ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ

2022-05-10

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิชาการทางการพยาบาล และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  ด้วยระบบการพิจารณาแบบ Double Blind Review

ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบรูปเล่ม

2021-02-11

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติให้มีการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่มในปีที่ 32 ฉบับที่ 1- 3 พ.ศ. 2563 เป็นปีสุดท้าย ตั้งแต่ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป       วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น             (E-Journal) ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านบทความในวารสาร และดาวน์โหลดบทความ/วารสารฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS/issue/archive โดยท่านสมาชิกและผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ได้ในอัตราปีละ 500 บาท

Vol. 35 No. 2 (2023): May-August

View All Issues

Indexed in