ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

การจัดทำต้นฉบับบทความวิจัย

 1. ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยอักษรคอมพิวเตอร์ PH SarabunPSK ขนาด 15 (ในตาราง ขนาด 14) โดยพิมพ์กระดาษหน้าเดียวขนาดA4 จำนวนรวมอ้างอิงแล้วไม่เกิน 15 หน้า และรายการอ้างอิงต้องไม่เกิน 40 รายการ
 2. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยตัวหนาขนาดอักษร 17 โดยจัดให้อยู่ตรงกึ่งกลาง
 3. ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้พิมพ์ด้วยตัวหนาขนาดอักษร 14 โดยจัดให้อยู่ใต้ชื่อเรื่องและให้ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้าย สำหรับสถานที่ทำงานให้พิมพ์ด้วยตัวหนาขนาดอักษร 12 ระบุตัวเลขเป็นตัวยกท้ายให้ตรงกับชื่อผู้นิพนธ์ ในส่วนของผู้วิจัยหลักให้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail address ไว้ในส่วนล่างสุด
 4. บทคัดย่อ กำหนดให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 350 คำต่อภาษา
 5. คำสำคัญ กำหนดให้มีคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3-5 คำต่อภาษา
 6. การเรียงหัวข้อ

               6.1 หัวข้อใหญ่สุดให้พิมพ์ด้วยตัวหนาชิดขอบซ้ายสุด ขนาดอักษร 17

               6.2 หัวข้อย่อยให้ย่อหน้า1.25 เซนติเมตร โดยพิมพ์ตัวหนา ขนาดอักษร 15

 1. การใช้ตัวเลข คำย่อ วงเล็บ

               7.1 ใช้ตัวเลขอารบิค

               7.2 ใช้คำย่อที่เป็นสากล

      7.3 การใช้ภาษาอังกฤษในวงเล็บต้องใช้ Capital Letters

 1. การกำหนดหมายเลขหัวข้อ ให้ใช้หัวข้อเป็นหมายเลขระบบทศนิยม
 2. การย่อหน้าหมายเลขหัวข้อ

               9.1 หัวข้อใหญ่ให้ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร

               9.2 หัวข้อย่อยถัดมาให้ย่อหน้า 2 เซนติเมตร 2.5 เซนติเมตร, 3 เซนติเมตร, 2 เซนติเมตร และ 0.5 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องหมาย “ – “ แทนการกำกับตัวเลข ดังตัวอย่าง

 1. ...

               1.1 ...

                   1.1.1 ...

                       1.1.1.1 ...

                          1)...

                                1.1)...

                                      - ...

 1. ตาราง

               10.1 ระบุชื่อตารางไว้เหนือตารางโดยเว้นห่าง 1 บรรทัด

               10.2 คำอธิบายใต้ตารางให้เว้นห่างจากตาราง 1 บรรทัด เนื้อความต้องสั้นกระชับ

               10.3 จัดเรียงตามลำดับหรือหมายเลขเลขตามที่อ้างถึงในบทความ

               10.4 หากคัดลอกตาราง ให้อ้างอิงแหล่งที่มาไว้ใต้ตารางนั้นๆ

 1. ภาพประกอบ

               11.1 ระบุชื่อภาพไว้เหนือภาพโดยเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด

               11.2 คำบรรยายใต้ภาพประกอบให้เว้นห่างจากภาพ 1 บรรทัด

               11.3 จัดเรียงตามลำดับหรือหมายเลขตามที่อ้างถึงในบทความ

               11.4 เป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ แต่ต้องมีความคมชัด

               11.5 ภาพลายเส้นต้องมีความชัดเจนและมีขนาดเหมาะสม

               11.6 หากเป็นภาพคัดลอก ให้อ้างอิงแหล่งที่มาไว้ใต้ภาพนั้นๆ

 1. บทความวิจัย การเรียงลำดับสาระสำคัญในบทความวิจัยให้เรียงตามลำดับ ดังนี้

               - บทคัดย่อ (Abstract) ประกอบด้วยบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

               - บทนำ (Introduction)

               - วัตถุประสงค์ (Objective)

               - สมมติฐาน(Hypothesis) (ถ้ามี)

               - กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)

               - ระเบียบวิธีวิจัย(Methods)ระบุตามลำดับ ดังนี้

                   - รูปแบบการวิจัย (Research Design)

                   - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Studying Population & Representative Sample)

                   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument)

                   - การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Validity & Reliability)

                   - การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)

                   - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

               - จริยธรรมวิจัย/การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง (Ethical Consideration/Inform Consent)

               - ผลการวิจัย (Results)

               - อภิปรายผล (Discussion)

               - การนำผลการวิจัยไปใช้ (Implication of the Results)

               - ข้อเสนอแนะ(Recommendation)

               - อ้างอิง (References)

               - กิตติกรรมประกาศ(Acknowledgement)

 1. บทความวิชาการ การเรียงลำดับสาระสำคัญในบทความวิชาการให้เรียงตามลำดับ ดังนี้

               - บทคัดย่อ (Abstract)

               - บทนำ (Introduction)

               - เนื้อเรื่อง (Content)

               - สรุป (Conclusion)

               - อ้างอิง (References)