ลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาโรคเบาหวานในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

โรคเบาหวานในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

ผู้แต่ง

  • เมจินี เด่นศรีวิวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ลักษณะทางคลินิก, ผลการรักษา, เบาหวาน, เด็กนักเรียนประถมศึกษา

บทคัดย่อ

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ การศึกษาแบบพรรณนานี้มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะทางคลินิกและผลการรักษาโรคเบา หวานในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี โดยทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเด็กโรค เบาหวานที่รักษาในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 พบผู้ป่วยเด็กโรคเบา หวานรายใหม่ 88 คน เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ร้อยละ 68.2 ชนิดที่ 2  ร้อยละ 22.7 และชนิดจำเพาะต่างๆ ร้อยละ 9.1 ผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 มีค่ามัธยฐานของอายุที่วินิจฉัยครั้งแรก 7.2 ปี อาการนำ คือ  ภาวะน้ำตาล ในเลือดสูงร่วมกับพบสารคีโตนและเลือดเป็นกรดร้อยละ  76.7 ค่าเฉลี่ยของน้ำตาลสะสมเมื่อให้การวินิจฉัยครั้งแรก เท่ากับ  12.64% ขณะที่ผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีค่ามัธยฐานของอายุที่ วินิจฉัยครั้งแรก 13.1 ปีอาการนำ คือ อาการแสดงของเบาหวานร้อยละ  60 โดยมีโรคอ้วนร่วมร้อยละ 43.8 ค่าเฉลี่ยของน้ำตาลสะสมเมื่อให้การ วินิจฉัยครั้งแรกเท่ากับ 14.52% ขณะที่ในอายุปัจจุบันพบค่าเฉลี่ยของน้ำตาลสะสมสูงในช่วงอายุ 10.0 ถึง 14.9 ปีในผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 และอายุ 15.0 ถึง 18.9 ปี ในผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานชนิดที่ 2  สรุปได้ว่า โรคเบาหวานชนิดที่ 1 พบบ่อยที่สุดในเด็ก อาการนำที่พบ บ่อย คือ ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงร่วมกับพบสารคีโตนและเลือดเป็นกรด  ขณะที่ผู้ป่วยเด็กโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีโรคอ้วนร่วมร้อยละ 43.8 และมี ค่าน้ำตาลสะสมเพิ่มขึ้นในช่วงวัยรุ่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deerochanawong C, Ferrario A. Diabetes management in Thailand: a literature review of the burden, costs, and outcome. Global Health 2013;9:11. doi: 10.1186/1744-8603-9-11

American Diabetes Association Professional Practice Committee. 14. Children and adolescents: standard of medical care in diabetes- 2022. Diabetes Care 2022;45(Suppl1):S208-31. https://doi.org/10.2337/dc22-s014

Santiprabhob J. Management of type 1 diabetes. In: Jaruratanasirikul S, Poomthavorn P, Supornsilchai V, Aroonparkmongkol S, editors. Practical endocrinology for pediatricians. Bangkok, Thailand: Mediamat LTD; 2016. p.273-94.

American Diabetes Association Professional Practice Committee. 2. Classification and diagnosis of diabetes: standard ofmedical care in diabetes-2022. Diabetes Care 2022;45(Suppl1):S17-38. https://doi.org/10.2337/dc22-s002

Tuchinda C, Likitmaskul S, Unachak K, Panamonta O, Patarakijavanich N, Chetthakul T. The epidemiology of type 1 diabetes in Thai children. J Med AssocThai 2002; 85(6):648-52.

Unachak K, Tuchinda C. Incidence of type 1 diabetes in children under 15 years in northern Thailand, from 1991 to 1997. J Med Assoc Thai 2001;84(7):923-8.

Jaruratanasirikul S, Thammaratchuchai S, Sriplung H. Trends of childhood diabetes in southern Thailand: 20-year experience in a tertiary medical center. World J Pediatr 2017;13(6):566-70.

Dejkhamron P, Santiprabhob J, Likitmaskul S, Deerochanawong C, Rawdaree P, Tharavanij T, et al, T1DDAR CN. Type 1 diabetes management and outcome: a multicenter study in Thailand. J Diabetes Investig 2021;12(4):516-26.doi:10.1111/jdi.13390

Dejkhamron P, Santiprabhob J, Likitmaskul S, Deerochanawong C, Rawdaree P, Tharavanij T, et al, T1DDAR CN. Young-onset diabetes patients in Thailand: data from Thai type 1 diabetes and diabetes diagnosed age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN). J Diabetes Investig 2021. doi: 10.1111/jdi.13732

World Health Organization (WHO). Classification of diabetes mellitus 2019 [online]. 2019 Apr 21 [cited 2022 Mar 10]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/classification-of-diabetes- mellitus

Sperling MA, Wolfsdorf JI, MenonRK, Tamborlane WV, Maahs D, Battelino T, et al. Diabetes mellitus: In: Sperling MA, editor. Pediatric endocrinology. 5th ed. Philadelphia, Pennsylvania State, USA:Elsevier; 2021. p.814-83.

Jorge AAL, GrimbergA, Dattani MT, Baron J. Disorder of childhood growth. In: Sperling MA, editor. Pediatric endocrinology. 5th ed. Philadelphia, Pennsylvania State, USA:Elsevier; 2021 p.299-56.

Thai Society for Pediatric Endocrinology. Management guideline for diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state in children and adolescents [online]. 2018 [revised 2022 Apr, cited 2022 Apr 10]. Available from: http://thaipedendo.org/Media/media-20220418021311.pdf

Pediatric Nutrition Association of Thailand, The Royal College of Pediatricians of Thailand. Guideline for prevention and management childhood obesity 2014 [online]. 2014 [cited 2022 Mar 10]. Available from:http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20161208151655.pdf

Acanthosis nigricans [online]. 2019 Apr 12 [cited 2022 Mar 10]. Available from: https:// chulalonghospital.go.th/kcmh/line/โรคอ้วน-โรคผิวหนัง

American Academy of Pediatrics. Burkholderia infections. Summaries of infectious diseases. in: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, editors. Redbook 2018:Report of the Committee on Infectious Diseases [online]. 31st ed. Itasca, Illinois State, USA: AAP Publication; 2018. p.258-60. [cited 2022 Mar 10]. Available from: https://doi.org/10.1542/9781610021470-part03-burkholderia_infections

Leon DDD, Thornton P, Stanley CA, Sperling MA. Hypoglycemia in the newborn and infant. In: Sperling MA, editor. Pediatric endocrinology. 5th ed. Philadelphia Pennsylvania State, USA: Elsevier; 2021. p.175-201.

Likitmaskul S, Angsusingha K, Morris S, Kiattisakthavee P, Chaichanwatanakul K, Tuchinada C. Type 1 diabetes in Thai children aged 0-14 years. J Med Assoc Thai 1999;82(8):826-32.

Thai Society for Pediatric Endocrinology. Type 2 diabetes in Thai children and management guideline [online]. 2022 [cited 2022 Apr 10]. Available from: http://thaipedendo.org/เบาหวานชนิดที่ 2-ในเด็กและวัยรุ่น

Panamonta O, Thamjaroen J, Panamonta M, Panamonta N, Suesirisawat C. The rising incidence of type 1 diabetes in the northeastern part of Thailand. J Med Assoc Thai 2011;94(12):1447-50.

Prdeep AP, Christine WH, Toan CO, Amutha A, Scott PI, Elizabeth TJ, et al. Diabetic ketoacidosis (DKA) at diagnosis among youth with type 1 and type 2 diabetes:result from SEARCH (US) and YDR (India) registries. Pediatr Diabetes 2021:22(1):40-6. doi: 10.1111/pedi.12979

Trisorus C, Aroonparkmongkol S, Kongmanas HB, Sahakitrungruang T. Prevalence of islet autoantibodies in Thai juvenile-onset type 1 diabetes. Pediatr Int 2018;60(11):1002-7. doi: 10.1111/ped.13687

Libman IM, Pietropaolo M, Trucco M, Dorman JS, Laporte RE, Becker D. Islet cell autoimmunity in white and black children and adolescents with IDDM. Diabetes Care 1998;21(11):1824-7. doi:10.2337/diacare.21.11.1824

Clements MA, Foster NC, Maahs DM, Schatz DA, Olson BA, Tsalikian E, et al. Hemoglobin A1c (HbA1c) changes over time among adolescent and young adult participants in the T1D exchange clinic registry. Pediatr Diabetes 2016;17(5):327-36.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-23