การแบ่งซีกยาเม็ดที่มีช่วงดัชนีการรักษาแคบและมีขนาดยาต่ำ: ความถูกต้องของขนาดยาและความคงสภาพของซีกเม็ดยาวาร์ฟารินโซเดียม 3 มิลลิกรัม

Main Article Content

นฤบดี ผดุงสมบัติ
ปิยะธิดา บัวจันทร์
เนตรชนก แพรกบรรเทิง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องของขนาดยาในซีกเม็ดยาที่ได้จากการแบ่งครึ่งยาเม็ดวาร์ฟารินโซเดียม (warfarin sodium: WS) ในขนาด 3 มิลลิกรัม และศึกษาความคงสภาพเมื่อเก็บซีกยาเม็ดที่แบ่งได้ที่สภาวะเร่งและสภาวะปกติ วิธีการ: การวิจัยศึกษาวิธีการแบ่งยาเม็ด WS ด้วยการหักแบ่งด้วยมือและการตัดแบ่งด้วยอุปกรณ์ การศึกษาวัดน้ำหนักของซีกเม็ดยาที่ได้ และประเมินปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ WS ในซีกเม็ดยาที่ผู้ใช้ยาจะได้รับ ได้แก่ 1) ความสม่ำเสมอของ WS ในหน่วยยา 2) ความถูกต้องของขนาดยาจากการวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญในแต่ละหน่วยจากการตรวจ content uniformity ตามวิธีการใน USP 37 และ 3) ค่าการละลายของตัวยาสำคัญจากซีกเม็ดยา  สำหรับการศึกษาความคงสภาพนั้นได้เก็บยาเต็มเม็ดและซีกเม็ดยาที่สภาวะเร่งและสภาวะปกติเหมือนในครัวเรือนด้วยตู้ควบคุมสภาวะ การศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณ WS และหาค่าการละลายของตัวยาสำคัญเมื่อเก็บยาเป็นเวลา 2 หรือ 4 สัปดาห์แล้วแต่กรณี  ผลการวิจัย: ซีกเม็ดยามีการกระจายของขนาดยา WS สูง โดยมีซีกเม็ดยาเพียง 1 ใน 5 ที่มีขนาดยาอยู่ในช่วงร้อยละ 95.0 – 105.0 ของปริมาณที่ระบุบนฉลาก ลักษณะดังกล่าวเกิดจากความไม่สม่ำเสมอของตัวยาสำคัญและการกระจายแบบไม่เป็นเนื้อเดียวกันของตัวยาสำคัญในยาเต็มเม็ด ทั้งยาเต็มเม็ดและซีกเม็ดยามีการเปลี่ยนแปลงของการละลายตัวยาสำคัญเมื่อเก็บยาในภาวะที่ศึกษา แต่ตัวยาสำคัญยังคงสภาพทางเคมี อัตราการละลายที่เปลี่ยนไปน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพของเม็ดยาเมื่อสัมผัสความชื้น สรุป: การหักแบ่งยาเม็ด WS ในรุ่นผลิตนี้มีโอกาสทำให้เกิดซีกเม็ดยาที่มีขนาดยาคลาดเคลื่อนสูง ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการนำไปใช้กับผู้ป่วย นอกจากนั้นไม่ควรนำยาเม็ดออกจากบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมหรือเก็บยาเต็มเม็ดหรือซีกเม็ดยาในสภาวะที่ไม่ได้ป้องกันความชื้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Heart Association of Thailand. Guideline for patient treatment with oral anticoagulants medicine [online] . 2010 [cited Feb 14, 2019]. Available from: www.thaiheart.org/images/column_1292154183/warfarin_Guideline%281%29.pdf

2. Blix HS, Viktil KK, Moger TA, Reilvam A. Drugs with narrow therapeutic index as indicators in the risk management of hospitalised patients. Pharmacy Practice (Granada) 2010; 8: 50-5.

3. Tideman PA, Tirimocco R, St John A, Roberts GW. How to manage warfarin therapy. Aust Prescr 2015 ; 38: 44–8.

4. Muselík J, Franc A, Doležel P, Goněc R, Krondlová A, Lukášová I, Influence of process parameters on content uniformity of a low dose active pharmaceu tical ingredient in a tablet formulation according to GMP. Acta Pharm 2014; 64: 355–67.

5. Harris R. Challenges in the development and manufacture of oral dosage forms containing potent actives. Chimica Oggi 2015; 33: 67-9.

6. Warfarin Clinic, Department of Pharmacy, Siriraj Hospital. Warfarin medicated patient information [online]. [cited Feb 14, 2019]. Available from: www. si.mahidol.ac.th/th/division/hph/admin/news_files/24 9_49_1.pdf

7. Phadoongsombut N. Pharmaceutical tablets split ting and pharmaceutical quality of split tablets. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2015; 10: 184-90.

8. Habib WA, Alanizi AS, Abdelhamid MM, Alanizi FK. Accuracy of tablet splitting: Comparison study between hand splitting and tablet cutter. Saudi Pharm J 2014; 22: 454–59.

9. Khairi M.S. Fahelelbom, Moawia M. M. Al-Tabakha, Nermin A. M. Eissa, Javadi J. Evaluation of certain pharmaceutical quality attributes of lisinopril split tablets. Sci. Pharm 2016; 84: 646–53.

10. Gharaibeh SF, Tahaineh LM, Khasawneh AH. Tablet splitting practice in Jordan. J Pharm Health Serv Res 2018; 9: 373-79.

11. Saengsuwan S, Tongbai S, Kangkan P, Apisakul roj S, Saramunee K, Phimarn W. Factors affecting INR level control and efficacy of pill boxes on medication adherence and INR level control in warfarin receiving patients. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 50-60.

12. Vooren LV, Spiegeleer BD, Thonissen T, Joye P, Durme JV, Slegers G. Statistical analysis of tablet breakability methods. J Pharm Pharm Sci 2002; 5: 190-98.

13. U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Guidance for industry, tablet scoring: Nomenclature, labeling, and data for evaluation [online]. 2013 [cited Feb 14, 2019]. Available from: www.fda.gov/downloads/ Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM269921.pdf

14. The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). ICH harmonized tripartite guideline: Validation of analytical procedures; Text and methodology Q2(R1) [online]. 2005 [cited Feb 14, 2019]. Available from: www.ich.org/fileadmin/ Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf

15. Nguyenpho A, Ciavarella AB, Siddiqui A, Rahman Z, Akhtar S, Hunt R, Korang-Yeboah M, Khan MA. Evaluation of in-use stability of anticoagulant drug products: warfarin sodium. J Pharm Sci 2015; 104: 4232-40.

16. The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). ICH harmonized tripartite guideline: Stability testing of new drug substances and products, Q1A(R2) [online]. 2003 [cite Feb 14, 2019]. Available from: www.ich.org/fileadmin/Pub lic_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q1A_R2/Step4/Q1A_R2__Guideline.pdf

17. Shah RB, Collier JS, Sayeed VA, Bryant A, Habib MJ, Khan MA. Tablet splitting of a narrow therapeutic index drug: a case with levothyroxine sodium. AAPS Pharm Sci Tech 2010; 11: 1359-67.

18. Wójcik-Pastuszka D, Juszkiewicz K, Özhan G, Mus iał W. Influence of tablet splitting on dissolution of tablets with naproxen sodium. Dissolution Technologies 2018; 25: 16-23. dx.doi.org/10.14227/ DT250218P16

19. Baglin T. Management of warfarin (coumarin) over dose. Blood Rev 1998; 12: 91-8.

20. Gao D, Maurin MB. Physical chemical stability of warfarin sodium. AAPS Pharm Sci 2001; 3: 18–25. doi: 10.1208/ps030103

21. Nokhodchi A, Javadzadeh Y. The effect of storage conditions on the physical stability of tablets. Pharm Techno Europe 2007; 19: 20-6.

22. Rugno CM, Graan J, Hanna P, Kankanamge OP, Sharifi Z, Valery C, Thrimawithana TR. Stability of warfarin sodium tablets repackaged in dose admin- istration aids. J Pharm Practice and Res 2017; 47: 457-62.