การทบทวนคำแนะนำวิธีบริหารยาหยอดตาในปัจจุบัน

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง
เพียงใจ คำมา
ศรัณยา วิริยาภรณ์ประภาส

บทคัดย่อ

การรักษาอาการด้วยยาหยอดตาเป็นการรักษาพื้นฐานสำหรับโรคตาซึ่งต้องบริหารยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ขั้นตอนการหยอดตาที่แนะนำในปัจจุบันโดยหน่วยงานระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำมาใช้ปรับปรุงวิธีบริหารยาหยอดตาให้ดีขึ้นได้ เช่น การจัดการฝาครอบขวดยาหลังเปิดใช้งาน การจัดองศาของดวงตาขณะบริหารยา และการเตรียมดวงตาก่อนบริหารยา เป็นต้น หลักฐานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันระบุว่า การใช้เครื่องมือช่วยบริหารยาอาจไม่ได้ช่วยให้บริหารยาหยอดตาได้อย่างมีประสิทธิผลเสมอไป การเตรียมดวงตาก่อนบริหารยาโดยดึงหนังตาลงมาเป็นกระพุ้งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยทุกรายปฏิบัติไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องช่วยบริหารยา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Azari AA, Barney NP. Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment. JAMA. 2013; 310: 1721-9.

2. Farkouh A, Frigo P, Czejka M. Systemic side effects of eye drops: a pharmacokinetic perspective. Clin Ophthalmol. 2016; 10: 2433-41.

3. Burns E, Mulley GP. Practical problems with eye-drops among elderly ophthalmology outpatients. Age Ageing. 1992; 21: 168-70.

4. Pharmacy Council of Thailand. Handbook on Skills According to Competencies of Pharmacy Practitioners. Nonthaburi: Pharmacy Council of Thailand; 2011.

5. Royal College of Ophthalmologists of Thailand. Eye instillation technique by the Royal College of Ophthalmologists of Thailand [online]. 2014 [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.youtube .com/watch?v=iDkAa98YqI0.

6. National Institutes of Health Clinical Center. NIH clinical center patient education materials how to apply eye drops [online]. 2018 [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.cc.nih.gov /ccc/patient _education/pepubs/eyedrops.pdf

7. World Association of Eye Hospitals. General checks before administering eye drops [online]. 2018 [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.waeh.org/images/docs/Flemish-Dutch_ protocol_to_apply_eye_drops_PROFdefinitief_Nora_Ooms .pdf

8. Australian Prescriber. On the correct use of eye drops [online]. 2008 [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.nps. org.au/australian-prescriber/articles/on-the-correct-use-of-eye-drops

9. Mohammad RF, Hadi M. Microbial contamination of pre served ophthalmic drops in outpatient departments: Possibility of an extended period of use. Daru DARU-Journal of Faculty of Pharmacy. 2004; 4: 151-4.

10. Blind Foundation. How to use eye drops [online]. [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.blindfoundation.org.nz/eye-info/use-eye-drops/

11. Feng A, O'Neill J, Holt M, Georgiadis C, Wright MM, Monte- zuma SR. Success of patient training in improving profi ciency of eye drop administration among various ophthalmic patient populations. Clin Ophthalmol. 2016; 10: 1505-11.

12. Moorfields Eye Hospital. How to use your eye drops [online]. [cited Apr 18, 2018]. Available from: www.moorfields.nhs.uk /knowyourdrops

13. Singhealth. Correct application of eye drops and eye oint ments [online]. 2016 [cited Apr 18, 2018]. Available from: www.healthxchange.sg/head-neck/eye-care/correct-applica tion-eye-drops-eye-ointments

14. Drug Office, Department of Health, Government of the Hong Kong Special Administrative Region. How to use eye drops [online]. 2012 [cited Apr 18, 2018]. Available from: www. drugoffice.gov.hk/eps/do/en/consumer/news_informations/popular_drug_usages/how_to_use_eye_drops.html

15. Glaucoma Society of India. Eye drop instillation [online]. 2018 [cited Apr 18, 2018]. Available from: www.glaucoma societyofindia.org/eye-drop-instillation/.

16. Ritch R, Jamal KN, Gürses-Ozden R, Liebmann JM. An improved technique of eye drop self-administration for patients with limited vision. Am J Ophthalmol. 2003; 135: 530-3.

17. Strungaru MH, Peck J, Compeau EC, Trope GE, Buys YM. Mirror-hat device as a drop delivery aid: a pilot study. Can J Ophthalmol. 2014; 49: 333-8.

18. Sakiyalak D, Maneephagaphun K, Metheetrairat A, Ruangvaravate N, Kitnarong N. The effect of the Thai “Eye Drop Guide” on success rate of eye drop self-instillation by glaucoma patients. Asian Biomed. 2014; 8: 221-27.

19. Semes L, Shaikh AS. Evaluation of the Xal-Ease latanoprost delivery system. Optometry. 2007; 78: 30-3.