วารสารสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ขอเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัย  บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความปริทัศน์หนังสือ สารคดี ด้านสหเวชศาสตร์ ด้านการสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การเรียนการสอน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

ดูทุกฉบับ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสหเวชศาสตร์
  2. เพื่อเผยแพร่บทความ และงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ทัศนะและข้อคิดเห็น

        บทความในวารสารสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาเป็นของนักเขียนแต่ละท่าน ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์และแจ้งให้ทางกองบรรณาธิการทราบ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทอนหรือปรับแก้ถ้อยคำเพื่อความเหมาะสม

ส่งข้อคิดเห็น ข้อเขียน

        ติดต่อกองบรรณาธิการ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ (073) 212863 ต่อ 451 โทรสาร (073) 213234 E-mail: jahsch@yala.ac.th

สำนักงาน                                             

กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

91 ถนนเทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ (073) 212863 ต่อ 451 โทรสาร (073) 213234 อีเมล jahsch@yala.ac.th

 

ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา,  สถาบันพระบรมราชชนก,  กระทรวงสาธารณสุข

 

Publisher's name

Sirindhorn College of Public Health Yala,  Praboromarajchanok Institute,  Ministry of Public Health