การฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วยฟันสึกรุนแรงด้วยฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้

การฟื้นฟูสภาพช่องปากของผู้ป่วยฟันสึกรุนแรงด้วยฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้

ผู้แต่ง

  • Watcharah Tungsrisakul โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

คำสำคัญ:

การฟื้นฟูสภาพช่องปาก, ฟันสึก, ฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้

บทคัดย่อ

ฟันสึกเป็นปัญหาสำคัญของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก ฟันที่สึกรุนแรงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างใบหน้า
ความสวยงามลดลง การสบฟันผิดปกติและการทำงานของระบบบดเคี้ยวด้อยประสิทธิภาพ โดยปกติแล้วการสึกของ
ฟันอย่างช้าๆ มีสมดุลชดเชยตลอดเวลา โดยการยื่นของฟันทำให้มิติแนวดิ่งขณะสบฟันไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถ้าการสึก
ของฟันเป็นอย่างรุนแรงและรวดเร็วก็ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมิติแนวดิ่งของการสบฟันได้ การประเมินมิติแนวดิ่ง
ของการสบฟันมีหลายวิธี เช่น การออกเสียง ระยะปลอดการสบและเค้ารูปของเนื้อเยื่ออ่อนของใบหน้า การวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษาควรประเมินทั้งสุขภาพร่างกาย ความต้องการของผู้ป่วยทั้งในด้านการทำหน้าที่ ความสวยงามและ
สุขภาพจิต การรักษาโดยการใช้ฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้เป็นการรักษาทางเลือกแทนการบูรณะฟื้นฟูทั้งปาก
ด้วยฟันเทียมติดแน่น ข้อบ่งชี้ในการใช้ฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้คือใช้เป็นฟันเทียมเฉพาะกาลและฟันเทียมถาวร
ซึ่งมีข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายน้อย ขั้นตอนการรักษาง่าย เกิดการบาดเจ็บน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับฟันเทียมติดแน่น บทความ
นี้เป็นการรายงานการรักษาผู้ป่วยที่มีฟันสึกรุนแรงด้วยการใช้ฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้ 1 ราย ผลการรักษา
ผู้ป่วยใช้งานฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจมาก สรุปคือการใช้ฟันเทียมทับรากบางส่วนถอดได้
เป็นการรักษาทางเลือกที่ดีอีกวิธีแทนการบูรณะด้วยฟันเทียมติดแน่นในผู้ป่วยที่มีฟันสึกรุนแรง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29