ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากฟันเทียม: รายงานผู้ป่วยหลังติดตามผลการรักษา 8 ปี

ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากฟันเทียม: รายงานผู้ป่วยหลังติดตามผลการรักษา 8 ปี

ผู้แต่ง

  • Chalermsak Jindadumrongwech กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

คำสำคัญ:

รากฟันเทียม, ฟันเทียมคร่อมราก, ฟันเทียมทั้งปาก

บทคัดย่อ

ฟันเทียมทั้งปากแบบดั้งเดิมถูกนำมาใช้ในผู้ป่วยภาวะไร้ฟันนานกว่าศตวรรษแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่
มักประสบปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร โดยเฉพาะในฟันเทียมล่างเนื่องจากขาดเสถียรภาพและการยึดอยู่ที่ดีพอ
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการใส่ฟันเทียมทั้งปากร่วมกับการฝังรากฟันเทียมในขากรรไกรล่างสองตำแหน่ง มีความ
เสถียรและการยึดอยู่ของฟันเทียมล่างดีกว่าการใส่ฟันเทียมทั้งปากแบบดั้งเดิม รายงานผู้ป่วยนี้ อธิบายถึงการ
รักษาด้วย ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากฟันเทียม โดยฝังรากฟันเทียมในขากรรไกรล่างสองตำแหน่ง จากการติดตาม
ผลการรักษา 8 ปี ไม่พบปัญหาหรือพยาธิสภาพของรากฟันเทียม ผู้ป่วยมีความพึงพอใจงานฟันเทียม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29