ต้นทุนฐานกิจกรรมตามระยะเวลาของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่

Main Article Content

ธันธิชา โต๊ะทอง
ธมนพรหม ไตรจุฑากาญจน์
สุกฤษฏิ์ แสวงผล
อภิชาติ จันทนิสร์
ธนะวิชช์ ปานน้อย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาต้นทุนของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้ป่วยสูงอายุ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและเครือข่ายบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพสต. และร้านยา) ณ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิธีการ: การศึกษาใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรมตามระยะเวลาของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ และวิเคราะห์ความแปรปรวนของเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมด้วย bootstrapping technique ผลการศึกษา: ต้นทุนรวมของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังประกอบด้วยต้นทุนรวมบริการคัดกรองโรค ณ ร้านยา ต้นทุนรวมบริการจ่ายยา และต้นทุนรวมบริการเยี่ยมบ้าน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองฯ ซี่งมีค่า 45.99, 58.61 และ 305.06 บาท ตามลำดับโดยไม่พบต้นทุนของบริการ ณ รพสต. ไสไทย การศึกษาไม่สามารถเปรียบเทียบต้นทุนรวมของบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังระหว่าง รพสต. ไสไทยกับร้านยาได้เนื่องจาก รพสต. ไสไทยไม่มีกิจกรรมบริการที่ดำเนินการโดยเภสัชกร สรุป: ผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิสามารถนำผลการศึกษาข้างต้นไปใช้เพื่อพัฒนาระบบบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Taweesit S, Boonyamanon S. Value of the elderly from the eyes of Thai society [online]. 2010 [cited Mar 15, 2018]. Available from: www.ipsr.mahidol. ac.th/ipsr/annualconference/ConferenceVI/Download-EN.htm.

2. Bureau of Health Promotion. Report of Thai elderly health survey in the years 2013 under the action plan of elderly and disable people health promotion. Nonthaburi; Ministry of Public Health; 2013.

3. Ploylearmsang C, Tienkanithikul K, Chobpradit J, Soonthorn S, Suwannkesawong W. Development of medicine list for screening and reducing medica tion-related problems in Thai elderly. Nonthaburi: Health System Research Institute; 2013.

4. Ladhani NN, Majumdar SR, Johnson JA, Tsuyuki RT, Lewanczuk RZ, Spooner R, et al. Adding pharma cists to primary care teams reduces predicted long-term risk of cardiovascular events in type 2 diabetic patients without established cardiovascular disease : results from a randomized trial. Diabet Med 2012; 29: 1433-9.

5. Lalonde L, Hudon E, Goudreau J, Be´langer D, Villeneuve J, Perreault S, et al. Physician-pharma cist collaborative care in dyslipidemia management: The perception of clinicians and patients. Res So cial Adm Pharm 2011; 7: 233-45.

6. Sookaneknun P, Saramunee K, Rattarom R, Kongsri S, Senanok R, Pinitkit P, et al. Economic analysis of the diabetes and hypertension screening collabo ration between community pharmacies and a Thai government primary care unit. Prim Care Diabetes 2010; 4: 155-64.

7. Loerouengsup A, Horsaengchai W. Comparison of TDABC and conventional ABC according to the pro cess of product distribution: A case in a distribution company [independent study]. Pathumthani: Tham masat University ; 2008.

8. Gregório J, Russo G, Lapão LV. Pharmaceutical ser vices cost analysis using time-driven activity-based costing: A contribution to improve community phar macies' management. Res Social Adm Pharm 2016 ; 12: 475-85.

9. Gladwell M. Blink: the power of thinking without think ing. London: Penguin Books; 2006.

10. Office of Public Accounting Standards. Guideline of unit cost calculation for public services in the fiscal years 2014. Bangkok: The Comptroller General's Department; 2014.

11. Bureau of Strategic and Planning. Pay for perfor mance: P4P. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2012.

12. Gregorio J, Cavaco AM, Lapao LV. How to best manage time interaction with patients? Community pharmacist workload and service provision analy sis. Res Social Adm Pharm. 2017;13:133-47.

13. Keawcharoen O, Reabroy L, Saibunsree G, Srisak C, Saktasna S, Pannarunothai S. Unit cost for primary care: a case study at primary care unit with joint costs between municipality, regional hospital and university. Buddhachinaraj Medical Journal 2010; 24: 73-81

14. Ip EJ, Shah BM, Yu J, Chan J, Nguyen LT, Bhatt DC. Enhancing diabetes care by adding a pharma cist to the primary care team. Am J Health Syst Pharm 2013; 70: 877-86.

15. Lamb KD, Baker JW, McFarland MS. Implemen tation of a pharmacotherapy clinic into the patient centered medical home model by a second year pharmacy resident. Am J Health Syst Pharm 2015; 72: 83-9.