เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน

 

วัตถุประสงค์   

1.  เพื่อเสนอวิทยาการก้าวหน้าทางพยาบาลศาสตร์

2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณค่าต่อวิชาชีพพยาบาล

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทางพยาบาลศาสตร์

4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบัน

กำหนดออก     ทุก 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

เจ้าของ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-218-1124-29, 02-218-1131-32   โทรสาร. 02-218-1130

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โทร. 02-215-3612, 02-218-3563-4

 

เปลี่ยนชื่อ วารสารใหม่

2024-04-18

ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น "วารสารการวิจัยทางการพยาบาล นวัตกรรมและสุขภาพ (Journal of Nursing Research, Innovation, and Health: JNRIH) ตั้งแต่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ 2567  

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

2022-05-10

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการทางการพยาบาล และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  ด้วยระบบการพิจารณาแบบ Double Blind Review

ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบรูปเล่ม

2021-02-11

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติให้มีการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่มในปีที่ 32 ฉบับที่ 1- 3 พ.ศ. 2563 เป็นปีสุดท้าย ตั้งแต่ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป       วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น             (E-Journal) ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านบทความในวารสาร และดาวน์โหลดบทความ/วารสารฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS/issue/archive โดยท่านสมาชิกและผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ได้ในอัตราปีละ 500 บาท ผู้สนใจตีพิมพ์บทความในวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯธรรมเนียมตีพิมพ์ ภาษาไทย 3,000.- บาท  ภาษาอังกฤษ 3,400.- บาท

Vol. 36 No. 1 (2024): January-April

View All Issues

Indexed in