ความชุกของโรคเนื้อเยื่อเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบและโรคเนื้อเยื่อรอบราก ฟันเทียมอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเพื่อยึดฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง

โรคเนื้อเยื่อเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบและโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ

ผู้แต่ง

  • ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ

คำสำคัญ:

โรคเนื้อเยื่อเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบ, โรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบ, รากฟันเทียม เพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยคือการอักเสบของเนื้อเยื่อเมือกรอบ
รากฟันเทียม การศึกษาแบบพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกของการอักเสบของเนื้อเยื่อเมือกรอบ
รากฟันเทียมและการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเพื่อยึดฟันเทียม
ทั้งปากชิ้นล่าง โดยศึกษาในผู้ป่วยสูงอายุ 24 คนที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง
ที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง จากการติดตามผลการรักษาภายหลังการใช้งาน 8-9 ปีด้วยการตรวจทาง
คลินิกและภาพรังสี วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการของสมาคมปริทันต์แห่งประเทศไทย
นำเสนอข้อมูลเป็นค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบโรคเนื้อเยื่อเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบร้อยละ 28.3
และโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบร้อยละ 39.1 โดยค่าเฉลี่ยการละลายตัวของกระดูกรอบรากฟันเทียมเท่ากับ
3.28 มม. นั่นคือโรคเนื้อเยื่อเมือกรอบรากฟันเทียมอักเสบและโรคเนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียมอักเสบเป็นภาวะ
แทรกซ้อนทางชีวภาพที่พบได้มาก

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ศิริชัย ตันตระกูลเจริญ

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง ลำปาง

References

1. Prasartkul P, editor. Situation of the Thai elderly 2017. Bangkok: Deuan Tula Printing House; 2017.

2. Bressan E, Tomasi C, Stellini E, Sivolella S, Favero G, Berglundh T. Implantsupported mandibular overdentures: a cross-sectional study. Clin Oral Implants Res 2012;23(7):814-9.

3. Visser A, Meijer H, Raghorbar G, Vissink A. Implant-retained mandibular overdentures versus conventional dentures: 10 years of care and aftercare. Int J Prosth 2006;19(3):271-8.

4. Yu-Hwa Pan, Tai-Min Lin, Chao-Hua Liang. Comparison of patient's satisfaction with implant-supported mandibular overdentures and complete dentures. Biomed J 2014; 37(3):156-62.

5. Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. J Clin Periodontol 2002;29(Suppl 1):197-212.

6. Turkyilmas I, Tozum T, Fuhrmann D, Tumer C. Seven-year follow up results of Tiunite implants supporting mandibular overdenture: early versus delay loading. Clin Implant Dent Relat Res 2012;14:(Suppl 1) 83-90.

7. Derks J, Haํkansson J, Wennstrom JL, Tomasi C, Larsson M, Berglundh T. Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population: early and late implant loss. J Dent Res 2015;94 (3 Suppl):44S-51S.

8. Cakarer S, Can T, Yaltirik M ,Keskin C. Complications associated with the ball, bar and locator attachments for implantsupported overdentures. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16(7):e953-9.

9. Francetti L, Cavalli N, Taschieri S Corbella S. Ten years follow-up retrospective study on implant survival rates and prevalence of peri-implantitis in implant-supported full-arch rehabilitations. Clin Oral Impl Res 2019;30(3):252-60.

10. Heitz-Mayfield LJA, Salvi GE. Peri-implant mucositis. J Periodontol 2018;89(Suppl 1):S257-66.

11. Frisch E, Ziebolz D, Rinke S. Long-term results of implant-supported overdentures retained by double crowns: a practicebased retrospective study after minimally 10 years follow-up. Clin Oral Impl Res 2013;24(12):1281-7.

12. Klinge B, Klinge A, Berti K, Stavropoulos A. Peri-implant disases. Eur J Oral Sci 2018;126(Suppl 1):88-94.

13. Derks J, Tomasi C. Peri-implant health and disease. A systematic review of current epidemiology. J Clin Periodontol 2015;42(Suppl 16):S158-71.

14. Berglundh T, Armitage G, Araujo MG, Avila-Ortiz G, Blanco J, Camargo PM, et al. Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Periodontol 2018;89(Suppl 1):S313-8.

15. Lang NP, Berglundh T. Periimplant diseases: where are we now ?-- Consensus of the seventh European workshop on periodontology. J Clin Periodontol 2011;38(Suppl 1):178-81.

16. Meijer HJA, Raghoeban GM, Waal YCM, Vissink A. Incidence of peri-implant mucositis and peri-implantitis in edentulous patients with an implant-retained mandibular overdenture during a 10-year follow up period. J Clin Periodontol 2014;41(12):1178-83.

17. Thai Association of Periodontology. Guideline for implant care and treatment of peri-implant disease: A consensus from workshop: Conference proceeding of the Annual Academic Conference 2018; 2018 Jul 9-10; Pullman Kingpower Hotel, Bangkok.

18. Koldsland OC, Scheie A, Aass AM. Prevalence of peri-implantits related to severity of the disease with different degrees of bone loss. J Periodontol 2010;81(2):231-8.

19. Rodrigo D, Sanz-Sanchez I, Figuero E, Llodra JC, Bravo M, Caffesse RG, et al. Prevalence and risk indicators of peri-implant diseases in Spain. J Clin Periodontol 2018;45(12):1510-20.

20. Marrone A, Lasserre J, Bercy P, Brecx MC. Prevalence and risk factors for peri-implant disease in Belgian adults. Clin Oral Impl Res 2013;24(8):934-40.

21. Daubert DM, Weinstein BF, Bordin S, Leroux BG, Flemming TF. Prevalence and predictive factors for peri-implant disease and implant failure: a cross-sectional analysis. J Periodontol 2015;86(3):337-47.

22. Sanz M, Chapple IL. Clinical research on peri-implant diseases: consensus report of working group 4. J Clin Periodontol 2012;39(Suppl 12):202-6.

23. French D, Grandin HM, Ofec R. Retrospective cohort study of 4,591 dental implants: analysis of risk indicators for bone loss and prevalence of peri-implant mucositis and peri-implantitis. J Periodontol 2019;90(7):691-700.

24. Costa FO, Takenaka-Martinez S, Cota LO, Ferreira SD, Silva GL, Costa JE. Peri-implant disease in subjects with and without preventive maintenance: a 5-year follow-up. J Clin Periodontol 2012;39(2):173-81.

25. Rokn A, Aslroosta H, Akbari S, Najafi H, Zayeri F, Hashemi K. Prevalence of peri-implantitis in patients not participating in well-designed supportive periodontal treatments: a cross-sectional study. Clin Oral Implant Res 2017;28(3):314-19.

26. Hoeksema AR, Visser A, Raghoebar GM, Vissink A, Meijer HJ. Influence of age on clinical performance of mandibular two-implant overdentures: A 10-year prospective comparative study. Clin Implant Dent Relat Res 2016;18(4):745-51.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-01