อุบัติการณ์และแนวทางการพัฒนาระบบการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • โชติรส พันธ์พงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

บทคัดย่อ

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ยังเป็นปัญหาของพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดพัฒนาการล่าช้า ปัญญาอ่อนที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ถ้าได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้นระบบการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ในทารกแรกเกิดทุกรายจึงมีความสำคัญ ทำให้ทารกกลุ่มเสี่ยงได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ อัตราการเรียกกลับ (recall rate) อัตราการกลับมาตรวจยืนยัน (response rate) ของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ ศึกษาสาเหตุ การรักษา การติดตามผลการรักษาทารกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการคัดกรองและรักษาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่

วิธีการศึกษา 

ศึกษาแบบติดตามข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective Study) โดยรวบรวมข้อมูลจากผลการตรวจคัดกรองและเวชระเบียนผู้ป่วยที่มีผลการตรวจคัดกรองไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2551 ถึง กันยายน 2557 รวมระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี

 

 

 

ผลการศึกษา

มีจำนวนทารกเกิดมีชีพทั้งสิ้นจำนวน 8,219 ราย ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นจำนวน 8,197 ราย คิดเป็นอัตราความครอบคลุมร้อยละ 99.73 มีทารกที่มีผลการคัดกรองผิดปกติ (TSH>25 มิลลิยูนิตต่อลิตร) ต้องกลับมาตรวจซ้ำจำนวน 18 ราย คิดเป็นอัตราการเรียกกลับ ร้อยละ 0.22 และอัตราการกลับมาตรวจยืนยัน คิดเป็นร้อยละ 100 จากผลการตรวจยืนยัน พบว่าเป็นโรคพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดจริง 5 ราย ร้อยละ 27.78  จากการตรวจติดตามพบทารก 5 รายนี้ เป็น permanent primary congenital hypothyroidism จำนวน        3 ราย transient hypothyroidism 2 ราย โดยพบเป็นจากยารักษาไทรอยด์ของมารดา จำนวน    1 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์ของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนถาวรเท่ากับ 1:2,729  อัตราส่วนหญิงต่อชายเท่ากับ 2:1 โดยระยะเวลาที่กลับมารับการตรวจยืนยันเฉลี่ย 14±6.164 วัน อายุเฉลี่ยในการเริ่มรักษา 14±6.164  วัน ขนาดของ ยาที่ใช้รักษาเฉลี่ย 8.64±1.036 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน หลังให้การรักษาระดับ FT4 และ TSH กลับมาอยู่ ในเกณฑ์ภายในเวลาเฉลี่ย 53±39.693  วัน และ 59±43.994 วัน ตามลำดับ

สรุป

พบอุบัติการณ์ภาวะพร่องไทยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ สูงกว่าอุบัติการณ์ในประเทศไทยจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด จึงได้พัฒนาจัดทำแนวทางระบบการคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่เพื่อให้เด็กที่เป็นโรคไดรับการวินิจฉัยโดยเร็ว ไดผลการรักษาที่ดีและเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของประเทศ โดยระบบการตรวจคัดกรองจะประสบความสำเร็จ ทุกฝ่ายจะต้องให้ความสำคัญกับระบบการ คัดกรองและทำงานประสานเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Churesigaew S, Ratrisawasdi V, Thaeramanophap S. Thyrotropin screening for congenital hypothyroidism in Queen Sirikit National Institute of Child Health, Thailand (during year 1995-2000). J Med Assoc Thai 2002; 85: 782-8.
2. Roberts HE, Moore CA, Ferhoft PM, Brown AL, Khoury MJ. Population study of congenital hypothyroidism and associated birth defects, Atlanta 1972-1992. Am J Med Genet 1997 ;71: 29-32.
3. Charoensiriwatana W,Janejai N,Boonwanich W et al.Neonatal screening program in Thailand.Southeast Asian J Trop Med Public Health.2003;34 suppl3:94-100
4. Techasena W, Ngamsitthilerk P, Charoensawadi R et al. Result of screening or congenital hypothyroidism : preliminary report. Thai J Pediatr 1994; 33: 268-77. 24. Roizen NJ. Etiology of hearing loss
5. Simone Albers, Harvey L. Levy. Newborn Screening. In : H. William Taeusch, Roberta A. Ballard, Christine A. Gleason, Editors. Avery’s Diseases of The Newborn. 8th Ed. Philadelphia : Elsevier Saunders ; 2005 ; 338-48.
6. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา. ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน. ใน : เปรมฤดี ภูมิถาวร, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ, สุเทพ วาณิชย์กุล, สุรางค์ เจียมจรรยา, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาแพทย์เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:บริษัท ธนาเพลส จำกัด; 2552. 342-8.
7. Allen DB, Farrell PM. Newborn screening : principles and practice. Adv Pediatr 1999;43;231-70
8. กระทรวงสาธารณสุข. โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ข้อที่6 โดยคณะกรรมการบริหารนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชุดที่ 4. 2555. [cited 2013 Feb 12] Available from http:// bps.ops.moph.go.th/แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/8. นโยบายข้อที่ 6.doc )
9. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล.การตรวจคัดกรองโรคในมารดา และทารกแรกเกิด วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2555; 51: 6-20.
10. วิยะดา เจริญศิริวัฒน์. Neonatal TSH Screening Experience in Thailand. ใน สมจิตร์จารุรัตน ศิริกุล, เปรมฤดีภูมิถาวร, วิชิต สุพรศิลป์ชัย, สุภาพ อรุณภาคมงคล, บรรณาธิการ. Pediatric Endocrinology : Practical Issues for Pediatricians. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2554. หน้า 136-42.
11. เกวลี อุณจักร. Congenital hypothyroidism : Screening early intervention. ใน : สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, สมจิตร จารุรัตนศิริกุล, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, บรรณาธิการ. Guidelines for Management & Case Illustration in Pediatric Endocrinology. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัลพับลิเคชั่น จำกัด ; 2545. 70-84.
12. เกวลี อุณจักร. การคัดกรองโรคพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด. ใน: พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, จิตติวัฒน์ สุขประสงค์สิน, สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, ขวัญใจ ธนกิจจารุ, บรรณาธิการ. Endocrinology for Pediatricians. กรุงเทพมหานคร : ชัยเจริญ ; 2543 ; 149-57.
13. Kaye CI, Accurso F, La Franchi S, et al. Introduction to the newborn screening fact sheets. Pediatrics 2006; 118: 1304-12.
14. Thaithumyanon P, Srivuthana S, Poshyachinda M. Neonatal screening for hypothyroidism at a university hospital in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999; 30: 25-7.
15. Mahachoklertwattana P, Puapradit W, Siripoonya P, Chareonpol O, Tuwasetthakul P, Rajatanavin R. Five-year thyrotropin screening for congenital hypothyroidism in Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai 1999; 82: S27-S32.
16. Ratrisawadi V, Horpaopan S, Chotigeat U, et al. Neonatal screening program in Rajavithi Hospital, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999; 30: 28-32.
17. Wasant P, Liammongkolkul S, Srisawat C. Neonatal screening for congenital hypothyroidism and phenylketonuria at Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand-a pilot study. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1999; 30: 2: 33-7.
18. Panamonta O, Tuksapun S, Kiatchoosakun P, et al. Newborn screening for congenital hypothyroidism in Khon Kaen University Hospital, the first three years, a preliminary report. J Med Assoc Thai. 2003; 86: 932-7.
19. Songkunnatham S. Newborn screening for congenital hypothyroid in Sisaket Province during year 2003-2007. Thai J Pediatr 2009; 48: 34-41.
20. Suparat S, Somlak T.Newborn screening for congenital hypothyroidism in Chonburi Hospital during year 2006-2009. Thai J Pediatr 2013; 52: 27-35.
21. Stephen Lafranchi. Hypothyroidism ; In : Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Editors. Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ED. Philadelphia : W.B. Saunders, 2007 : 2319-27

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-07-13

ฉบับ

บท

บทนิพนธ์ต้นฉบับ