A program development of promoting health literacy on disease prevention and control in public health officers

Main Article Content

ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
นิรันตา ไชยพาน
สุจิตรา บุญกล้า

Abstract

This study aims to develop and evaluate the program of health literacy on disease prevention and control in health professionals. The mixed methods research was divided into 2 phases: phase 1-development of the health literacy program; including (1) literature review HL program (2) set of the conceptual framework and (3) process design. Samples were 5 executive experts, purposely selected from public organizations, university, and professional association. Data were collected by a questionnaire of expert’s opinion. Phase 2- program evaluation; including (1) program evaluation and (2) program try out. Sample were public health officers, and 5 facilitators. The research tool comprised of: (1) a questionnaire; (2) a handbook of operational training program; and (3) a focus groups guideline of facilitators. Quantitative data were analyzed by using descriptive statistics; frequency, percentage, mean; and qualitative data were analyzed by using content analysis.


The results found that the experts strongly agree with all Items; including 6 activities, and program objectives were mostly congruence. (IOC=0.81) The data analysis of 41 (response 75.3%) health professionals who work in the Office of Disease Prevention and Control, 61% work in central and 39% work in department of disease control. Average of working years was 12 years. The sample agree that the objectives, activities, methods, instruction media, period, procedure, and evaluation methods of each sessions were mostly congruence. A follow-up also improves the program on suggestion of facilitators, and the future research could focus on methods and results of related skills improvement both overall and specifically.

Article Details

Section
Research Article

References

1 World Health Organization. Health literacy and health promotion. definitions, concepts and examples in the Eastern Mediterranean Region. 7th Global conference on health promotion promoting health and development. Nairobi, Kenya. 26-30 October 2009.
2 Parker, R.M. Health literacy: a challenge for American patients and their health care providers. Health Promotion International, 2000;15(4),277-83.
3 Levin-Zamir, D. Health literacy in Israel: Policy, action, research and beyond. Presentation at the Institute of Medicine Workshop on Health Literacy: Improving Health, Health Systems, and Health Policy Around the World, New York, [internet]. 2012 [cited 2020 October 11] Available from: https://www.nap.edu/read/18325/chapter/6
4 Pleasant, A. Health literacy around the world: part 1 health literacy efforts outside of the United States. Institute of Medicine. 2012.
5 DeWalt, D.A.; Berkman, N.D.; Sheridan, S.; Lohr, K.N. & Pignone, MP. Literacy and Health outcomes. Journal of General International Medicine. 2004;19,1228-39.
6 Lorig, K.R., & Holman, H. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms.
Annals of Behavioral Medicine, 2003;26(1),1-7.
7 Boger, E.J.; Demain, S., & Latter, S. Self-management: a systematic review of outcome measures adopted in
self-management intervention for stroke. Disability & Rehabilitation, 2013;35(16-17),1415-28.
8 Berkman, N.D.; Sheridan, S.L.; Donahue, K.E.; Halpern, D.J.; & Crotty, K. Low health literacy and health outcomes:
an updated systematic review. Annals of Internal Medicine, 2011;155(2),97-107.
9 Gazzotti, F. Health Literacy in Italy’s Emilia Romagna Region. 2012, [internet]. 2014 [cited 2020 October 11]
Available from: https://www.nap.edu/read/18325/chapter/5
10 ภรกต สูฝน. (2563). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวี เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันโดยไม่รังเกียจ
ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. วารสารโรคเอดส์, ตุลาคม 2562-มกราคม 2563,32(1):1-14.
11 ชวนพิศ จักขุจันทร์, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และธราดล เก่งการพานิช. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก โดยประยุกต์แบบจำลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารควบคุมโรค, กรกฎาคม-ธันวาคม 2564;41(2),181-92.
12 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในการป้องกันโรคสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563.
13 Ishikawa, H.; Takeuchi, T., & Yano, E. Measuring functional, communication, and critical health literacy among
diabetic patients. Diabetes Care, 2008;31(5),874-9.
14 Tsai, T.; Lee, S.D., & Kuo, Y.N. Methodology and validation of health literacy scale development in Taiwan.
Journal of Health Communication, 2011;1-12.
15 Sorensen, K.; Broucke, S.; Pelikan, J.M., Fullam, J.; Doyle, G.; Slonska, Z., & Brand, H. Measuring health literacy
in populations: illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire. (HLS-EU-Q), 2013.
16 Pelikan, J.M., & Dietscher, C. Developing health literate health care organizations to better empower patients for co-producing health: from health literacy to health literate health care organizations (HLHCO). Ludwig Boltzmann Institute, Health Promotion Research, WHO-CC Health Promotion in Hospitals and Health Care. 2014, [internet].
2014 [cited 2019 October 20] Available from: http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2004/
17 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. ความฉลาดทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ: นิวธรรมดาการพิมพ์, 2554.
18 กรมอนามัย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป พ.ศ.2560 (ระยะที่ 1). เข้าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.hsri.or.th/researcher/research/new-release/detail/11454
19 กรมควบคุมโรค. รายงานสรุปผลการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2563, สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
20 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ขั้นพื้นฐาน ปฏิสัมพันธ์ วิจารณญาณ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2562.
21 Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. Designing and conducting mixed methods research. (3rd ed.). Thousand Oaks,
CA: Sage.
22 Muscat, DM.; Morony, S.; Trevena, L.; Hayen, A.; Shepherd, H.L., et al. Skills for shared decision-making: evaluation of a health literacy program for consumers with lower literacy levels. HLRP: Health Literacy Research and Practice, 2019;3(3),S58-S74.
23 Duarte T.N. & Goodson R.J. The Compensatory Role of Self-Monitoring in Performance Appraisal. Inter Journal of Business and Social Science, 2012;3(24), 1-11.
24 นุชนารถ แก้วดำเกิง, สิริพร ภิยโยทัย, จุฑามาศ มากกุญชร, ศิริกูล ชัยเจริญ, เบญจมาศ ใจงาม และ เกศินี เขียนวารี. (2563).
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ตามโมเดล Kirkpatrick. วารสารโรคเอดส์, มิถุนายน-กันยายน 2563;32(3),114-31.
25 อ่อนนุช หมวดคูณ, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และนิรัตน์ อิมามี. ประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสุขศึกษา. กรกฎาคม-ธันวาคม 2561;41(2),181-92.
26 Ratzan, S.; Weinberger, M.B.; Apfel, F., & Kocharian, G. The digital health scorecard: a new health literacy metric
for NCD prevention and care. Global Heart, 2013;8(2),171-9.
27 Broderick, J.; Devine, T, Langhans, E, Lemerise, A., Lier, S., Harris, L. Designing Health Literate Mobile Apps. Institute of Medicine, The National Academy of Sciences, 2014.