ศักยภาพการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสของผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่ปลูกในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • เนตรนภา อุ่นทิ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ฉัตรภา หัตถโกศล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

โรคอัลไซเมอร์, การยับยั้งอะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส, ผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่ปลูกในประเทศไทย

บทคัดย่อ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่มีผลต่อความจำ ความคิด พฤติกรรม และอารมณ์ โดยพบความชุกเพิ่มสูงขึ้นในวัยสูงอายุ ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ประมาณ 50 ล้านคน การบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมีสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่ปลูกได้ในประเทศไทยเป็นผลไม้ที่มีพลังงานต่ำ ใยอาหารสูง อีกทั้งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของสารพฤษเคมีหลายชนิด เช่น ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ สารกลุ่มฟีนอลิก และอัลคาลอยด์  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสในผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่ปลูกในประเทศไทย ทั้ง 10 ชนิด ผลการศึกษา พบว่า มะขามป้อม มะเม่า มะเกี๋ยง และมะยม สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสได้ระดับสูงที่สุด โดยสารสกัดที่ความเข้มข้น
3 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ยับยั้งเอนไซม์ได้ร้อยละ 89 ถึง 91 และพบว่ามะขามป้อมมีปริมาณ
ฟีนอลิกรวม และค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP และ ORAC สูงที่สุด ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผลไม้ตระกูลเบอรี่ที่ปลูกในประเทศไทย มีค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับป้องกันและรักษาโรคอัลไซเมอร์

References

ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร. (2561). ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์. ธรรมศาสตร์เวชสาร, 18(3),442-468.

สุพัฒน์ หลังยาหน่าย, ประภาพร จันทร์เอียด, & จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์. (2560). ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรสและต้าน

อนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยบางชนิดในวงศ์ Asteraceae และ Cucurbitaceae. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., 33(1), 35-45.

Ainsworth, E. A, & Gillespie, K. M. (2007) Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin–Ciocalteu reagent. Nature Protocols, 2, 875-877.

Almeida, M. M. B., De Sousa, P. H. M., Arriaga, Â. M. C., Do Prado, G. M., de Carvalho Magalhães, C. E., Maia, G.A., et al. (2011). Bioactive compounds and antioxidant activity of fresh exotic fruits from northeastern Brazil. Canadian Institute of Food Science and Technology, 44, 2155-2159.

Alzheimer’s Disease International. (2015). World alzheimer report 2015. London: Alzheimer’s Disease International.

Barbosa-Filho, J. M., Medeiros, K. C. P., Diniz, M. F., Batista, L. M., Athayde-Filho, P. F., Silva, M. S., et al. (2006). Natural products inhibitors of the enzyme acetylcholinesterase. Revista brasileira de farmacognosia, 16, 258-285.

Benzie, I. F., & Strain, J. J. (1996) The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: The FRAP assay. Journal of Biochemistry and Analytical Studies, 239, 70-76.

Dhale, D. A., & Mogle, U. P. (2011). Phytochemical screening and antibacterial activity of Phyllanthus emblica (L.). Journal of Scientific Research and Reports, 1, 138-142.

Duangporn, P., & Siripong, P. (2009). Effect of auxin and cytokinin on phyllanthusol A production by callus cultures of Phyllanthus acidus skeels. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 5, 258-263.

Hyesung, H., Young, J. K., & Youngjae, S. (2020). Assessment of physicochemical quality, antioxidant content and activity, and inhibition of cholinesterase between unripe and ripe blueberry fruit. Foods, 9, 690.

Jung, H. A., Min, B. S., Yokozawa, T., Lee, J. H., Kim, Y. S., & Choi, J. S. (2009). Anti-alzheimer and antioxidant activities of Coptidis Rhizoma alkaloids. Biological & Pharmaceutical Bulletin, 32, 1433-1438.

Kaewkaen, P., Tong-un, T., Wattanathorn, J., Muchimapura, S., Kaewrueng, W., & Wongcharoenwanakit, S. (2012). Mulberry fruit extract protects against memory impairment and hippocampal damage in animal model of vascular dementia. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 1-9.

Kregel, K. C., & Zhang, H. J. (2007). An integrated view of oxidative stress in aging: basic mechanisms, functional effects, and pathological considerations. American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 292, 18-36.

Letenneur, L., Proust-Lima, C., Le Gouge, A., Dartigues, J. G., & Barberger-Gateau, P. (2007). Flavonoid intake and cognitive decline over a 10-year period. American Journal of Epidemiology, 65, 1364-1371.

Li, W., Hydamaka A. W., Lowry, L., & Beta, T. (2009). Comparison of antioxidant capacity and phenolic compounds of berries, chokecherry and seabuckthorn. Central European Journal of Biology, 4, 499-506.

Liu, X., Zhao, M., Wang, J., Yang, B., & Jiang, Y. (2008). Antioxidant activity of methanolic extract of emblica fruit (Phyllanthus emblica L.) from six regions in China. Journal of Food Composition and Analysis, 21, 219-228.

Moniruzzaman, M., Asaduzzaman, M., Hossain, M. S., Sarker, J., Rahman, S. A., Rashid, M., et al. (2015). In vitro antioxidant and cholinesterase inhibitory activities of methanolic fruit extract of Phyllanthus acidus. BMC Complementary and Alternative Medicine, 15, 403.

Ou, B., Hampsch-Woodill, M., & Prior, R. L. (2001). Development and validation of an improved oxygen radical absorbance capacity assay using fluorescein as the fluorescent probe. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 4619-4626.

Radojkovi, M. M., Zekovi, Z. P., Vidovi, S. S., Kočar, D. D., & Maškovi, P. Z. (2012). Free radical scavenging activity and total phenolic and flavonoid contents of mulberry (Morus spp. L., Moraceae) extracts. Hemijska Industrija, 66, 547–552.

Robert, K., Marcelle, D. S., Tiffany, A. N., Wilhelmina, K., Melinda, R. V. T., Barbara, S. H., et al. (2010). Blueberry Supplementation Improves Memory in Older Adults. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(7), 3996-4000.

Singleton, V. L., & Rossi, J. A. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture, 16, 144-158.

Wang, S. Y., & Lin, H. S. (2000). Antioxidant activity in fruits and leaves of blackberry, raspberry, and strawberry varies with cultivar and developmental stage. American Chemical Society, 48, 140-146.

Zheng, W., & Wang, Y. S. (2001). Antioxidant Activity and Phenolic Compounds in Selected Herbs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49, 5165-5170.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-15