การพัฒนาวิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียว

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
เทพวุฒิ นุกาศ
โชติกา ซอหมัด
จีราวัฒน์ lวัสดิวิทยะยง
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาวิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียว วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาวิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียว 2) การสร้างคำอธิบายที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และถ่ายภาพวิธีหยอดตาแต่ละวิธี 3) การนำแต่ละวิธีหยอดตาที่สร้างขึ้นให้กลุ่มสหสาขาวิชาชีพประเมินแบบปกปิดในหัวข้อความแม่นยำ ความปลอดภัย และความสะดวกในการปฏิบัติ และ 4) การคัดเลือกจนเหลือ 3 วิธี ที่ได้รับคะแนนประเมินในภาพรวมสูงที่สุด จากนั้นนำไปให้กลุ่มสหสาขาวิชาชีพประเมินความเป็นไปได้สำหรับการนำไปใช้จริงในผู้ป่วยโดยใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคน และทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 30 ท่าน เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว ผลการวิจัย: จากวิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียวทั้ง 10 วิธี ถูกนำไปประเมินและทดสอบ วิธีการใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยดึงเปลือกตาล่างลงมาเป็นกระพุ้งแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งจับขวดยาเป็นวิธีที่แม่นยำและความปลอดภัยมากที่สุด สรุป: การวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้วิธีหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียวที่แม่นยำและปลอดภัย ซึ่งมีชื่อว่า “เอ็น ยู ดรอป”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Joseph RR, Venkatraman SS. Drug delivery to the eye: what benefits do nanocarriers offer? Nano medicine (Lond). 2017; 12: 683-702.

2. Al-Busaidi A, Samek DA, Kasner O. Eye drop administration in patients attending and not attending a glaucoma education center. Oman J Ophthalmol. 2016; 9: 11-6.

3. Davis SA, Sleath B, Carpenter DM, Blalock SJ, Muir KW, Budenz DL. Drop instillation and glaucoma. Curr Opin Ophthalmol. 2018; 29: 171-7.

4. Fujita M, Igarashi T, Kurai T, Sakane M, Yoshino S, Takahashi H. Correlation between dry eye and rheumatoid arthritis activity. Am J Ophthalmol. 2005; 140: 808-13.

5. Kosrirukvongs P, Ngowyutagon P, Pusuwan P, Koolvisoot A, Nilganuwong S. Prevalence of dry eye syndrome and Sjogren's syndrome in patients with rheumatoid arthritis. J Med Assoc Thai. 2012; 95: S61-9.

6. Kemer OE. Dry eye in rheumatoid arthritis. Int Ophthalmol Clin. 2017; 57: 89-99.

7. Hughes AD, Falaschetti E, Witt N, Wijetunge S, Thom SA, Tillin T, et al. Association of retinopathy and retinal microvascular abnormalities with stroke and cerebrovascular disease. Stroke 2016; 47: 2862-64.

8. Nowacka B, Lubinski W, Honczarenko K, Potem kowski A, Safranow K. Ophthalmological features of Parkinson disease. Med Sci Monit. 2014; 20: 2243 -9.

9. Carlos AS, Caique BR, Daniel TDS, Divaldo P, Isla AG, Thaís SR, et al. Technical evaluation of eye drops instillation: A systematic review. J Pharm Pharmacol. 2017; 5: 349-58.

10. Krilis M, Coroneo M. Digital eye drop instillation--a novel method. Aust Fam Physician. 2013; 42:201-2.

11. Suwannasub S, Leelukkanaveela Y, Lawang W. Factors influencing quality of life among mobility impairment people in Pathum Thani province. Journal of Nursing and Education. 2016; 9: 20-35.

12. Pongpaew T. Quality of life disabled people in the subdistrict administrative organizations in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province: Factors affecting and development [dissertation]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2015.

13. Pharmacy Council of Thailand. Handbook on psychomotor skills according to professional competency of pharmacy practitioners. Nonthaburi, Pharmacy Council of Thailand; 2011.

14. Royal College of Ophthalmologists of Thailand. The correct eye instillation method by The Royal College of Ophthalmologists of Thailand [online]. 2014 [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.you tube.com/ watch?v=iDkAa98YqI0.

15. Khamma P, Wiriyapornprapas S, Sawatdiwithaya yong J, Poowaruttanawiwit J, Poowaruttanawiwit P. A systematic review of eye drops instillation and create new method for people. [student project]. Naresuan University; 2019.

16. Acosta MC, Peral A, Luna C, Pintor J, Belmonte C, Gallar J. Tear secretion induced by selective stimu- lation of corneal and conjunctival sensory nerve fibers. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004; 45: 2333-6.

17. Australian Prescriber. On the correct use of eye drops [online]. 2008 [cited Apr 19, 2018]. Available from: www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/ on-the-correct-use-of-eye-drops.

18. Bretz KJ, Jobbágy Á, Bretz K. Force measurement of hand and fingers. Biomechanica Hungarica 2010; 3: 61-66.