 5.79) จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน ความรู้ด้านการใช้ยาตามฉลากและซองยาเฉลี่ย คือ 4.31±1.74 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)  การเข้าใจความหมายของคำศัพท์เฉลี่ย คือ 7.17±3.00 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  การเลือกซื้อและใช้ยาเฉลี่ย คือ 3.31±1.07 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  และการรู้ทันสื่อโฆษณาเฉลี่ย คือ 2.34±1.36 คะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)  สรุป: อสม. ประจำโรงพยาบาลเทศบาลแห่งนี้ควรได้รับการอบรมความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเลือกซื้อและใช้ยาและเรื่องการรู้ทันสื่อโฆษณาให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Order of Ministry of Public Health on Village Health Volunteers B.E.2010. Royal Gazette No. 128 Part 33 (Dec 21, 2021).

Nunam R, Dechkum P. Achievement assessment of health village volunteers operation, Meuang district, Khonkaen province. Mahasarakham Hospital Journal.2019; 16: 104-111.

Nakrukamphonphatn S, Suwannakoot N, Natason A. Experienced of village health volunteer to take care for patients in the community. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 2018; 21: 109-116.

Suriyo J. The effectiveness of performance of village health volunteers primary health care service delivery in municipality Phetchaburi, Phetchaburi province. Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University Journal. 2017; 8: 57-68.

Nawsuwan K, Singweratham N, Waichompu N, Chayakul K. The successful implementation of novel coronavirus (COVID-19) in the community of village health volunteers (VHVs) in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal. 2020; 12: 195-212.

Chinnabutr W, Phakdisorawit N. The role of village health volunteers (VHVs) in preventing the coronavirus 2019 (Covid-19) outbreak according to government policy of Mueang district Suphanburi province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology. 2021; 6: 304-18.

World Health Organization. Promoting rational use of medicines: core components [online]. 2002 [cited Nov 9, 2021]. Available from: apps.who.int/iris/bitstre am/handle/10665/67438/WHO_EDM_2002.3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Rational Drug Use Panel. Rational drug use hospital manual. Nonthaburi: Agricultural Cooperative Fede-ration of Thailand Publisher; 2012.

Khuhamanee U, Rodjarkpai Y, Maharachpong N. Health literacy and role of village health volunteer in chronic disease prevention. Journal of the Depart- ment of Medical Services. 2020; 45: 137-42.

Punauan W, Katonyoo C, Chavapong W. Knowledge and skill in preventing and controlling dengue hemorrhagic fever of health volunteer Pai district, Maehongson province. Ganesha Journal. 2019; 15: 149-59.

Saenfai A. Knowledge and role perception for prevention and control of avian influenza among health volunteer Phrao district, Chiang Mai province. Lanna Public Health Journal. 2008; 4: 375-84.

Health Education Division. Manual for assessment of health literacy and health behavior in village health volunteers and working population. Bangkok: Ministry of Public Health; 2019.

Komwong D, Sangkhawat T. Factors affecting drug use behaviors of village health volunteers. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal. 2012; 7: 121-6.

Wattanakul S, Chidnayee S, Sasow P, Tariya D, Panwarin S, Nitirat P. Rational drug use literacy of village health volunteer. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal. 2020; 12: 72-82.

Seatung N, Kitreerawutiwong N. Factors influencing antibiotics use behavior in sore throat, clean wound, and acute diarrhea among village health volunteers. Journal of the Royal Thai Army Nurses. 2018; 19: 166-74.

Numdee W. Behavior in using antibiotics of village health volunteers Doembangnangbuat district Suphanburi province. Journal of MCU Nakhondhat. 2020; 7: 213-28.

Kaewphumhae W. Factors relating to the use of appropriate and safety drug behaviors of village health volunteer. Region 11 Medical Journal. 2017; 31: 61-71.

Tachavijitjaru C, Srisupornkornkul A, Changtej S. Selected factors related with the health literacy of village health volunteer. Journal of the Royal Thai Army Nurses. 2018; 19(suppl): 320-32.