ลักษณะทางรังสีของอัลตราซาวด์ของก้อนที่ถุงอัณฑะ

ผู้แต่ง

  • Chalakot Dejarkom
  • Surapong Chareewit

คำสำคัญ:

ก้อนที่ถุงอัณฑะ, บวมที่ถุงอัณฑะ, อัลตราซาวด์

บทคัดย่อ

ก้อนที่ถุงอัณฑะเป็นปัญหาที่พบบ่อยของระบบสืบพันธ์ชาย งานวิจัยแบบพรรณาย้อนหลังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลักษณะ ทางรังสีของอัลตราซาวด์ผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนที่ถุงอัณฑะ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเวชระเบียนเกี่ยวกับประวัติ การตรวจร่างกาย ลักษณะทางอัลตรา ซาวด์ รายงานการผ่าตัดและผลพยาธิวิทยา ตลอดจนการติดตามผู้ป่วยอย่างน้อย 6 เดือน มีผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทั้งหมด 142 คน  ผลอัลตราซาวด์ พบว่าก้อนที่ถุงอัณฑะเป็นถุงน้ำที่อ้ณฑะ (กร่อนน้ำ) 46 คน เกิดจากการติดเชื้อ 43 คน ไส้เลื่อนขาหนีบ 19 คน เนื้อ งอก 16 คน ถุงน้ำ12 คน อัณฑะบิดขั้ว 6 คน หลอดเลือดอัณฑะขอด 3 คน และอื่นๆ 3 คน ผู้ป่วย 79 คน (55.6%) ได้รับการผ่าตัด 
และผู้ป่วย 33 คน (23.2%) มีผลพยาธิวิทยา ผู้ป่วย 63 คน (44.4%) ได้รับการติดตามอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อยืนยันการวินิจฉัยจาก ลักษณะทางรังสีของอัลตราซาวด์ การตรวจทางรังสีของอัลตราซาวด์ในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการก้อนหรือบวมที่อัณฑะ มีความแม่นยำ  96.5% อัลตราซาวด์ให้การวินิจฉัยผิดในผู้ป่วย 5 คน (3.5%) สรุปคือ การตรวจอัลตราซาวด์ผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนที่ถุงอัณฑะเป็นการ ตรวจที่มีความแม่นยำสูงและช่วยในการวินิจฉัยโรคได้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Chalakot Dejarkom

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก 65000

Surapong Chareewit

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-13