ความปลอดภัยในการฉีดยาม็อกซิฟลอกซาซินเข้าช่องหน้าลูกตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อในลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก

การฉีดยาม็อกซิฟลอกซาซินเข้าช่องหน้าลูกตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อในลูกตา

ผู้แต่ง

  • ชิดชนก รุ่งรัตนาอุบล กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

การติดเชื้อในลูกตา, การฉีดยาเข้าช่องหน้าลูกตา, ม็อกซิฟลอกซาซิน, การผ่าตัดสลายต้อกระจก

บทคัดย่อ

ภาวการณ์ติดเชื้อในลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกแม้เกิดได้น้อยแต่ทำให้เกิดภาวะพิการทางสายตาอย่างถาวรได้ มีผลงานวิจัยว่าการฉีดยาม็อกซิฟลอกซาซินเข้าช่องหน้าลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกสามารถป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัดได้  การวิจัยแบบวิเคราะห์ชนิดมีกลุ่มเปรียบเทียบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยต่อลูกตาในการใช้ยาม็อกซิฟลอกซาซินฉีดเข้าช่องหน้าลูกตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจกโดยศึกษาข้อมูลไปข้างหน้าระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจก 90 คน 100 ตา สุ่มด้วยวิธีจับฉลากแบ่งเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนผู้ป่วย 50 ตา กลุ่มศึกษาจะได้รับยาม็อกซิฟลอกซาซิน 500 ไมโครกรัมต่อ 0.1 มิลลิลิตรฉีดเข้าช่องหน้าลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก กลุ่มควบคุมจะไม่ได้รับยาฉีดม็อกซิฟลอกซาซินหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางคลินิกของทั้งสองกลุ่มก่อนผ่าตัดไม่แตกต่างกัน หลังการผ่าตัด 6 สัปดาห์ค่าการมองเห็นที่ดีที่สุด ค่าความดันลูกตา ค่าความหนาส่วนกลางกระจกตา จำนวนเซลล์กระจกตาชั้นใน และค่าความหนาจุดรับภาพชัดส่วนกลางจอตาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน รวมทั้งไม่พบภาวะการติดเชื้อในลูกตาและภาวะ toxic anterior segment syndrome หลังผ่าตัดทั้ง 2 กลุ่ม สรุปได้ว่าไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ยาหยอดตา 0.5% ม็อกซิฟลอกซาซินฉีดเข้าช่องหน้าลูกตาหลังการผ่าตัดสลายต้อกระจก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Packer M, Chang DF, Dewey SH, Little BC, Mamalis N, Oetting, et al. Prevention, diagnostic and management of acute postoperative bacterial endophthalmitis. J Cataract Refract Surg 2011;37(9):1699-714.

2. Miller JJ, Scott IU, Flynn HW, Smiddy WE, Newton J, Miller D. Acue onset endophthalmitis after cataract surgery (2000-2004): incidence, clinical settings, and visual outcomes after treatment. Am J Ophthalmol 2005;139(6):983-7.

3. Endophthalmitis Vitrectomy Study Group. Results of the endophthalmitis vitrectomy study: a randomized trial of immediate vitrectomy and of intravenous antibiotics for the treatment of postoperative bacterial endophthalmitis. Arch Ophthalmol 1995;113(12):1479-96.

4. ESCRS Endophthalmitis Study Group. Prophylaxis of postoperative endophthalmitis following cataract surgery: result of the ESCRS multicenter study and identification of risk factors. J Cataract Refract Surg 2007;33(6):978-88.

5. Delyfer M-N, Rougier M-B, Leoni S, Zhang Q, Dalbon F, Colin J, et al. Ocular toxicity after intracameral injection of very high doses of cefuroxime during cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2001;37(2):271-8.

6. Espiritu CR, Caparas VL, Bolinao JG. Safety of prophylactic intracameral moxifloxacin 0.5% ophthalmic solution in cataract surgery patients. J Cataract Refract Surg 2007;33(1):63-8.

7. Matsuura K, Miyoshi T, Suto C, Akura J, Inoue Y. Efficacy and safety of prophylactic intracameral moxifloxacin injection in Japan. J Cataract Refract Surg 2013;39(11):1702-6.

8. Koktekir BE, Aslan BS. Safety of prophylactic intracameral moxifloxacin use in cataract surgery. J Ocul Phamacol 2012;28(3):278-82.

9. Lane SS, Osher RH, Masket S, Belani S. Evaluation of the safety of prophylactic intracameral moxifloxacin in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2008;34(9):1451-59.

10. Arbisser LB. Safety of intracameral moxifloxacin for prophylaxis of endophthalmitis after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2008;34(7):1114-20.

11. Gardner SK. Ocular drug penetration and pharmacokinetic principles. In: Lamberts DW, Potter DE, editors, Clinical ophthalmic pharmacology. Boston, Massachusetts State, USA: Little, Brown and Company; 1987. p.1-52.

12. Stroman DW, Dajcs JJ, Cupp GA, Schlech BA. In vitro and in vivo potency of moxifloxacin and moxifloxacin ophthalmic solution 0.5%, a new topical fluoroquinolone. Surv Ophthalmol 2005;50(11):S16-31.

13. O'Brien TP, Arshinoff SA, Mah FS. Perspectives on antibiotics for postoperative endophthalmitis prophylaxis: potential role of moxifloxacin. J Cataract Refract Surg 2007;33(10):1790-800.

14. Andrew XZ, Wyatt BM, Steven S, Ambati BK. Safety of undiluted intracameral moxifloxacin without postoperative topical antibiotics in cataract surgery. Int Ophthalmol 2006;36(4):493-8.

15. Mamalis N. TASS associated with intracameral antibiotic injection [Internet]. 2013 [cited 2013 Sept 27]. Available from:URL:http://www.arcrs.org/Press-Releases

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-29