ผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างระหว่างวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและ วิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคแคนซี

ผู้แต่ง

  • Nantawan Pimmas กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, 65000

คำสำคัญ:

ปวดหลังส่วนล่าง, การบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซี่, การรักษาทางกายภาพบำบัด

บทคัดย่อ

อาการปวดหลังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชาชน การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดร่วม กับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซี ช่วยลดอาการปวดหลังได้ การศึกษาแบบวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างด้วยวิธีกายภาพบำบัดอย่างเดียวและวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซี ศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยปวดหลังที่มารักษาที่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด อย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่สองรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซี เปรียบเทียบผลการรักษาโดย ใช้สถิติไคสแควร์ Mann Whitney U test และ Wilcoxon signed rank test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่ามีผู้ ป่วยในกลุ่มที่หนึ่ง 106 คน กลุ่มที่สอง 98 คน โดยเพศ อายุและระดับความปวดเฉลี่ยก่อนการรักษาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน  (p=0.946, 0.156 และ 0.430 ตามลำดับ) ระดับความปวดเฉลี่ยหลังการรักษาในกลุ่มที่รักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซีต่ำกว่ากลุ่มที่หนึ่ง (p = 0.004) ระดับความปวดที่ลดลงหลังการรักษาของทั้งสองกลุ่มก็แตก ต่างกัน (p = 0.014) และระดับความปวดเฉลี่ยหลังการรักษาในแต่ละกลุ่มลดลง (p < 0.001 ทั้ง 2 กลุ่ม) สรุปได้ว่า การรักษาด้วยวิธี กายภาพบำบัดและการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซีลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ดี  แต่การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดร่วมกับการบริหารหลังโดยใช้เทคนิคแมคเคนซี่ลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ดีกว่า 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-02-23