Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านสหเวชศาสตร์ เช่น ธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทันตสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การพยาบาล เภสัชกรรมชุมชน การเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการหรือนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความพิเศษ (Feature) บทความเชิงปกิณกะ (Informal Essay) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์  3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา