ภาวะแทรกซ้อนและผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตทางช่องท้อง

ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตทางช่องท้อง

ผู้แต่ง

  • ณัฐิดา พงศ์วิไลรัตน์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

ภาวะแทรกซ้อน ผลลัพธ์ทางคลินิก การล้างไตทางช่องท้อง เด็ก

บทคัดย่อ

การล้างไตทางช่องท้องเป็นวิธีบำบัดทดแทนไตที่เหมาะสมสำหรับผู้ ป่วยเด็กโรคไตวายเรื้อรัง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะ แทรกซ้อนและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยเด็กโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง โดยศึกษาข้อมูล ย้อนหลังจากเวชระเบียนพบผู้ป่วย 35 คนที่อายุน้อยกว่า 15 ปี เมื่อแรก วินิจฉัยและได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องระหว่างวันที่ 1  มกราคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ป่วย 35 คนได้รับ การล้างไตทางช่องท้องทั้งหมด 876 เดือน ค่ามัธยฐานของอายุ 11 ปี 1 เดือน (อายุ 6 เดือน ถึง 15 ปี) เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ 50 ครั้งใน ผู้ป่วย 19 คน (1 ครั้ง/17.5 patient-month) ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มล้าง ไตจนถึงเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบครั้งแรก 1-82 เดือน พบเชื้อแบคทีเรียแกรมลบมากที่สุด (ร้อยละ 42) ภาวะสายเลื่อนผิดตำแหน่ง เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่พบมากที่สุด (ร้อยละ  50) พบอัตราป่วยตาย ร้อยละ 22.9 สรุปได้ว่า ภาวะเยื่อบุช่องท้อง อักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษา ด้วยการล้างไตทางช่องท้องและพบเชื้อ Acinetobacter baumannii  บ่อยที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

Schnaper HW. Pathophysiology of progressive renal disease in children. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Goldstein SL, editors. Pediatric nephrology. 7th ed. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag; 2016. p. 2171-206.

Greenbaum LA, Schaefer F. The decision to initiate dialysis in a pediatric patient. In: Warady BA, Schaefer F, Alexander SR, editors. Pediatric dialysis. 2nd ed. New York City, New York State, USA: Springer; 2012. p. 85-100.

Liyanage T, Ninomiya T, Jha V, Neal B, Patrice HM, Okpechi I, et al. Worldwide access to treatment for end-stage kidney disease: a systematic review. Lancet 2015;385 (9981):1975-82.

Li PK, Chow KM, Van de Luijtgaarden MW, Johnson DW, Jager KJ, Mehrotra R, et al. Changes in the worldwide epidemiology of peritoneal dialysis. Nat Rev Nephrol 2017;13(2):90-103.

Verrina E, Schmitt CP. Peritoneal dialysis in children. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Goldstein SL, editors. Pediatric nephrology. 7th ed. Berlin Heidelberg, Germany: Springer- Verlag;2016. p. 2381-432.

Szeto CC, Li PK, Johnson DW, Bernardini J, Dong J, Figueiredo AE, et al. ISPD catheter-related infection recommendations:2017 update. Perit Dial Int 2017;37(2):141-54.

LaPlant MB, Saltzman DA, Segura BJ, Acton RD, Feltis BA, Hess DJ. Peritoneal dialysis catheter placement, outcomes and complications. Pediatr Surg Int 2018;34(11):1239-44.

Swartz SJ, Neu A, Mason AS, Richardson T, Rodean J, Lawlor J, et al. Exit site and tunnel infections in children on chronic peritoneal dialysis: findings from the Standardizing Care to Improve Outcomes in Pediatric End Stage Renal Disease (SCOPE) Collaborative. Pediatr Nephrol 2018;33(6):1029-35.

Kim JE, Park SJ, Oh JY, Kim JH, Lee JS, Kim PK, et al. Noninfectious complications of peritoneal dialysis in Korean children:A 26-year single-center study. Yonsei Med J 2015;56(5):1359-64.

North American Pediatric Renal Trials and Collaborative Studies (NAPRTCS). 2011 Annual Report [online]. 2011 [cited 30 Mar 2022]. Available from: https://naprtcs.org/system/files/2011_Annual_ Dialysis_Report.pdf

Verrina E, Perfumo F, Calevo MG, Rinaldi S, Sorino P, Andreetta B, et al. The Italian pediatric chronic peritoneal dialysis registry. Perit Dial Int 1999;19(2):479-83.

Hoshii S, Wada N, Honda M. Japanese Study Group of Pediatric Peritoneal Dialysis. A survey of peritonitis and exit-site and/or tunnel infections in Japanese children on PD. Pediatr Nephrol 2006;21(6):828-34.

Nakwan N, Dissaneewate P, Lim A, Vachvanichsanong P. Peritoneal dialysisrelated peritonitis in southern Thailand. Int J Artif Organs 2008;31(1):49-54.

Wisanuyotin S, Lertchanaruengrith P, Jiravuttipong A. Peritonitis in children receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis in northeast Thailand. J Med Assoc Thai 2011;94(7):789-93.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-23