ฟันเทียมทั้งปากแบบพิมพ์สามมิติสำหรับผู้สูงอายุ: รายงานผู้ป่วย

ฟันเทียมทั้งปากแบบพิมพ์สามมิติสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • สุมนา โพธิ์ศรีทอง สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ:

ฟันเทียมทั้งปาก, ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้, ดิจิทัล, แคด/แคม

บทคัดย่อ

การรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุยุ่งยากซับซ้อนมากกว่ากลุ่มวัยอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทำให้การทำฟันเทียมทั้งปากในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมีข้อจำกัดมากขึ้น เช่น ไม่สามารถทำศัลยกรรมก่อนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้ ทำให้ต้องดัดแปลงฟันเทียมไปจากรูปแบบปกติ การนำเทคโนโลยีแคด/แคมมาใช้ในการออกแบบและผลิตฟันเทียมนั้นสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรักษา รวมถึงสามารถผลิตซ้ำได้ในกรณีฟันเทียมแตกหักหรือสูญหายโดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นกระบวนการรักษาใหม่ทั้งหมด อีกทั้งพบว่าการยึด อยู่เสถียรภาพ และการรองรับของฟันเทียมทั้งปากที่ผลิตด้วยการพิมพ์สามมิตินั้นดี บทความนี้ได้รายงานการรักษาผู้ป่วยหญิงอายุ 83 ปีด้วยฟันเทียมทั้งปากที่ออกแบบและผลิตโดยเทคโนโลยีแคด/แคมหลังจากผู้ป่วยทำฟันเทียมทั้งปากชุดที่ผลิตโดยเทคนิคดั้งเดิมและเพิ่งใส่ไปไม่นานสูญหาย ผล การรักษาผู้ป่วยพึงพอใจต่อฟันเทียมทั้งปากแบบพิมพ์สามมิติเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องการผลิตซ้ำได้ ขั้นตอนการรักษา ผลลัพธ์ที่ได้ในเรื่องการใช้งานและความสวยงาม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการรักษา ดังนั้นควรใช้เทคโนโลยีแคด/แคมทดแทนเทคนิคเดิมในการทำฟันเทียมทั้งปากในผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Bureau of Dental Health. The 8th National Oral Health Survey Report, 2017. Nonthaburi, Thailand: Department of Health, Ministry of Public Health;2018.

2. Roumanas ED. The social solutiondenture esthetics, phonetics, and function. J Prosthodont 2009;18(2):112-5.

3. Kattadiyil MT, AlHelal A, Goodacre BJ. Clinical complications and quality assessments with computer-engineered complete dentures: a systematic review. J Prosthet Dent 2017;117(6):721-28.

4. Goodacre BJ, Goodacre CJ, Baba NZ, Kattadiyil MT. Comparison of denture base adaptation between CAD/CAM and conventional fabrication techniques. J Prosthet Dent 2016;116(2):249-56.

5. Srinivasan M, Cantin Y, Mehl A, Gjengedal H, Muller F, Schimmel M. CAD/CAM milled removable complete dentures: an in vitro evaluation of trueness. Clin Oral Investig 2017;21(6):2007-19.

6. Steinmassl O, Dumfahrt H, Grunert I, Steinmassl PA. CAD/CAM produces dentures with improved fit. Clin Oral Investig 2018;22(8):2829-35.

7. Al Quran FA, Al-Dwairi ZN. Torus palatinus and torus mandibularis in edentulous patients. J Contemp Dent Pract 2006;7(2):112-9.

8. Costello BJ, Betts NJ, Barber HD, Fonseca RJ. Preprosthetic surgery for the edentulous patients. Dent Clin North Am 1996;40(1):19-38.

9. Rajeev V, Arunachalam R. Innovative replication and recuperation of complex torus palatinus: a prosthodontic case report. World J Dent 2016;7(4):208-12.

10. Jablonski RY, Patel J, Morrow LA. Complete dentures: an update on clinical assessment and management: part 2. Br Dent J 2018;225(10):933-39.

11. Infante L, Yilmaz B, McGlumphy E, Finger I. Fabricating complete dentures with CAD/CAM technology. J Prosthet Dent 2014;111 (5):351-5.

12. Lee S, Hong SJ, Paek J, Pae A, Kwon KR, Noh K. Comparing accuracy of denture bases fabricated by injection molding, CAD/CAM milling, and rapid prototyping method. J Adv Prosthodont 2019;11(1):55-64.

13. Kattadiyil MT, Jekki R, Goodacre CJ, Baba NZ. Comparison of treatment outcomes in digital and conventional complete removable dental prosthesis fabrications in a predoctoral setting. J Prosthet Dent 2015;114(6):818-25.

14. Goodacre BJ, Goodacre CJ, Baba NZ, Kattadiyil MT. Comparison of denture tooth movement between CAD-CAM and conventional fabrication techniques. J Prosthet Dent 2018;119(1):108-15.

15. Saponaro PC, Yilmaz B, Johnston W, Heshmati RH, McGlumphy EA. Evaluation of patient experience and satisfaction with CAD-CAM-fabricated complete denture: a retrospective survey study. J ProsthetDent 2016;116(4):524-8.

16. Peroz S, Peroz I, Beuer F, Sterzenbach G, von Stein-Lausnitz M. Digital versus conventional complete dentures: a randomized, controlled, blinded study. J Prosthet Dent 2021:S0022-3913(21)00073-1. doi: 10.1016/j.prosdent.2021.02.004

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-26