ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด แผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นทะลุ

ผู้แต่ง

  • Songsak Jumpapang
  • Thitiarpha Tangkawanich
  • Rungnapa Chairat

คำสำคัญ:

โปรแกรมการดูแลตนเอง, คุณภาพชีวิต, แผลกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทะลุ

บทคัดย่อ

Generally, after patients with peptic ulcer perforation had surgery, their qualities of life are threatened. This  pre and post-test of self-care program application research aimed to study the effect of self-care program towards quality of life of postoperative peptic ulcer perforation surgery patients. The samples were 30 post- operative peptic ulcer perforation patients who were hospitalized in Buddhachinaraj Phitsanulok hospital.  They had received self-care program based on Orem’s self-care concept. The data were collected from the  general record form and the Quality of Life questionnaires. Descriptive statistic including mean, standard  deviation and repeated measures ANOVA were used for data analysis. The results revealed that the patients’  quality of life scores were in moderate level before they received self-care program. The patients’ quality of  life scores were increased after receiving the self-care program at a week after surgery, two and four weeks  after discharge (p < 0.001). This study concludes that self-care program application can improve the quality of life of patients with post-operative peptic ulcer perforation

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Songsak Jumpapang

งานหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18