กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกรดโฟลิกต่อระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF