การพัฒนารูปแบบการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

รูปแบบการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี

ผู้แต่ง

  • ธีรพจน์ ฟักน้อย โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

คำสำคัญ:

ไวรัสตับอักเสบซี, อาสาสมัครสาธารณสุข, การตรวจคัดกรอง, การพัฒนารูปแบบ

บทคัดย่อ

การคัดกรองเพื่อค้นหาไวรัสตับอักเสบซีนั้นช่วยลดการแพร่ กระจายเชื้อและอันตรายที่เกิดขึ้น  การวิจัยและพัฒนานี้มี 3 ระยะมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ คัดกรองไวรัสตับอักเสบซีโดย  อสม. ประเมินความรู้ การดำเนิน การ และความพึงพอใจต่อการ ตรวจคัดกรองของ อสม. เปรียบ เทียบความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสตับ อักเสบซีและความพึงพอใจต่อการ รับบริการของประชาชนระหว่างการ รับบริการโดย อสม. กับโดยเจ้า หน้าที่สาธารณสุขศึกษาใน อสม.  กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มละ  66 คน และประชาชนผู้รับการตรวจ คัดกรองโดย อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกลุ่มละ 440 คน รูปแบบการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี โดย อสม. ประกอบด้วย 1) การ ประชาสัมพันธ์ 2) การเตรียม อุปกรณ์ และ 3) การให้บริการตรวจ วินิจฉัย ทั้งนี้ อสม. ร้อยละ 98.5 มี ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสตับ อักเสบซีในระดับดี, ร้อยละ 63.7  ดำเนินการตรวจคัดกรองในระดับ มาก และร้อยละ 95.5 พึงพอใจต่อ การตรวจคัดกรองในระดับสูง ผล การคัดกรองพบว่าประชาชนผู้รับ บริการตรวจคัดกรองโดย อสม. มี คะแนนเฉลี่ยความรู้ 9.28 ± 2.82  คะแนน (จากคะแนนเต็ม 15  คะแนน) น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการ ตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งเท่ากับ 9.89 ± 3.00 คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p = 0.002) แต่พึงพอใจต่อการได้ รับการตรวจคัดกรองไม่แตกต่างกัน (p = 0.121) ดังนั้น ควรขยายการใช้รูปแบบการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีโดย อสม. ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kerdsuwan T. Silence!! hepatitis C [Internet]. 2022 [cited 2022 Jun 15]. Available from: URL: https://www.hiso.Or.th/hiso/tonkit/tonkits_68.php

Sato WH. Hepatitis C [Internet]. 2022 [cited 2022 Jun 15]. Available from: URL: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/323(HepatitisCVirus,HCV)/

Division of AIDS and Sexually Transmitted Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Removal guidelines hepatitis C, Thailand. Bangkok, Thailand: Printing House; 2021

Division of Viral Hepatitis and National Center for HIV/AIDS VH, and TB Prevention. Hepatitis C information: overview and statistics [Internet]. 2015. [cited 2022 Aug 10]. Available from: URL: http://www.cdc.Gov/hepatitis/hcv/hcvfaq.htm

World Health Organization (WHO). Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection. [Internet]. 2016 [cited 2022 Jun 15]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/205035

Nakaprawet S. Know hepatitis C and its treatment [Internet]. 2022 [cited 2022 Aug 10]. Available from: URL: https://www2.gpo.or.th/Portals/6/Newsletter/RDINewsYr23No2-6.pdf

Phetchabun Provincial Public Health Office. The results of detection of hepatitis C virus infection in Phetchabun Province. Phetchabun, Thailand: Non-communicable Disease Control Group; 2022

Nausuwan K, Singwiratham N, Damsangsawat N. The relationship between perceived severity of disease on the role of the control operation of the coronavirus disease 2019 of the community of village health volunteers in Thailand. Bamrasnaradura Inst J 2020;14(2):92-103.

Phusuwan Y. Proposal for activities to promote and support research: challenging research projects accompanying the proposal of the National Research Office's budget for fiscal year 2020. Bangkok, Thailand: Center of Specialization in Clinical Virology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University; 2020

Yaengkrathok S, Krasanaiyarawiwong T, Panket P, Kitpoj W. Knowledge of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Nonthaburi, Thailand: Department of Health Service Support; 2020

Diloktornsakul P, Nuchsuk N. Measures in pharmacoepidemiology [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 29]. Available from: URL: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=192

Chanaboon S. Epidemiology, disease prevention and control [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 29]. Available from: URL: https://www.ccph.or.th/wp-content/uploads/2022/07/

Yamane T. Statistics: an introductory analysis. London, the United Kingdom: John Weather Hill,Inc.; 1967.

Bloom, B. Mastery learning. New York City, New York State, USA: Holt, Rinehart &Winston; 1971

Sripotong S, Theerakarn S, Wannapira W. Development of diabetes and hypertension screening system with community network participation in Urban Primary Care Cluster. Buddhachinaraj Med J 2020;37(3):336-46.

Sapsirisopa K. The renal complication screening development of patients with high blood pressure, Muang Nongkhai District, Nongkhai Province. EAU Heritage J Sci Technol 2017;11(2):207-14.

Thanapathomsinchai P, Duangkaew J, Namwong T. Model development for hepatitis B and C prevention among waste sorting employees in Local Government Organization, Yasothon Province. Dis Control J 2021;47(3):531-41.

Committee for the Development of Viral Hepatitis Prevention and Control Plan, Ministry of Public Health. Thailand national strategy on viral hepatitis prevention and control, 2017-2021. Nonthaburi, Thailand:Viral Hepatitis Coordinating Center; 2016.(in Thai)

Department of Health Service Support. Handbook of village health volunteers in the new era. Nonthaburi, Thailand: Cooperative Federation of Thailand; 2011

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-13