การพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง

  • Punpit Witayathawornwong สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  • Mayura Siriwat สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
  • Siriwan Ponklang สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น, การป้องกันการตั้งครรภ์

บทคัดย่อ

การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยการใช้กระบวนการกลุ่มและทักษะชีวิตนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาในนักเรียน  3 กลุ่ม คือ นักเรียนระดับมัธยมปลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน การดำเนินงานมี 4 ระยะ คือ 1) ศึกษา  ปัญหา ค้นหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น 2) นำผลที่ได้ไปกำหนดรูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยเป็นความร่วมมือของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสถานบริการทุกแห่ง 3) นำรูปแบบที่ ได้ไปทดลองกับกลุ่มนักเรียน ทั้ง 3 กลุ่ม และพัฒนาอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ และมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัย รุ่น 4) การประเมินผลการทดลอง ระยะเวลาที่วิจัยระหว่าง เดือนมกราคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2560 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุการตั้งครรภ์ เกิดจากผลกระทบทางลบของสภาพครอบครัว สื่อสังคมแวดล้อม การควบคุมของสถานศึกษาและตัววัยรุ่นเอง เมื่อนำรูปแบบที่ได้ ไปทดลองปฏิบัติพบว่าเจตคติทางเพศ และทักษะในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ก่อนและหลังการอบรม มีความแตก ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาให้เป็นอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ุ และคลินิกการให้บริการที่ เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-23