แนวทางการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

แนวทางการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

ผู้แต่ง

  • นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • ปรมัตถ์ เลาหกรรณวนิช นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • ภควัต สันตรัตติ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  • ศุภเสกข์ คาดการณ์ไกล นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ:

SARS-CoV-2, โควิด-19, โรคปอดอักเสบ, วัคซีน, การป้องกันและการรักษา

บทคัดย่อ

ไวรัส severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) สามารถก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบโดยเริ่มระบาด ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 และระบาดจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นสายพันธ์ุใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานในมนุษย์มาก่อน ปัจจุบันมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การรักษาระยะห่าง ระหว่างบุคคล พร้อมทั้งใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายอนุภาคของไวรัส ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องศึกษาการป้องกัน และรักษาโรคด้วยวัคซีนและยาตามลำดับ โดยศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยโปรตีนจากอนุภาคของไวรัส นอกจากนี้ ยังพัฒนาไวรัส SARS สายพันธ์ุอื่น เช่น adenovirus ที่มีมาก่อนแล้วเพื่อช่วยในการพัฒนาวัคซีน บทความนี้จึงนำเสนอข้อมูลทาง ชีววิทยาของไวรัส SARS-CoV-2 แนวทางการป้องกันและวิธีที่สามารถใช้รักษาโรคในปัจจุบัน รายละเอียดและข้อสนเทศเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ความสามารถในการกอ่ โรค ในการอยูร่ อด การตรวจวินิจฉัยยารักษาและวัคซีนป้องกันเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจในไวรัสชนิดนี้มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาวิธีป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC [online]. 2021 [cited Apr 16, 2021]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/

2. Department of Disease Control. Manuals on 2019 laboratory diagnosis of SARSCoV-2 [online]. 2019 [cited Oct 12, 2020 ]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G37.pdf

3. Kumar S, Nyodu R, Maurya VK, Saxena SK. Morphology, genome organization, replication, and pathogenesis of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Med Virol 2020. doi.org/10.1007/978-981-15-4814-7_3

4. Frequently asked questions on Coronavirus disease 2019 (COVID19)-Thai version [online]. 2020 [cited October 12, 2020] Available from: https://www.chp.gov.hk/files/pdf/faq_covid19_thai.pdf

5. Know how to fight the threat of SARS-CoV-2 (COVID-19) [online]. 2020 [cited Oct 12, 2020]. Available from: https://covid19. thaipbs.or.th/faq/?post=23024

6. Rahman HS, Aziz MS, Hussein RH, Othman HH, Omer SHS, Khalid ES, et al. The transmission modes and sources of COVID-19: a systematic review. Int J Surg Open 2020;26:125-36.

7. Setti L, Possarini F, Gennaro GD, Barbieri P, Perrone MG, Borelli M, et al. SARSCoV-2 RNA found on particulate matter of Bergamo in northern Italy: first evidence. Environ Res 2020;188:109754. doi: 10.1016/j.envres.2020.109754

8. Benton DJ, Wrobel AG, Xu P, Roustan C, Martin SR, Rosenthal PB, et al. Receptor binding and priming of the spike protein of SARS-Cov-2 for membrane fusion. Nature 2020. doi.org/10.1038/s41586-020-2772-0

9. Mahmoud IS, Jarrar YB, Alshaer W, Ismail S. SARS-CoV-2 entry in host cells-multiple targets for treatment and prevention. Biochimie 2020;175:93-8. doi: 10.1016/j.biochi.2020.05.012

10. Sungnak W, Huang N, Becavin C, Berg M, Queen R, Litvinukova M, et al. SARSCoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes. Nat Med 2000;26(5):681-87.

11. Oleg OG. Understanding SARS-CoV-2 endocytosis for COVID-19 drug repurposing. FEBS J 2020. doi: 10.1111/febs.15369

12. Lotfi M, Hamblin MR, Rezaei N. COVID-19: transmission, prevention, and potential therapeutic opportunities. Clin Chim Acta 2020;508:254-66. doi: 10.1016/j,cca.2020.05.044

13. Qixin W, Isaac K, Dongmei L, Joseph HL, Thivanka M, Samantha RM, Irfan R. Ecigarette-induced pulmonary inflammation and dysregulated repair are mediated by nAChRα7 receptor: role of nAChRα7 in SARS-CoV-2 covid -19 ACE2 receptor regulation. Respir Res 2020;21:154. doi: 10.1186/s12931-020-01396-y

14. Liu M, Cheng S-Z, Xu K-W, Yang Y, Zhu Q-T, Zhang H, et al. Use of personal protective equipment against coronavirus disease 2019 by healthcare professionals in Wuhan, China: cross sectional study. BMJ 2020;369:m2195. doi: 10.1136/bmj.m2195

15. Somboonna N, Ouying P, Wannasrichan W, Thoraneenitiyan N, Achawong T, Supatniyapong K, et al. In vitro point-of-care diagnostic assays for SARS-CoV-2 (COVID- 19). Buddhachinaraj Med J 2020;37(2):247-57.

16. Zhao Q, He Y. Challenges of convalescent plasma therapy on COVID-19. J Clin Virol 2020; 127:104358. doi: 10.1016/j.jcv.2020.104358

17. Ko WC, Rolain J-M, Lee N-Y, Chen P-L, Huang C-T, Lee P-I, et al. Argument in favour of remdesivir for treating SARS-CoV-2 infections. Int J Antimicrob Agents 2020;55(4):105933. doi: 10.1016/j.ijantimicag. 2020.105933

18. Mishra GP, Mulani J. Corticosteroids for COVID-19: the search for an optimum duration of therapy. Lancet Respir Med 2021;9(1):E8. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30530-0

19. Zheng M, Gao Y, Wang G, Song G, Liu S, Sun D, et al. Functional exhaustion of antiviral lymphocytes in COVID-19 patients. Cell Mol Immunol 2020;17:533-35.

20. Zhu Z, Lu Z, Xu T, Chen C, Yang G, Zha T, et al. Arbidol monotherapy is superior to lopinavir/ritonavir in treating COVID-19. J Infect 2020;81(1):e21-3.

21. Echeverraa-Esnal D, Martin-Ontiyuelo C, Navarrete-Rouco ME, Cusco MD, Ferrandez O, Horcajada JP, et al. Azithromycin in the treatment of COVID-19: a review. Expert Rev Anti Infect Ther 2021;19(2):147-63.

22. Zhou D, Dai S, Tong Q. COVID-19: a recommendation to examine the effect of hydroxychloroquine in preventing infection and progression. J Antimicrob Chemother 2020;75(7):1667-70.

23. Callaway E. The race for coronavirus vaccines: a graphical guide. Nature 2020; 582 (7805):576-7.

24. Centers for Disease Control and Prevention. Viral vector vaccines [online]. 2021 [cited Apr 30, 2021]. Available from: https://www. cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/viralvector.html

25. Centers for Disease Control and Prevention. Types of vaccines available [online]. 2021 [cited Apr 30, 2021]. Available from:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-25