ประสิทธิผลของการกินยาอะม็อกซีซิลลินเป็นเวลา 7 วันในการป้องกันการติดเชื้อ หลังผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม

ประสิทธิผลของการกินยาอะม็อกซีซิลลินเป็นเวลา 7 วันในการป้องกันการติดเชื้อ หลังผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม

ผู้แต่ง

  • Nattha Chumsuphanwaree กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา,56000

คำสำคัญ:

ยาอะม็อกซีซิลลิน, การผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สาม, ฟันคุด, ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อ

บทคัดย่อ

อัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามหรือฟันคุดพบได้ 3-5% ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด งานวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อหลังการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามระหว่างผู้ป่วยที่ใช้และไม่ใช้
ยาอะม็อกซีซิลลินนี้ ศึกษาที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา ในผู้ป่วยนัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2559
มีผู้ป่วย 90 รายเข้ากลุ่มศึกษาด้วยกระบวนการสุ่มให้ได้รับหรือไม่ได้รับยาอะม็อกซีซิลลินชนิดกินขนาด 500 มิลลิกรัม
วันละ 3 เวลา เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มละ 45 ราย พบว่าข้อมูลพื้นฐานได้แก่ เพศ อายุ โรคประจำตัว ข้อมูลการตรวจ
และรักษา และพฤติกรรมหลังผ่าตัดของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน การประเมินหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้
รับยาอะม็อกซีซิลลิน มีอาการแสดงการอักเสบและการติดเชื้อในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางที่น้อยกว่า (p = 0.002)
แต่มีอัตราการติดเชื้อไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่ายาอะม็อกซีซิลลิน ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกัน
การติดเชื้อหลังการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่ 3

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-11-29