การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ

การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง

  • Rattana Sittipreechachan กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

คำสำคัญ:

การเข้าถึงบริการ, การรับบริการทันตกรรม, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

ปัญหาที่สำคัญในช่องปากของผู้สูงอายุคือการสูญเสียฟัน การเข้าถึงบริการทางทันตกรรมมีความสำคัญในการ
ป้องกัน ควบคุมโรค และลดอัตราการสูญเสียฟัน การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ
สภาวะสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุ ประเมินระดับการเข้าถึงบริการทันตกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ โดยสำรวจจากผู้สูงอายุที่อาศัยในหมู่ที่ 7 บ้านหล่ายโพธิ์ ตำบลปลักแรด
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 120 ราย ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุร้อยละ 50.8 มีฟันแท้ธรรมชาติ โดยเฉลี่ยจำนวน 11.38 ซี่ มีความต้องการใส่ฟันเทียม ร้อยละ 67.5
ส่วนระดับการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 64.2 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางลบกับการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ อายุ ( r = -0.207, p = 0.023) ดังนั้นผู้ให้บริการ
ควรให้ความสำคัญกับการจัดบริการทันตกรรมเชิงรุกและอำนวยความสะดวกในการรับบริการของผู้สูงอายุ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29