การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโรคตาแห้ง

ผู้แต่ง

  • Pussadee Paensuwan
  • Wanachat Chaiyasan
  • Darawan Pejchang
  • Rossukon Khotcharrat

คำสำคัญ:

โรคตาแห้ง, น้ำตามีความเข้มข้นสูง, การตอบสนองแบบอักเสบ, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

บทคัดย่อ

โรคตาแห้งคือโรคของผิวลูกตาส่วนหน้าสูญเสียสมดุลของฟิล์มน้ำตา เกิดจากการผลิตน้ำตาไม่เพียงพอหรือน้ำตาที่ผลิตมีคุณภาพไม่ดี ทำให้ฟิล์มน้ำตามีการระเหยเร็วมาก ส่งผลให้น้ำตามีความเข้มข้นสูง เมื่อผิวลูกตาสัมผัสกับน้ำตาที่มีความเข้มข้นสูง กระตุ้นให้ผิวลูกตา เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั้งแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะ โดยมีการตอบสนองแบบอักเสบเป็นกลไกสำคัญ ส่งผลให้เซลล์ หลั่งสารอักเสบต่างๆ ออกมาในน้ำตาเป็นผลให้มีการทำลายผิวลูกตาส่วนหน้า และมีอาการผิดปกติทางตาตามมา ชนิดและปริมาณ ของสารอักเสบต่างๆ ในน้ำตานำมาเป็นเครื่องหมายทางชีวภาพในการวินิจฉัยความรุนแรงของโรคได้ รักษาโดยการใช้น้ำตาเทียมและยาที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pussadee Paensuwan

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000

Wanachat Chaiyasan

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000

Darawan Pejchang

ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000

Rossukon Khotcharrat

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18