ที่ปรึกษา                                                                 

          อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก          

          คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก           

          อาจารย์สุนทร ปราบเขต                  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดยะลา               นพ.ชูชัย ศรชำนิ                             สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      

          ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ                               อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต                 

          รศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง                                  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          อาจารย์ ดร.วิชาญ ภิบาล                             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา        

          อาจารย์ ภก.ไพสิฐ จิรรัตนโสภา                    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา        

          อาจารย์ ดร.ภญ.ปาริฉัตร อุทัยพันธุ์               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา        

          อาจารย์ ทพญ.ขวัญจิต พงศ์รัตนามาน          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ดร.ภก. อวิรุทธ์ สิงห์กุล                    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา      

          อาจารย์ ดร.ชมพูนุช สุภาพวานิช                   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

บรรณาธิการ                                

          อาจารย์ ดร.สฤษดิ์ ผาอาจ                             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          อาจารย์ ดร.จามรี สอนบุตร                            วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

กองบรรณาธิการ                

          รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี                    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม 

          รศ.ดร.วรพจน์ พรมสัตยพรต                  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม 

          ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย                  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

          ผศ.ดร.อาจินต์ สงทับ                            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          อาจารย์ ดร.อัญชลี พงศ์เกษตร             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ภญ.ทินมณี แซ่เหลียง             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา        

          อาจารย์ ทพญ.สลิล กาจกำแหง            วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์เจตน์วิชยุตม์ บริรักษ์                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ พท.อัสมาอ์ อาแซ                   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

          อาจารย์ ดร.มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

          อาจารย์ ดร.พยงค์ เทพอักษร                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

          อาจารย์ ดร.สายัณห์ ปัญญาทรง             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

          อาจารย์ ดร.ภคิน ไชยช่วย                      วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

          อาจารย์ ดร.อิทธิพล ดวงจินดา               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

          อาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร-จังหวัดสุพรรณบุรี  

          อาจารย์ ดร.ดุษฎี ปัญญา                       English Language Editor

          อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ สังข์จ่าง               กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

          อาจารย์ ดร.นฤมล พิมพ์น้ำเย็น               สำนักงานควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

          อาจารย์ ดร.นิรัชรา ลิลละฮ์กุล                วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ศิริธรรมพันธ์         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ดร.อุบลทิพย์ ไชยแสง               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ทพญ.พิริยา ผาติวิกรัยวงศ์         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ภก.ชัยณรงค์ ชูทอง                  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ ดร.ภัคณัฐ วีรขจร                       วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์ฟาริห์ มะหมัด                             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์เลิศลักษณ์ เรืองทอง                  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์กมลวรรณ วณิชชานนท์             วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

          อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล                      คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

          อาจารย์ ดร.วรกร วิชัยโย                        คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม              คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          อาจารย์ ดร.พีรญา เพชรไชย                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          อาจารย์ ดร.พุทธิไกร ประมวล               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายจัดการ

          นายศุภชัย ตาเยะ                            วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา