การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • พงศธร เหลือหลาย โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

คำสำคัญ:

การปฏิบัติงาน, การป้องกันและควบคุมโรค, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้นยังไม่ได้กำหนด บทบาทหน้าที่หรือขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การสำรวจแบบผสมผสานชนิดมีขั้นตอนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัด สุโขทัย ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น 3 คนจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีข้อมูลตรงตามประเด็นการวิจัยมากกว่าปกติ ตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และระยะที่ 2 การศึกษา องค์ประกอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 320 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการศึกษา พบว่าการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 18.1 การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังอธิบายความแปรปรวนไดร้ อ้ ยละ 17.1 การพัฒนาสุขภาพชุมชนอธิบายความแปรปรวนไดร้ อ้ ยละ 16.4 การจัดการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.0 และการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 5.1 สรุปได้ว่าทั้ง 5 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 65.8

Downloads

Download data is not yet available.

References

Department of Health. Chronic non-communicable diseases manual for health personnel [Internet]. 2019 [cited 2021 Feb 14]. Available from: https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/hp-ebook_14/

World Health Organization. Preventing and controlling noncommunicable diseases [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 14]. Available from: https://www.who.int/westernpacific/activities/preventing-and-controllingnoncommunicable-diseases

Department of Disease Control. Disease situation [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 14]. Available from: http://k4ds.psu.ac.th/ncd/situation

Sukhothai Provincial Public Health Office. NCDs clinic plus [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 14]. Available from:https://sti.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php

Yaebkai Y, Wongsawat P. Main role performances of village health volunteers. JPNC 2020;31(2):269-79.

Primary Health Care Division. Announcement of the Ministry of Public Health on criteria and methods for selecting outstanding village health volunteers B.E. 2562 [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 14]. Available from: http://phc.moph.go.th/www_hss%20/frontend/theme/view_information.php?Submit=ViewContent&ID_ Inf_Nw_Manager=0000001884

Regulation of the Ministry of Public Health on village health volunteers. Gov Gaz 2011;128(33):1-10.

Creswell JW. A concise introduction to mixed methods research. Thousand Oaks, California State, USA: SAGE; 2015.

Miles MB, Huberman AM. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks, California State, USA:SAGE; 1994.

Chantavanich S. Qualitative research methods. 24th ed. Bangkok, Thailand:Chulalongkorn University; 2018.

Vanichbuncha K, Vanichbuncha T. Using SPSS for Windows in data analysis. 27th ed. Bangkok,Thailand:Samlada; 2015.

Hair JF, Blak WC, Barbin BJ, Anderson RE. Multivariate data analysis. New Jersey,New Jersey State, USA:Prentice-Hall; 2010.

Rovinelli RJ, Hambleton RK. On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity. Tijdschrift voor Onderwijs Res 1977;2(2):49-60.

Cronbach LJ. Essential of psychology and education. New York, New York State, USA: McGraw-Hill; 1984.

Vanichbuncha K. Advanced statistical analysis with SPSS for windows. 12th ed. Bangkok, Thailand: Samlada;2017.

Department of Health Service Support. Manual for professional village health volunteers. Bangkok, Thailand: National Office of Buddhism; 2013.

Department of Disease Control. Manual for the implementation of a community-based intervention for NCDs controlling: CBI NCDs. Nonthaburi, Thailand: Emotion Art; 2017.

Heangkul N, Yaebkai Y. Factors predicting urban area role performance among village health volunteers in Sukhothai Province. J Health Sci 2020;29(2):314-22.

Iinjeen J, Sittisart V, Nawamawat J, Sritarapipat P. The development of health volunteers' competencies in non-communicable diseases screening: a systematic review [Internet]. 2019 [cited 2021 Feb 14]. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/186006

Atsawasumrit M, Danyuthasilpe C, Tangkawanich T. Factor related to practice in non-communicable disease prevention among experienced health volunteers in Phetchabun Province. J Nurs Health Sci 2018;12(1):95-105.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-29