การตรวจวัดอนุภาคเอชดีแอลคอเลสเตอรอลและคอเลสเตอรอลเอฟฟลักคาปาซิตี้ ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้แต่ง

  • Napaporn Apiratmateeku
  • Wanvisa Treebuphachatsakul

คำสำคัญ:

โรคหัวใจและหลอดเลือด, คอเลสเตอรอลเอฟฟลักคาปาซิตี้, อนุภาคเอชดีแอลคอเลสเตอรอล

บทคัดย่อ

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุอันดับแรกของการเสียชีวิตประชากรทั่วโลก ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในอดีตจำนวนมาก ศึกษา ว่าการเพิ่มระดับของเอชดีแอลคอเลสเตอรอล มีส่วนป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ พบว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มผู้ที่มีระดับของเอชดีแอลคอเลสเตอรอลปกติหรือสูงยังคงมีจำนวนมาก บ่งชี้ว่าระดับเอชดีแอลคอเลสเตอรอล  เป็นตัวประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไม่ดี ดังนั้นงานวิจัยในปัจจุบันจึงมุ่งศึกษาถึงขนาด และอนุภาคของ เอชดีแอลคอเลสเตอรอล ตลอดจนวัดการทำงานเอชดีแอลคอเลสเตอรอล ที่เรียกว่า คอเลสเตอรอลเอฟฟลักคาปาซิตี้ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าระดับของเอชดีแอลคอเลสเตอรอล บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยว กับความสัมพันธ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด กับขนาด อนุภาค และการทำงานของเอชดีแอลคอเลสเตอรอลจากการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อบ่งชี้ใหม่ในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Napaporn Apiratmateeku

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก 65000

Wanvisa Treebuphachatsakul

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18