การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีในโรงพยาบาลสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 โดยใช้ IMPACT model

Main Article Content

รัชนีวรรณ รัตนโคตร
พยอม สุขเอนกนันท์
อุษาวดี สุตะภักดิ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี (Coronary Heart Disease หรือ CHD) ในโรงพยาบาลสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 วิธีการ: การศึกษาประยุกต์ใช้แบบจำลองอิมแพคโมเดล (IMPACT model) กับข้อมูลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์และข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วย CHD ที่ได้รับการรักษาด้วยยาและผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค CHD ซึ่งมีอายุระหว่าง 25-84 ปี การศึกษาเก็บข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 3,192 คน และตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 3,321 คน ผลลัพธ์ที่ศึกษาคือ อัตราการเสียชีวิตที่ลดลงและการป้องกันหรือชะลอการเสียชีวิต ผลการวิจัย: ในปี พ.ศ. 2559 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรค CHD ลดลง จาก 2,330 คนต่อ 100,000 ประชากร ในปีพ.ศ. 2557 เป็น 1,947 คนต่อ 100,000 ประชากร การรักษาด้วยยาสามารถป้องกันหรือชะลอการเสียชีวิตได้ 18,394 คนต่อ 100,000 ประชากร คิดเป็นร้อยละ 69.92 ของการเสียชีวิตจากการประมาณ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวมีอัตราการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 26.70 และ 25.64 ของการเสียชีวิตจากการประมาณ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค CHD มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18,415 คนต่อ 100,000 ประชากร คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของการเสียชีวิตจากการประมาณ ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่ออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น 3 ลำดับแรก ได้แก่ การสูบบุหรี่ การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ และระดับคลอเลสเตอรอลสูง โดยทำให้เกิดการเสียชีวิตร้อยละ 40.28, 18.36 และ 10.54 ของการเสียชีวิตจากการประมาณ สรุป: อัตราการเสียชีวิตจากโรค CHD ในช่วงเวลา 3 ปี ลดลง การรักษาด้วยยาสามารถป้องกันและชะลอการเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมการปรับพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะในเรื่องการเลิกบุหรี่ ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันและชะลอการเสียชีวิตจากโรค CHD ได้เพิ่มขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Abildstrom SZ, Rasmussen S, Rosen M, Madsen M. Trends in incidence and case fatality rates of acute myocardial infarction in Denmark and Sweden. Heart 2003; 89: 507–11.

2. Bennett K, Kabir Z, Unal B, Shelley E, Critchley J, Perry I, Feely J, Capewell S. Explaining the recent decrease in coronary heart disease mortality rates in Ireland, 1985–2000. J Epidemiol Commun Health 2006; 60: 322–7.

3. Bjrock L, Rosengren A, Bennett K, Lappas G, Cape well S. Modelling the decreasing coronary heart disease mortality in Sweden between 1986 and 2002. Eur Heart J 2009; 30: 1046-56.

4. Capewell S, Morrison CE, McMurray JJ. Contribution of modern cardiovascular treatment and risk factor changes to the decline in coronary heart disease mortality in Scotland between 1975 and 1994. Heart 1999; 81: 380–6.

5. Bureau of Non Communicable Diseases, Ministry of Public Health. Annual report 2015. [Online]. 2016 [cited 2016 October 18]. Available from: www.thai ncd.com/document/file/download/paper-manual/Ann ual-report-2015.pdf

6. Ford ES, Ajani UA, Croft JB, Critchley JA, Labarthe DR, Kottke TE, et al. Explaining the decrease in U.S. deaths from coronary disease, 1980–2000. N Engl J Med 2007; 356: 2388–98.

7. Hotchkiss JW, Davies CA, Dundas R, Hawkins N, Jhund PS, Scholes S, et al. Explaining trends in Scottish coronary heart disease mortality between 2000 and 2010 using IMPACT model: retrospective analysis using routine data. BMJ 2014;348: g1088.

8. Kesteloot H, Sans S, Kromhout D. Dynamics of cardiovascular and all-cause mortality in Western and Eastern Europe between 1970 and 2000. Eur Heart J. 2006; 27: 107-13.

9. Laatikainen T, Critchley J, Vartiainen E, Salomaa V, Ketonen M, Capewell S. Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Finland between 1982 and 1997. Am J Epidemiol 2005; 162: 764–73.

10. Saidi O, Mansour NB, O’Flaherty M, Capewell S, Critchley JA, Romdhane HB. Analyzing recent coro nary heart disease mortality trends in Tunisia between 1997 and 2009. Plos one 2013; 8: 63202.

11. Unal B, Sözmen K , Arık H, Gerçeklioğlu G , Altun DU, Şimşek H, et al. Explaining the decline in coronary heart disease mortality in Turkey between 1995 and 2008. BMJ 2013; 13: 1135.

12. Unal B, Critchley JA, Capewell S. Explaining the decline in coronary heart disease mortality in England and Wales between 1981 and 2000. Circulation 2004; 109: 1101–7.

13. Wijeysundera HC, Machado M, Farahati F, Wang x, Gabrielle W, van der Velde G, et al. Association of temporal trends in risk factors and treatment uptake with coronary heart disease mortality, 1994-2005. JAMA 2010; 303: 1841-7.

14. The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage. Guideline for ischemic heart disease 2014. [online]. 2014 [cited Oct 18ม 2016]. Available from: www.thaiheart.org/Images /column_1291454908/Guideline%20for%20Ischemic%20Heart%20Disease%202104.pdf

15. National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. Survey on population behavior in playing sport or physical exercise and mental health 2011. [online]. 2012 [cited Oct 18, 2016]. Available from: service.nso. go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf

16. National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. The 2015 physical activity survey. [online]. 2016 [cited Oct 18, 2016]. Available from: www.m-society.go.th/ ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/18375/20283.pdf

17. National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. The smoking and drinking behavior survey 2011 [online]. 2012 [cited Oct 18, 2016]. Available from:service.nso.g o.th/nso/nsopublish/themes/files/smokeRep54.pdf

18. National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology. Survey on population behavior in smoking and alcohol drinking 2015. [online].2016 [cited Oct 18, 2016]. Available from: service.nso.go.th/nso/nsopublish/ themes/files/smokePocket57.pdf

19. Mant J and Hicks N. Detecting differences in quality of care: the sensitivity of measures of process and outcome in treating acute myocar dial infarction. BMJ 1995; 311: 793–96.

20. Lakrat R. Coronary Heart Disease mortality in Detudom Royal Crown Prince Hospital, Ubonratchathani between 2013 and 2016. [master thesis]. Mahasarakham: Mahasarakham University; 2018.