ภาวะปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

ผู้แต่ง

  • Jirawan Prodbumrung

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมอง, กายภาพบำบัด, อาการปวดไหล่

บทคัดย่อ

ภาวะปวดไหล่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ส่งผลต่อการทำกายภาพบำบัดและ การฟื้นตัวของผู้ป่วย การศึกษาข้อมูลย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าอัตราการเกิดภาวะปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองระยะเฉียบพลัน นำข้อมูลจากแบบบันทึกกายภาพบำบัดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง กันยายน พ.ศ. 2559 มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป นำเสนอเป็นจำนวน ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยง เบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะปวดไหล่ด้วยการวิเคราะห์ multiple logistic regression กำหนดระดับนัย สำคัญทาง สถิติที่ 0.05 พบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 446 คน อัตราการเกิดอาการปวดไหล่ร้อยละ 11.2 กลุ่มผู้ป่วยที่ทำตามคำสั่งได้ในระดับที่ต่ำกว่า 2 ขั้นตอน (กลุ่มที่ 1) มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดไหล่ 2.17 เท่าของกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มที่ทำตามคำ สั่งได้ 2 ขั้นตอน (กลุ่มที่ 2) [crude OR 2.17 (95%CI 1.199, 3.928)] ดังนั้นการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดควรเพิ่มความ ระมัดระวังในผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถทำตามคำสั่งได้ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jirawan Prodbumrung

งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18