ต้นทุนฐานกิจกรรมของกระบวนการประสานรายการยาในแผนกผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เกล็ดดาว ธิมา
นิลวรรณ อยู่ภักดี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมของงานกระบวนการประสานรายการยาในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา การคำนวณต้นทุนด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการทวนสอบ กิจกรรมการตรวจสอบ กิจกรรมการเปรียบเทียบ และกิจกรรมสื่อสารส่งต่อข้อมูล การเก็บข้อมูลดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในอาสาสมัคร 47 ราย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบเก็บข้อมูลต้นทุน และแบบฟอร์มประสานรายการยา ผลการวิจัย: กิจกรรมการตรวจสอบเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนรวมมากที่สุด เท่ากับ 29.80 บาท ต่อ 1 ครั้ง รองลงมา คือ กิจกรรมการทวนสอบ มีต้นทุนรวมเท่ากับ 26.55 บาท ต่อ 1 ครั้ง ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมเปรียบเทียบ และกิจกรรมสื่อสารส่งต่อข้อมูล มีต้นทุนรวมต่อกิจกรรม 1 ครั้ง เท่ากับ 17.85 และ 16.61 บาท ตามลำดับ โดยมีต้นทุนค่าแรงเป็นสัดส่วนสูงที่สุด เมื่อเทียบสัดส่วนต้นทุนระหว่างต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน เท่ากับ 84.81 : 13.93 : 1.26 สรุป: ต้นทุนค่าแรงเป็นสัดส่วนสูงที่สุด ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องกับงานประสานรายการยาสามารถนำผลการศึกษาข้างต้นไปใช้เป็นแนวทางการบริหารทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Yuttachamnan T. The effects of medication process in the in-patient with chronic disease. Research and Development Health System Journal 2015; 2: 256-62.

Kaeokumbong C. The effects of medication reconci- liation in an inpatient unit of a community hospital. Thai Journal of Pharmacy Practice 2009; 2: 162-71.

Ningsanon T. Medication reconciliation. In: Ningsa non T, Montakarnkul P, Julawattanaton S, editors. Medication reconciliation. Bangkok: Prachachon; 2009. p.1-25.

Gisev N, Bell JS, O’Reilly CL, Rosen A, Chen TF. An expert panel assessment of comprehensive medication reviews for clients of community mental health teams. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2010; 45: 1071-9.

The Joint Commission. Sentinel event alert using medication reconciliation to prevent errors [online]. 2006 [cited Oct 15, 2019]. Available from: www. joint commission.org/assets/1/18/SEA_35.PDF

The Healthcare Accreditation Institute. Hospital and Healthcare Standards. Nonthaburi: The Healthcare Accreditation Institute; 2015.

Walsh EK, Kirby A, Kearney PM, Bradley CP, Fleming A, O’Connor KA, et al. Medication reconcil iation: time to save? A cross-sectional study from one acute hospital. Eur J Clin Pharmacol 2019; 75: 1713–22.

Mendes AE, Lombardi NF, Andrzejevski VS, Frando loso G, Correr CJ, Carvalho M. Medication reconci liation at patient admission: a randomized con- trolled trial. Pharm Pract 2016;14: 656. doi: 10.185 49/PharmPract.2016.01.656.

Tananonniwas S. Impact of medication reconciliation at discharge process on medication error in hyper tensive patients at Thamuang hospital, Kanchana buri [master thesis]. Nakhon Pathom: Silpakorn University; 2011.

Puntakul K, Topark-Ngarm A. Medication reconcili ation at Nakhon Ratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital. Isan Journal of Pharmaceu- tical Sciences 2012; 8: 27-40.

Mensin P. Cost-effectiveness of phamacist-participation in medication reconciliation process in surgical inpatients at Samutprakarn Hospital [master thesis]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2010.

Javid M, Hadian M, Ghaderi H, Ghaffari S, Salehi M. Application of the activity-based costing method for unit-cost calculation in a hospital. Glob J Health Sci 2016; 8: 165-72.

Toommanon V. Activity based costing (ABC). Bang kok : Ionic; 2001.

Panyayingyong S. Activity-based costing: A case study of a logistics provider [independent study]. Bangkok: Srinakharinwirot University; 2010.

Keerasuntonpong P, Kiattikulwattana P, Boonyanet W, Chatraphorn P. Managerial accounting. Bang- kok : Se-education; 2016.

Tongsokhowong A. Cost accounting. Bangkok: Se-education; 2016. p205-9.

Kanaphantu N. Activity-based costing of chronic disease screening services in community pharma- cy, Mueang District Pathum Thani Province [master thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2016.

Kidtipornpechdee K. Activity-based costing of smoking cessation clinic, Donpud hospital, Saraburi province. [master thesis]. Phitsanulok: Naresuan University; 2017.

Office of Public Accounting Standards. Guideline of unit cost calculation for public services in the fiscal years 2014. Bangkok: The Comptroller General's Department; 2014.

Riewpaiboon A. Cost analysis in health systems development. Bangkok: Saksophapress; 2018.

Gleason KM, Groszek JM, Sullivan C, Rooney D, Barnard C, Noskin GA. Reconciliation of discrepan cies in medication histories and admission orders of newly hospitalized patients. Am J Health-Syst Pharm 2004; 61: 1689-95

Hatsadin U. Unit cost of service activities in rehabil itation unit, Nakhonpat hospital, Nakhon si thamma rat province, by using activity-based costing system [master thesis]. Nonthaburi: Sukhothai Thamma thirat Open University; 2011.

Wirotwanit N, Thongkhamrod R, Hingkanont P. Cost analysis of nursing service activities in emergency department Naresuan university hospital [master thesis]. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University; 2013.

Jeenanan K, Cheawchanwattana A, Chantapasa K, Ningsanon T. Medication reconciliation processes in in-patient department of public hospitals in region 7 of National health security office, Ministry of public health. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 4; 11-23.

Chaisiripenpak W, Soontharos S, Chaisiri K. Cost-effectiveness of medication reconciliation in med-female inpatients department at Chonburi hospital. 2009.Paper presented at the Conference of Chonburi Hospital, Chonburi, Thailand. 2009.