ผลของกรดโฟลิกต่อระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

Main Article Content

จิณัฐนภัส เลิศภานิธิศ
สุระรอง ชินวงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการได้รับกรดโฟลิกต่อระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือด (HbA1C) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มแบบปกปิดสองทางและมีกลุ่มควบคุม (double blind randomized controlled trial) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับ HbA1C ระหว่าง 7–10% และได้รับยา metformin อย่างน้อย 1500 มก./วัน ที่โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผู้วิจัยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองได้รับกรดโฟลิกขนาด 5 มก./วัน จำนวน 80 คนและกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกจำนวน 78 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน การศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย HbA1C และระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร (FBG) ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ multilevel mixed–effects linear regression  ผลการวิจัย: ค่าเฉลี่ย HbA1C ภายในกลุ่มทดลองเดือนที่ 0 เท่ากับ 8.20 ± 0.71% และเดือนที่ 3 เท่ากับ 7.85 ± 0.82% ตามลำดับ ซึ่งมีค่าลดลง 0.23 ± 0.89% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.005) HbA1C ของกลุ่มควบคุม เดือนที่ 0 เท่ากับ 8.13 ± 0.76 % และเดือนที่ 3 เท่ากับ 8.00 ± 1.07 % มีค่าลดลง 0.11 ± 0.98 % (P=0.329)  อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการศึกษาในเดือนที่ 3 ค่าเฉลี่ย HbA1C รวมทั้งระดับ HbA1C ที่ลดลง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.593 และ 0.466 ตามลำดับ) การศึกษาไม่พบความแตกต่างของค่า FBG และการเปลี่ยนแปลงของค่า FBG ระหว่างเดือนที่ 0 และ เดือนที่ 3 ในระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สรุป: การได้รับกรดโฟลิกขนาด 5 มก./วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยา Metformin ไม่สามารถลด ระดับ FBG และ HbA1C ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1) International Diabetes Federation. Diabetes: facts and figures [online]. 2018 [cited Jan 10, 2018]. Available from: diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html.

2) Strategy and Planning Division. Statistics in Thailand [online]. 2018 [cited March 18, 2018]. Available from: bps.moph.go.th/.

3) Bureau of Non Communicable Diseases. Details on indicator of diabetes and hypertension [online]. 2016 [cited Mar 18, 2018]. Available from: www.thaincd. com/2016/news/hot-news-detail.php?id=12400&gid =18

4) Puttaruk U. Factors related to control blood sugar among diabetes mellitus type 2 patients, treated at Kang Pla subdistrict health promoting hospital, Loei province [master thesis]. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2015.

5) Ovatakanont P. The outcome of diabetes care and factors associated with poor glycemic control among type 2 diabetic patients in Saimun hospital. Srinaga rind Medical Journal 2011; 26: 339–49.

6) Sikaow O, Namjuntra R, Trakulsithichok S. Factors associated with glycemic control in type 2 diabetic patients at Hua-Chiew hospital. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2013;14:39-49.

7) Buraphunt R. Factors affecting uncontrolled type II diabetes mellitus of patients in Sangkhom hospital, Udonthani province. KKU Research Journal. 2013; 6: 02-9.

8) Ramachandran L, Negi NS, Gupta B. Prevalence of hyperhomocysteinaemia in type-2 diabetes mellitus and its correlation with its complications. JIACM. 2012; 13: 277-81.

9) Abdella NA, Mojiminiyi OA, Akanji AO, Moussa MA. Associations of plasma homocysteine concentration in subjects with type 2 diabetes mellitus. Acta Diabe tologica 2002; 39: 183-90.

10) Gargari BP, Aghamohammadi V, Aliasgharzadeh A. Effect of folic acid supplementation on biochemical indices in overweight and obese men with type 2 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2011;94:33-8.

11) Pongchaidecha M, Srikusalanukul V, Chattananon A, Tanjariyaporn S. Effect of metformin on plasma homocysteine, vitamin B12 and folic acid: a cross-sectional study in patients with type 2 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai 2004;87:780 -7.

12) Sudchada P, Saokaew S, Sridetch S, Incampa S, Jaiyen S, Khaithong W. Effect of folic acid supple mentation on plasma total homocysteine levels and glycemic control in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract 2012;98:151-8.

13) Wells BG, Dipiro JT, Schwinghammer TL, Dipiro CV. Diabetes millitus. In: Wells BG, Dipiro JT, Schwinghammer TL, Dipiro CV, editors. Pharmaco therapy: A pathophysiologic approach. 9th ed. New York, USA: McGraw-Hill ; 2014. p161-75.

14) Rehman A, Setter SM, Vue MH. Drug-induced glucose alterations part 2: drug-induced hyperglyce mia. Diabetes Spectr 2011;24:234-8.

15) Thamlikitkul V. Clinical research: planning and apply ing effects. Siriraj Gazette 2006;58:1112-20.

16) Saidaeng K. Behavior modification process on diabetic patients at health center of Mae-Lai community, Mueang district, Phrae province. [master thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2011.

17) Mashavi M, Hanah R, Boaz M, Gavish D, Matas Z, Fux A, et al. Effect of homocysteine-lowering therapy on arterial elasticity and metabolic parameters in metformin-treated diabetic patients. Atherosclerosis 2008;199:362-7.

18) Mangoni AA, Sherwood RA, Asonganyi B, Swift CG, Thomas S, Jackson SH. Short-term oral folic acid supplementation enhances endothelial function in patients with type 2 diabetes. Am J Hypertens 2005 ;18:220-6.

19) Prabhu M, Srinivasan N, Narmadha MP, Radha R. Investigation of the effect of metformin on the level of plasma homocysteine,vitamin b12 and folic acid in type ii diabetes mellitus patients. J Pharm Res 2014; 8:1398-1450.

20) Shaikh MK, Devrajani BR, Shaikh A, Shah SZA, Shaikh S, Singh D. Plasma homocysteine level in patients with diabetes mellitus. World ApplSci J 2012 ; 16: 1269-73.

21) Rekha S, Patel M, Pooja G, Pushpalata S, Natu S, Pradeep Y. Correlation of plasma homocysteine levels with BMI and insulin resistance, amongst obese, overweight and non obese infertile women. Int J Sci Res Publ 2012;2:1-6.

22) Homocysteine Lowering Trialists’ Collaboration. Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of homocysteine: a meta-analysis of the randomized trials. Am J Clin Nutr 2005;82:806-12.

23) Kroon LA, Williams C. Diabetes millitus. In: Alldredge BK , Corelli RL, Ernst ME, Guglielmo BJ, Jacobson PA, Kradjan, et al, editors. Applied therapeutics: the clinical use of drug.10th ed. Philadelphia: Lippicott William & Wilkins; 2013. P 1223-99.

24) Pethchit R. Self-care behaviors and blood sugar control among patients with diabetes mellitus at Khiensa hospital, Suratthani province. Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2015;2:15-28.

25) Sroisong S, Rueankon A, Apichantramethakul K, Nunta N, Sukkaseam J. Perceived self-care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus with poor glycemic control. Journal of Phra pokklao Nursing College 2017;28:93-103.

26) Chanapa P, Kijkuokool P. Stress and the Metabolic Syndrome. Songklanakarind Medical Journal 2013; 31: 253-60.

27) Siriwattanapornkul T, Oba N, Na Rachasima SI. Factors related to blood glucose level among patients with diabetes mellitus type II. Journal of Nursing Science Naresuan University 2007;1:57-67.

28) Buakham T. Factors related of blood sugar control in diabete patients in Nongpakam Health Promotion Hospital [online]. 2018 [cited Mar 18, 2018]. Availa ble from: www.ldm.in.th/cases/300.

29) Sulukananuruk C, Jaisanook W, Muktabhant B. Association of depression and stress with HbA1c level of type 2 diabetic patients attending the diabetes clinic of Nampong hospital, Khon Kaen province. Srinagarind Medical Journal 2016;31:34-46.