ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชักสำหรับเด็กโรคลมชัก ที่ได้รับ การรักษาด้วยอาหารสร้างสารคีโตน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Main Article Content

ธนรัตน์ สว่างฤทธิ์
ศิรินุช ชมโท
ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อรวบรวมรายการยากันชักและจัดทำคู่มือปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชักสำหรับเด็กโรคลมชักที่ได้รับการรักษาด้วยอาหารสร้างสารคีโตน วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาซึ่งทำในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2560 การศึกษารวบรวมรายการยากันชักจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจัดทำเป็นคู่มือปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชักสำหรับเด็กโรคลมชักที่ได้รับการรักษาด้วยอาหารสร้างสารคีโตน จากนั้นประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของคู่มือด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ผลการวิจัย: ยากันชักสำหรับเด็ก จำนวนทั้งหมด 44 รายการ ประกอบด้วย ยารูปแบบของเหลวสำหรับรับประทาน 4 รายการ ยารูปแบบของแข็ง 33 รายการ และยาฉีด 7 รายการ ยาที่ศึกษามีค่ามัธยฐานของปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยาเท่ากับ 23 (IQR: 0, 133) มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคของยา ในยาฉีดไม่พบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอยู่ในสูตรตำรับ ยารูปแบบของเหลวสำหรับรับประทานและยารูปแบบของแข็ง มีค่ามัธยฐานของปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยาเท่ากับ 536.50 (IQR: 130.75, 1,075) และ 50 (IQR: 0, 127) มิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคของยา ตามลำดับ คู่มือมีค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1 ซึ่งแสดงถึงความตรงเชิงเนื้อหา สรุป: การรวบรวมและจัดทำคู่มือปริมาณคาร์โบไฮเดรตในยากันชักสำหรับเด็กโรคลมชักที่ได้รับการรักษาด้วยอาหารสร้างสารคีโตน มีประโยชน์ในการช่วยแพทย์ให้เลือกใช้ยากันชักรูปแบบของเหลวสำหรับรับประทานที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Shinnar S, Pellock JM. Update on the epidemiology and prognosis of pediatric epilepsy. J Child Neurol. 2002;17:S4-17.

2. Kwan P, Bodie MJ. Effectiveness of first antiepileptic drug. Epilepsia. 2001;42:1255-60.

3. Chomtho K, Suteerojntrakool O, Chomtho S. Effective ness of medium chain triglyceride ketogenic diet in Thai children with intractable epilepsy. J Med Assoc Thai. 2016;99:159-65.

4. Martin K, Jackson CF, Levy RG, Cooper PN. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 2:C D001903. doi: 10.1002/14651858.CD001903.pub3.

5. Kessler SK, Neal EG, Camfield CS, Kossoff EH. Dietary therapies for epilepsy: Future research. Epilepsy Behav. 2011;22:17-22.

6. Hobdell EF, Tonyes L. "Diet for epilepsy," Touch briefings. US Pediatric Review. 2007;2:45-6.

7. Neal E, McGrath G. Ketogenic diets. In: Shaw V, Lawson M, editors. Clinical pediatric dietetics. 3 ed. Oxford, UK: Blackwell Publishing; 2007. p. 295-308.

8. Kossoff EH, McGrogan JR, Bluml RM, Pillas DJ, Rubenstein JE, Vining EP. A modified Atkins diet is effective for the treatment of intractable pediatric epilepsy. Epilepsia. 2006;47:421-4.

9. Kossoff EH, Turner Z, Bluml RM, Pyzik PL, Vining EP. A randomized, crossover comparison of daily carbohydrate limits using the modified Atkins diet. Epilepsy Behav. 2007;10:432-6.

10. Hartman AL, Vining EP. Clinical aspects of the ketogenic diet. Epilepsia. 2007;48:31-42.

11. Runyon AM, So T-Y. The use of ketogenic diet in pediatric patients with epilepsy. ISRN Pediatrics. 2012; 2012: 263139.

12. Duggan C, Watkins JB, Walker WA. Nutrition in pediatrics. Ontario, Canada: BC Decker 2008. p. 724.

13. Tanner GR, Lutas A, Martinez-Francois JR, Yellen G. Single K ATP channel opening in response to action potential firing in mouse dentate granule neurons. J Neurosci. 2011;31:8689-96.

14. Yudkoff M, Daikhin Y, Nissim I, Lazarow A, Nissim I. Brain amino acid metabolism and ketosis. J Neurosci Res. 2001;66:272-81.

15. Juge N, Gray JA, Omote H, Miyaji T, Inoue T, Hara C, et al. Metabolic control of vesicular glutamate transport and release. Neuron. 2010;68:99-112.

16. Omote H, Miyaji T, Juge N, Moriyama Y. Vesicular neurotransmitter transporter: bioenergetics and regulation of glutamate transport. Biochemistry. 2011; 50:5558-65.

17. Weinshenker D. The contribution of norepinephrine and orexigenic neuropeptides to the anticonvulsant effect of the ketogenic diet. Epilepsia. 2008;49 Suppl 8:104-7.

18. Dahlin M, Mansson JE, Amark P. CSF levels of dopamine and serotonin, but not norepinephrine, metabolites are influenced by the ketogenic diet in children with epilepsy. Epilepsy Res. 2012;99:132-8.

19. Masino SA, Kawamura M, Wasser C, Pomeroy LT, Ruskin DN. Adenosine, ketogenic diet and epilepsy: the emerging therapeutic relationship between metabolism and brain activity. Curr Neuropharma col. 2009;7:257-68.

20. Fedele DE, Gouder N, Guttinger M, Gabernet L, Scheurer L, Rulicke T, et al. Astrogliosis in epilepsy leads to overexpression of adenosine kinase, resulting in seizure aggravation. Brain. 2005; 128: 2383-95.

21. Masino SA, Li T, Theofilas P, Sandau US, Ruskin DN, Fredholm BB, et al. A ketogenic diet suppresses seizures in mice through adenosine A₁ receptors. J Clin Invest. 2011;121:2679-83.

22. Jarrett SG, Milder JB, Liang LP, Patel M. The ketogenic diet increases mitochondrial glutathione levels. J Neurochem. 2008;106:1044-51.

23. Maalouf M, Rho JM, Mattson MP. The neuropro tective properties of calorie restriction, the ketogenic diet, and ketone bodies. Brain Res Rev. 2009;59:293-315.

24. Milder J, Patel M. Modulation of oxidative stress and mitochondrial function by the ketogenic diet. Epilepsy Res. 2012;100:295-303.

25. Yuen AW, Sander JW. Rationale for using intermit tent calorie restriction as a dietary treatment for drug resistant epilepsy. Epilepsy Behav. 2014; 33: 110-4.

26. Vining EG, Freeman JM, Ballaban-Gil K, et al. A multicenter study of the efficacy of the ketogenic diet. Arch Neurol. 1998;55:1433-7.

27. Henderson CB, Filloux FM, Alder SC, Lyon JL, Caplin DA. Efficacy of the ketogenic diet as a treatment option for epilepsy: Meta-analysis. J Child Neurol. 2006;21:193-8.

28. Keene DL. A Systematic review of the use of the ketogenic diet in childhood epilepsy. Pediatr. Neurol. 2006;35:1-5.

29. Feldstein TJ. Carbohydrate and alcohol content of 200 oral liquid medications for use in patients receiving ketogenic diets. Pediatrics. 1996; 97:506-11.

30. Tallian KB, Nahata MC, Tsao C-Y. Role of the ketogenic diet in children with intractable seizures. Ann Pharmacother. 1998;32:349-61.

31. McGhee B, Katyal N. Avoid unnecessary drug-related carbohydrates for patients consuming the ketogenic diet. J Am Diet Assoc. 2001;101:87-101.

32. Rowe RC, Sheskey PJ, Cook WG, Fenton ME. Handbook of pharmaceutical excipient. 7 ed. London, UK: Pharmaceutical Press 2012.

33. Lebel D, Morin C, Achim N, Laberge M, Carmant L. The carbohydrate and caloric content of concomi- tant medications for children with epilepsy on the ketogenic diet. Can J Neurol Sci. 2001; 28: 322-40.

34. MIMS Thailand. 141 ed. Bangkok, Thailand: TIMs (Thailand); 2015.

35. Taweerat P. Research methods in behavioral science and social science. 6 ed. Bangkok: Chula longkorn University Book Center; 1995.

36. Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH, Lawson MS, Edwards N, Fitzsimmons G, et al. The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2008;7: 500-6.

37. Nabbout R, Mazzuca M, Hubert P, Peudennier S, Allaire C, Flurin V, et al. Efficacy of ketogenic diet in severe refractory status epilepticus initiating fever induced refractory epileptic encephalopathy in school age children (FIRES). Epilepsia. 2010; 51: 2033-7.

38. Kang HC, Chung DE, Kim DW, Kim HD. Early- and Late-onset complications of the ketogenic diet for intractable epilepsy. Epilepsia. 2004;45:1116-23.

39. Schwartz RH, Eaton J, Bower BD, Aynsley-Green A. ketogenic diets in the treatment of epilepsy: short-term clinical effects. Dev Med Child Neurol. 1989;31:145-51.

40. Chesney D, Brouhard BH, Wyllie E, Powaski K. Biochemical abnormalities of the ketogenic diet in children. Clin Pediatr. 1999;38:107-9.

41. Berry-Kravis E, Booth G, Sanchez AC, Woodbury-Kolb J. Carnitine levels and the ketogenic diet. Epilepsia. 2002;42:1445-51.

42. Kwiterovich, Jr PO, Vining EG, Pyzik P, Skolasky, Jr R, et al. Effect of a high-fat ketogenic diet on plasma levels of lipids, lipoproteins, and apolipo proteins in children. JAMA. 2003;290:912-20.

43. Peterson SJ, Tangney CC, Pimentel-Zablah EM, Hjelmgren B, Booth G, Berry-Kravis E. Changes in growth and seizure reduction in children on the ketogenic diet as a treatment for intractable epilep sy. J Am Diet Assoc. 2005;105:718-25.

44. Williams S, Basualdo-Hammond C, Curtis R, Schuller R. Growth Retardation in children with epilepsy on the ketogenic diet: a retrospective chart review. J Am Diet Assoc. 2002;102:405-7.

45. George F. Cahill J. Fuel Metabolism in starvation. Annu Rev Nutr. 2006;26:1-22.

46. Jenkins DJ, Wolever TM, Taylor RH, Barker H, Fielden H, Baldwin JM, et al. Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange. Am J Clin Nutr. 1981;34:362-6.

47. Muzykewicz DA, Lyczkowski DA, Memon N, Conant KD, Pfeifer HH, Thiele EA. Efficacy, safety, and tolerability of the low glycemic index treatment in pediatric epilepsy. Epilepsia. 2009;50:1118-26.