คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) วารสารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ISSN 2350-9996 (Print)

ISSN 2822-0242 (Online)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-13

บรรณาธิการแถลง

สมจิต พฤกษะริตานนท์

VI-VII

การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับข้าวหลามที่ใช้ไอโซมอลทูโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

อลงกต สิงห์โต, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, รังสิมา ดรุณพันธ์, นริศา เรืองศรี, อารีย์ ประจันสุวรรณ

18-28

ภาวะถ่ายเหลวเรื้อรังและขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในเด็กอายุ 1 เดือนที่แพ้โปรตีนนมวัว: รายงานผู้ป่วย

เบญจารัตน์ ทรรทรานนท์, วิภาวี สุวรรณบริบูรณ์ , กีรติ อยู่เย็น, กันติชา ฉัตรเพิ่มพร , วิชชุวรรณ อ่อนสร้อย, วรรณธิดา ชื่นจิต

61-69

ดูทุกฉบับ