การประเมินผลการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้วยคลินิกหมอครอบครัว

ผู้แต่ง

  • Sasitorn Sripotong
  • Wiroj Wanapira
  • Siriphan Theerakarn

คำสำคัญ:

คลินิกหมอครอบครัว, ระบบบริการปฐมภูมิ, การประเมินผล

บทคัดย่อ

จังหวัดพิษณุโลกได้จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดดำเนิน การในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 การวิจัยเชิงประเมินผลโครงการด้วยรูปแบบ Stufflebeam's CIPP (Context, Input, Process  and Product) model ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ งานในคลินิกหมอครอบครัวจำนวน 28 คน ด้วยแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น 4 ด้าน คือ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้าน บริบทการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับนโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในปัจจุบัน การตั้งคลินิกหมอครอบครัวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกมีความเหมาะสมในระดับมาก 2. ด้านปัจจัยนำเข้า ความพอเพียงของบุคลากรอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด บุคลากรมีความเต็มใจและมีอิสระในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง บุคลากรได้รับการสนับสนุนและพัฒนา ศักยภาพในระดับปานกลาง ระบบการเงินอยู่ในระดับน้อย ระบบบัญชียา ระบบบริการขนส่งเจ้าหน้าที่ และระบบข้อมูล 43 อยู่ในระดับ ปานกลาง ระบบเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายอยู่ในระดับมาก 3. ด้านกระบวนการ การบริการต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ส่วนการ บริการเชิงรับในหน่วยงาน การบริการเชิงรุกในชุมชน การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และการรับข้อมูลให้คำปรึกษากับ ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง 4. ด้านผลผลิต ผลงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดับน้อย การตอบสนองความ ต้องการประชาชนและภาพรวมผลลัพธก์ ารดำเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบ้ ริหารคลินิกหมอครอบครัวควรใหก้ ารสนับ สนุนปัจจัยนำเข้าด้านบุคลากรและเงินงบประมาณร่วมกับพัฒนาระบบการทำงานในคลินิกหมอครอบครัว เพื่อให้เกิด การบริการที่ดี ยิ่งขึ้นแก่ประชาชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sasitorn Sripotong

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Wiroj Wanapira

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Siriphan Theerakarn

กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและบริการปฐมภูมิ รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-14