ผลการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบฉุกเฉินระหว่างการใช้และไม่ใช้เครื่องถ่างหน้าท้อง

ผลการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบฉุกเฉิน

ผู้แต่ง

  • กวี อิงศรีวรกุล กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

เครื่องถ่างหน้าท้อง, ภาวะเย็บปิดหน้าท้องยาก, การผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบฉุกเฉิน

บทคัดย่อ

การปิดผนังหน้าท้องเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงป้องกันการติดเชื้อ ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถปิดผนังหน้าท้องได้ การศึกษาแบบวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการผ่าตัดระหว่างผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้เครื่องถ่างหน้าท้องตั้งแต่เริ่มผ่าตัด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนของผู้ป่วยโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ได้ รับการผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉินหรือเร่งด่วนระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ไม่รวมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องจาก อุบัติเหตุ/ภาวะไส้ติ่งอักเสบและวินิจฉัยโรคตับอ่อน อักเสบ มีผู้ป่วยทั้งหมด 1,414 คน ขนาดตัวอย่าง 180 คน แบ่งเป็นกลุ่มใช้และไม่ใช้เครื่องถ่างหน้าท้องตั้งแต่เริ่มผ่าตัด 60 คนและ 120 คน ตามลำดับ  เย็บปิดหน้าท้องได้ 60 คน (ร้อยละ 100) และ 111 คน (ร้อยละ 92.5) (p = 0.031) แผลแยก 5 คน (ร้อย ละ 8.3) และ 2 คน (ร้อยละ 1.7) (p = 0.042) ระยะ เวลานอนโรงพยาบาล 7 วันขึ้นไป 42 คน (ร้อยละ 70) และ 85 คน (ร้อยละ 70.8) (p = 0.908) เสียชีวิต 8 คน (ร้อยละ 13.3) และ 21 คน (ร้อยละ 17.5) (p =0.473) กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เครื่องถ่างหน้าท้อง ตั้งแต่ เริ่มผ่าตัดสามารถเย็บปิดหน้าท้องได้มากกว่ากลุ่มผู้ ป่วยที่ไม่ใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พบแผล แยกมากกว่า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระยะเวลา นอนโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตไม่แตกต่าง กัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

Morais M, Goncalves D, Bessa-Melo R, Devesa V, Costa-Maia J. The open abdomen: analysis of risk factors for mortality and delayed fascial closure in 101 patients. Porto Biomed J 2018;3(2):e14. doi: 10.1016/j.pbj.0000000000000014.

Huang Q, Li J, Lau WY. Techniques for abdominal wall closure after damage control laparotomy: from temporary abdominal closure to early/delayed fascial closure-A Review. Gastroenterol Res Pract 2016;2016: 2073260. doi: 10.1155/2016/2073260.

Malbrain MLNG, Chiumello D, Pelosi P, Bihari D, Innes R, Ranieri VM, et al. Incidence and prognosis of intraabdominal hypertension in a mixed population of critically ill patients: a multiple-center epidemiological study. Crit Care Med 2005;33(2):315-22.

Ivatury RR, Sugerman HJ, Peitzman AB. Abdominal compartment syndrome: recognition and management. Adv Surg 2001;35:251-69.

Ivatury RR, Porter JM, Simon RJ, Islam S, John R, Stahl WM. Intra-abdominal hypertension after life-threatening penetrating abdominal trauma: prophylaxis, incidence, and clinical relevance to gastric mucosal pH and abdominal compartment syndrome. J Trauma 1998;44(6):1016-21.

Robert B. Abdominal compartment syndrome. Ann Saudi Med 2007;27(3):183-90. doi: 10.5144/0256-4947.2007.183.

Balogh Z, McKinley BA, Holcomb JB, Miller CC, Cocanour CS, Kozar RA, et al. Both primary and secondary abdominal compartment syndrome can be predicted early and are harbingers of multiple organ failure. J Trauma 2003;54(5):848-59.

Karhof S, Haverkort M, Simmermacher R, Hietbrink F, Leenen L, van Wessem K. Underlying disease determines the risk of an open abdomen treatment, final closure, however, is determined by the surgical abdominal history. Eur J Trauma Emerg Surg 2021;47(1):113-20.

Haubrich WS. Balfour of the Balfour retractor.Gastroenterology 2008;135(3):723. doi: https://doi.org/10.1053/j.gastro. 2008.07.077.

Sugarbaker PH. Observations on opening and closing the abdominal incision for cytoreductive surgery using a self-retaining retractor to reduce the incidence of incisional hernia. Surg Oncol 2020;35:5-11. doi: 10.1016/j.suronc.2020.07.002 Epub 2020 Jul 25.

Carlotti APCP, Carvalho WB. Abdominal compartment syndrome: a review. Pediatr Crit Care Med 2009;10(1):115-20.

Cheatham ML, White MW, Sagraves SG, Johnson JL, Block EF. Abdominal perfusion pressure: a superior parameter in the assessment of intra-abdominal hypertension. J Trauma 2000;49(4):621-6.

Sample size calculation by application epi info [Internet]. 2021 [cited 2021 Sept 22]. Available from: URL: https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-23