Factors Related to E-Cigarette Smoking among Senior High School Students in Bangkok Metropolitan Area

Main Article Content

Porntipa Suwatpinyo
มณฑา เก่งการพานิช
ธราดล เก่งการพานิช

Abstract

This survey research was aimed to study the relationship between personal factors, predisposal factors, enabling factors, reinforcing factors, cigarette smoking behavior and e-cigarette behavior of senior high school students, Bangkok Metropolis. The samples were 359 senior high school students aged 17-19 years, enrolling in academic year 2562. Data collection was done by using a set of questionnaire developed by the researcher. The reliability value of the part on “Knowledge about e-cigarette, “calculated by employing Kuder-Richardson 20, was 0.762 and of the parts on “Perceived severity of e-cigarette smoking”,”Perceived benefits of e-cigarette smoking” and “Attitudes towards e-cigarette”, calculated by employing Cronbach’s Alpha Coefficient, were ranged between 0.825-0.862. Data analysis was done by calculating the following statistics: frequency, percentage, mean, standard derivation, Chi-square test, Continuity Correction Chi-square and Fisher’s Exact Test.


The research result showed that 49.4 % of the sampled students had a low level of knowledge about e-cigarette, 58.7 % had a high level of perceived severity of e-cigarette smoking, 45 % had a low level of perceived benefits of e-cigarette smoking, and 66.6 % had negative attitudes toward e-cigarette. The association analysis showed significant correlation students’ e-cigarette smoking and the following factors: gender, students’ grades, perceived severity of e-cigarette smoking, perceived benefit of e-cigarette smoking, attitudes toward e-cigarette, access to e-cigarette selling supporting programs, close friends’ e-cigarette smoking behavior, dialogues with friends, the content of dialogues, friends’ persuasion, and learning-teaching about e-cigarette at schools.


Recommendations for this study include using other effective learning development model at school rather than lecture in order to increase memory rate, that the government should have taken strict measures to control the channel for promoting e-cigarette sale by cigarette companies that reach school students, and the quasi-experimental research aiming to control e-cigarette smoking among senior secondary school students should be done.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article

References

Thrasher JF, Abad-Vivero EN, Barrientos-Gutierrez I, Pérez-Hernández R, Reynales-Shigematsu LM, Mejia R and et al. Prevalence and correlates of e-cigarette perceptions and trial among Mexico adolescents. J Adolesc Health. 2016; 58(3):358-65.

Nicksic NE, Snell LM, Rudy AK, Cobb CO, Barnes AJ. Tobacco marketing, e-cigarette susceptibility, and perceptions among adults. Am J Health Behav. 2017; 41(5):579-90.

Ponce AM. The rising usage of e-cigarettes among adolescents and the repercussions of such trends. 2015; 2015. p. 1-55.

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการศึกษาผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการจากภาครัฐ. 2557.

ศรีรัช ลอยสมุทร. บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่าที่คุณคิด. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. 2560.

Pepper JK, Ribisl KM, Brewer NT. Adolescents' interest in trying flavoured e-cigarettes. Tob Control. 2016; 25(Suppl 2): ii62-ii66.

Trumbo CW, Harper R. Use and perception of electronic cigarettes among college students. J Am Coll Health. 2013;61(3):149-55.

Taira DA, Seto JC, Masterson J, Guimaraes A, Davis J. Attitudes of college-aged electronic cigarette users in Hawaii. Health Behavior and Policy Review. 2018;5(1):94-102.

Popova L, Owusu D, Weaver SR, Kemp CB, Mertz CK, Pechacek TF, et al. Affect, risk perception, and the use of cigarettes and e-cigarettes: a population study of U.S. adults. BMC Public Health. 2018;18(1):395.

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อเด็กและเยาวชน กับคำถามที่ทุกคนอยากรู้. 2560.

Mumford E, Pearson J, Villanti A, Evans WD. Nicotine and e-cigarette beliefs and policy support among US smokers and nonsmokers. Tobacco Regulatory Science. 2017;3(3):293-305.

Coral X, Giovacchini LPF, Joseph McClernon, Loretta G. Que. Use and perceived risk of electronic cigarettes among North Carolina Middle and high school students. Ncmedical journalcom. 2017;18.

Lee HY, Lin HC, Seo DC, Lohrmann DK. Determinants associated with e-cigarette adoption and use intention among college students. Addict Behav. 2017;65:102-10.

ศิริวรรณ ทิพยรังสฤษฎ์ และ ปวีณา ปั้นกระจ่าง. รายงานสถิติการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ: [ออนไลน์]. http://www.trc.or.th/th/images/upload /files/data/tobaccoinfo/situation/2561/situation_2018.pdf [สืบค้นเมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2561].

ศรีรัช ลอยสมุทร . การศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสังคมเครือข่าย และผลของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่. 2561.

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2. ไนซ์ เอิร์ธ ดีไซน์: พิมพ์ครั้งที่ 1; 2559.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1. (2562). จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562. [ออนไลน์] https://data.boppobec.info/emis/school.php?Area_CODE=101701[สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2562].

Daniel WW, Cross CL. Biostatistics: basic concepts and methodology for the health sciences; 2014.

Becker MH. The health belief model and sick rolebehavior. Health Education Monographs. 1974; 2(4):409-19.

Greenhill R, Dawkins L, Notley C, Finn MD, Turner JJD. Adolescent Awareness and Use of Electronic Cigarettes: A Review of Emerging Trends and Findings. J Adolesc Health. 2016;59:612-19.

Pericot-Valverde I, Gaalema DE, Priest JS, Higgins ST. E-cigarette awareness, perceived harmfulness, and ever use among U.S. adults. Prev Med. 2017; 104:92-9

Wills TA, Knight R, Williams RJ, Pagano I, Sargent JD. Risk factors for exclusive e-cigarette use and dual e-cigarette use and tobacco use in adolescents. Pediatrics. 2015; 135:e43-e51.

Gorukanti A, Delucchi K, Ling P, Fisher-Travis R, Halpern-Felsher B. Adolescents' attitudes towards e-cigarette ingredients, safety, addictive properties, social norms, and regulation. Prev Med. 2017; 94:65-71.

Best C, Haseen F, Currie D, Ozakinci G, MacKintosh AM, Stead M, and etal. Relationship between trying an electronic cigarette and subsequent cigarette experimentation in Scottish adolescents: a cohort study. Tob Control. 2018; 27:373-78.

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning pyramid). [อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.iok2u.com/index.php/article/e-book/171-learning-pyramid.2560.