ผลของการบริโภคเยลลี่ผสมเมล็ดเจีย เห็ดเข็มทอง แอลคาร์นิทีน และสารสกัดจากพืชต่างๆ ต่อสัดส่วนร่างกาย การบริโภคอาหาร และความอยากอาหารในผู้ที่เป็นโรคอ้วน

ผู้แต่ง

  • ฉัตรภา หัตถโกศล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มณีรัตน์ เตชะวิเชียร -
  • ญาณิศา ทับเจริญ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุวิมล ทรัพย์วโรบล ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

โรคอ้วนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยพบจำนวนผู้ที่มีโรคอ้วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคอ้วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดที่ผิดปกติ ปัจจุบันมีอาหารฟังก์ชั่นและสารสกัดจากพืชที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ เช่น เมล็ดเจีย แอลคาร์นิทีน สารสกัดจากถั่วขาว อะเซโรลาเชอร์รี่ สารสกัดจากกระบองเพชร เห็ดเข็มทอง และสารสกัดจากเจียวกู่หลาน ดังนั้นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบริโภคเยลลี่ที่ผสมสารและสารสกัดจากพืชต่างๆ ในผู้ที่เป็นโรคอ้วน รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมที่ได้รับเป็นเยลลี่หลอก ผู้ที่เป็นโรคอ้วนจำนวน 74 คน ถูกสุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับเยลลี่ที่มีส่วนประกอบของเมล็ดเจีย เห็ดเข็มทอง แอลคาร์นิทีน และสารสกัดจากพืชต่างๆ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับเยลลี่ที่ไม่มีสารสำคัญ ทั้งสองกลุ่มบริโภคเยลลี่วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ซอง หรือ 35 กรัม โดยบริโภคก่อนอาหาร 30-60 นาที ในมื้อหลัก 2 มื้อ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ วัดผลการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนร่างกาย อาหารที่บริโภค และความอยากอาหาร ผลการศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่าหลังการทดลองในกลุ่มทดลองมีรอบเอวลดลงและลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รอบเอวต่อรอบสะโพกและรอบต้นแขนของกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม รูปแบบการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงโดยบริโภคปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นและอาหารที่บริโภคมีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 8 ขณะที่สัดส่วนของการบริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหารพบเฉพาะในกลุ่มทดลอง โดยความหิวและความอยากอาหารลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 และมีความอิ่มมากขึ้นในสัปดาห์ที่ 8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองมีความหิวน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นการบริโภคเยลลี่ผสมเมล็ดเจีย เห็ดเข็มทอง แอลคาร์นิทีน และสารสกัดจากพืชในผู้ที่เป็นโรคอ้วนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนร่างกาย การบริโภคอาหาร และความอยากอาหารไปในทางที่ดีขึ้น การศึกษาในภายหน้าควรเพิ่มระยะเวลาและศึกษาในผู้ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ

References

วิชัย เอกพลากร, หทัยชนก พรรคเจริญ, & วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. (2564). การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562-2563. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

Arora, E., Khajuria, V., Tandon, V. R., Sharma, A., Mahajan, A., Gillani, Z. H., et al. (2015). To evaluate efficacy and safety of Caralluma fimbriata in overweight and obese patients: A randomized, single blinded, placebo control trial. Perspectives in Clinical Research, 6(1), 39-44.

Astell, K. J., Mathai, M. L., McAinch, A. J., Stathis, C. G., & Su, X. Q. (2013). A pilot study investigating the effect of Caralluma fimbriata extract on the risk factors of metabolic syndrome in overweight and obese subjects: A randomised controlled clinical trial. Complementary Therapies in Medicine, 21(3), 180-189.

Ayaz, A., Akyol, A., Inan-Eroglu, E., Cetin, A. K., Samur, G., & Akbiyik, F. (2017). Chia seed (Salvia Hispanica L.) added yogurt reduces short-term food intake and increases satiety: randomised controlled trial. Nutrition Research Practice, 11(5), 412.

Belwal, T., Devkota, H. P., Hassan, H. A., Ahluwalia, S., Ramadan, M. F., Mocan, A., et al. (2018). Phytopharmacology of acerola (Malpighia spp.) and its potential as functional food. Trends in Food Science and Technology, 74, 99-106.

Birketvedt, G. S., Langbakk, B., & Florholmen, J. (2005). A dietary supplement with bean extract decreases body weight, body fat, waist circumference and blood pressure in overweight and obese subjects. Current Topics in Nutraceutical Research, 3(2), 137-142.

Bompard-Gilles, C., Rousseau, P., Rougé, P., & Payan, F. (1996). Substrate mimicry in the active center of a mammalian α-amylase: Structural analysis of an enzyme-inhibitor complex. Structure, 4(12), 1441-1452.

Bowman, D. E. (1945). Amylase inhibitor of navy bean. Science, 102, 358-359.

Brissette, C. E., Jenkins, A. L., Choleva, L., & Vuksan, V. (2013). The effect of Salvia Hispanica L. seeds on weight loss in overweight and obese individuals with type 2 diabetes mellitus. Canadian Journal of Diabetes, 37(Suppl. 4), S61.

Castro-Barquero, S., Ruiz-Leon, A. M., Sierra-Perez, M., Estruch, R., & Casas, R. (2020). Dietary strategies for metabolic syndrome: a comprehensive review. Nutrients, 12(10), 2983.

Celleno, L., Tolaini, M. V., D’Amore, A., Perricone, N. V., & Preuss, H. G. (2007). A dietary supplement containing standardized Phaseolus vulgaris extract influences body composition of overweight men and women. International Journal of Medical Sciences, 4(1), 45-52.

da Silva, B. P., Anunciacao, P. C., Matyelka, J., Della Lucia, C. M., Martino, H. S. D., & Pinheiro-Sant'Ana, H. M. (2017). Chemical composition of Brazilian chia seeds grown in different places. Food Chemistry, 221, 1709-1716.

da Silva, B. P., Dias, D. M., de Castro Moreira, M. E., Toledo, R. C. L., da Matta, S. L. P., Della Lucia, C. M., et al. (2016). Chia seed shows good protein quality, hypoglycemic effect and improves the lipid profile and liver and intestinal morphology of wistar rats. Plant Foods for Human Nutrition, 71(3), 225-230.

Gardiner, J. V., Kong, W. M., Ward, H., Murphy, K. G., Dhillo, W. S., & Bloom, S. R. (2005). AAV mediated expression of anti-sense neuropeptide Y cRNA in the arcuate nucleus of rats results in decreased weight gain and food intake. Biochemical and Biophysical Research Communications, 327(4), 1088-1093.

Grancieri, M., Martino, H. S. D., & Gonzalez de Mejia, E. (2019). Chia seed (Salvia hispanica L.) as a source of proteins and bioactive peptides with health benefits: a review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 18(2), 480-499.

Hess, J. M., Wang, Q., Kraft, C., & Slavin, J. L. (2017). Impact of Agaricus bisporus mushroom consumption on satiety and food intake. Appetite, 117, 179-185.

Hori, Y., Shimizu, R., Koikeda, T., & Watanabe, Y. (2007). Clinical effects of mushroom-chitosan on metabolic syndrome. Pharmacometrics, 73(3/4), 245-253.

Jeukendrup, A., & Randell, R. (2011). Fat burners: nutrition supplements that increase fat metabolism. Obesity Reviews, 12(10), 841-851.

Kunert, O., Raob, V. G., Babub, G. S., Sujathab, P., Sivagamyb, M., Anuradhab, S., & Raob, B. V. A. (2008). Pregnane glycosides from Caralluma adscendens var. fimbriata. Chemistry & Biodiversity, 5(2), 239-250.

Kuriyan, R., Raj, T., Srinivas, S., Vaz, M., Rajendran, R., & Kurpad, A. V. (2007). Effect of Caralluma fimbriata extract on appetite, food intake and anthropometry in adult Indian men and women. Appetite, 48(3), 338-344.

Lango, R., Smolenski, R. T., Narkiewicz, M., Suchorzewska, J., & Lysiak-Szydlowska, W. (2001). Influence of L-carnitine and its derivatives on myocardial metabolism and function in ischemic heart disease and during cardiopulmonary bypass. Cardiovascular Research, 51, 21-29.

Park, S. H., Huh, T. L., Kim, S. Y., Oh, M. R., Tirupathi Pichiah, P. B., Chae, S. W., & Cha, Y. S. (2014). Antiobesity effect of Gynostemma pentaphyllum extract (actiponin): a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Obesity, 22(1), 63-71.

Pooyandjoo, M., Nouhi, M., Shab‐Bidar, S., Djafarian, K., & Olyaeemanesh, A. (2016). The effect of (L-) carnitine on weight loss in adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Obesity reviews, 17(10),

-976.

Rafraf, M., Karimi, M., & Jafari, A. (2015). Effect of L-carnitine supplementation in comparison with moderate aerobic training on serum inflammatory parameters in healthy obese women. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 55(11), 1363-1370.

Rao, A., Briskey, D., Dos Reis, C., & Mallard, A. R. (2021). The effect of an orally-dosed Caralluma Fimbriata extract on appetite control and body composition in overweight adults. Scientific Reports, 11(1), 6791.

Ribas, G. S., Vargas, C. R., & Wajner, M. (2014). L-carnitine supplementation as a potential antioxidant therapy for inherited neurometabolic disorders. Gene, 533(2), 469-476

Sakpal, T. (2010). Sample size estimation in clinical trial. Perspectives in clinical research, 1(2), 67-69.

Santimone, M., Koukiekolo, R., Moreau, Y., Le Berre, V., Rouge, P., Marchis-Mouren, G., & Desseaux, V. (2004). Porcine pancreatic alpha-amylase inhibition by the kidney bean (Phaseolus vulgaris) inhibitor (alpha-AI1) and structural changes in the alpha-amylase inhibitor complex. Biochimica et Biophysica Acta, 1696(2), 181-190.

Tavares Toscano, L., Tavares Toscano, L., Leite Tavares, R., da Oliveira Silva, C. S., & Silva, A. S. (2014). Chia induces clinically discrete weight loss and improves lipid profile only in altered previous values. Nutricion hospitalaria, 31(3), 1176-1182.

Thom, E. (2000). A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a new weight-reducing agent of natural origin. Journal of International Medical Research, 28(5), 229-233.

Udani, J., Hardy, M., & Madsen, D. C. (2004). Blocking carbohydrate absorption and weight loss: a clinical trial using Phase 2™ brand proprietary fractionated white bean extract. Alternative medicine review, 9(1), 63-69.

Udani, J., & Singh, B. B. (2007). Blocking carbohydrate absorption and weight loss: a clinical trial using a proprietary fractionated white bean extract. Alternative Therapies in Health and Medicine, 13(4), 32-37.

Vuksan, V., Jenkins, A. L., Brissette, C., Choleva, L., Jovanovski, E., Gibbs, A. L., . . . Hanna, A. (2017). Salba-chia (Salvia hispanica L.) in the treatment of overweight and obese patients with type 2 diabetes: a double-blind randomized controlled trial. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 27(2), 138-146.

Wang, S., Chen, L., Yang, H., Gu, J., Wang, J., & Ren, F. (2020). Regular intake of white kidney beans extract (Phaseolus vulgaris L.) induces weight loss compared to placebo in obese human subjects. Food Science & Nutrition, 8(3), 1315-1324. doi:10.1002/fsn3.1299

Wu, X., Xu, X., Shen, J., Perricone, N. V., & Preuss, H. G. (2010). Enhanced weight loss from a dietary supplement containing standardized Phaseolus vulgaris extract in overweight men and women. The Journal of Applied Research, 10(2), 73-79.

Zhou, X., Seto, S. W., Chang, D., Kiat, H., Razmovski-Naumovski, V., Chan, K., et al. (2016). Synergistic effects of chinese herbal medicine: a comprehensive review of methodology and current research. Frontiers in Pharmacology, 7, 201.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-02-15