ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไม่เปลี่ยนของเสมหะหลังระยะการรักษาแบบเข้มข้นในผู้ป่วย วัณโรคปอดรายใหม่ : บทความวิชาการ

ผู้แต่ง

  • วิไลวรรณ บัวทอง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • สมเกียรติยศ วรเดช สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

การไม่เปลี่ยนของเสมหะในระยะเข้มข้น, ระยะเข้มข้นการรักษาวัณโรค, วัณโรคปอด, วัณโรคปอดเสมหะบวก

บทคัดย่อ

วัณโรคยังเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พบเสมหะบวกหลังระยะการรักษาแบบเข้มข้นสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นในชุมชนได้ ส่งผลต่อการเกิดอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มสูงขึ้น บทความวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไม่เปลี่ยนของเสมหะหลังระยะการรักษาแบบเข้มข้นในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ทำการทบทวนจากบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ และนำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยแผนภูมิต้นไม้ (Forest plot) โดยการกำหนดจากค่าขนาดอิทธิพล (Effect size; Odds ratios [OR] และ Hardzard ratios [HR]) และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% Confidence interval [95%CI]) จากการทบทวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการไม่เปลี่ยนของเสมหะหลังระยะการรักษาแบบเข้มข้นในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ออกเป็น 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยการมีโรคร่วม ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคโลหิตจาง การติดเชื้อ HIV/AIDS และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 2) ปัจจัยทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ปริมาณเชื้อในเสมหะก่อนการรักษา ค่า CD4 อัลบูมิน ลิมโฟไซต์ เกล็ดเลือด ฮีโมโกลบิน และ C-reactive protein และ 3) ปัจจัยทางคลีนิค ได้แก่ การมีแผลโพรงในปอดและการขยายของแผลโพรงในปอด จากการทบทวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควรนำปัจจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทางเพื่อกำหนดกลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวัง เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลการรับประทานยาโดยการสังเกตตรง เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่รักษาหายและสำเร็จจากการรักษา และลดโอกาสการแพร่เชื้อวัณโรค ต่อไป

References

กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). โปรแกรมขึ้นทะเบียนและรักษาวัณโรค NTIP (National Tuberculosis Information Program). ค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2563, จาก https://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/

เฉวตสรร นามวาท, สุธาสินี คำหลวง, นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร, ยงเจือ เหล่าศิริถาวร, ศศิธันว์ มาแอเคียน, วิธัญญา ปิณฑะดิษ, และคณะ(2560). ความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย: การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้. กรุงเทพฯ: สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์. (2562). วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง). สงขลา: นำศิลป์โฆษณา.

พนารัตน์ บูรณะชนอาภา, ปวีณา สนธิสมบัติ, & สมบูรณ์ ตันสุภสวัสดิกุล. (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ sputum non-conversion หลังสิ้นสุดการรักษาวัณโรคเดือนที่ 2 คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก. ค้นเมื่อ 2 ตุลาคม 2563, จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/56/grc14/files/mmo4.pdf

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2560). แผนยุทธศาตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564. ค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2563, จาก https://www.tbthailand.org/

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2561). แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ:

อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์.

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2561). แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เอกชัย ยอดขาว. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลย้อมเสมหะหลังระยะเข้มข้นยังพบเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอด โรงพยาบาล

สตึก จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารกรมควบคุมโรค, 43(2), 111-119.

Adane, K., Spigt, M., & Dinant, G.-J. (2018). Tuberculosis treatment outcome and predictors in northern Ethiopian prisons: a five-year retrospective analysis. BMC Pulmonary Medicine, 1-8.

Alisjahbana, B., Sahiratmadja, E., Nelwan, E. J., Purwa, A. M., Ahmad, Y., Ottenhoff, T. H., et al. (2007). The effect of type 2 diabetes mellitus on the presentation and treatment response of pulmonary tuberculosis. Clinical Infectious Diseases, 45(4), 428-435.

Atwine, D., Orikiriza, P., Taremwa, I., Ayebare, A., Logoose, S., Mwanga-Amumpaire, J., et al. (2017). Predictors of delayed culture conversion among Ugandan patients. BMC Infectious Diseases, 17, 1-8.

Babalik, A., Kiziltas, Ş., Hulya, A., Oruc, K., Cetintas, G., & Calisir, H. C. (2012). Factors affecting smear conversion in tuberculosis management. Medicine Science, 1(4), 352-362.

Behnaz, F., Mohammadzadeh, M., & Mohammadzade, G. (2015). Five-year assessment of time of sputum smears conversion and outcome and risk factors of tuberculosis patients in Central Iran. Tuberculosis Research and Treatment, 1-7.

Bisognin, F., Amodio, F., Lombardi, G., Bacchi Reggiani, M. L., Vanino, E., Attard, L., et al. (2019). Predictors of time to sputum smear conversion in patients with pulmonary tuberculosis under treatment. The New Microbiologica, 42(3), 171-175.

Caetano Mota, P., Carvalho, A., Valente, I., Braga, R., & Duarte, R. (2012). Predictors of delayed sputum smear and culture conversion among a Portuguese population with pulmonary tuberculosis. Revista Portuguesa De Pneumologia, 18(2), 72–79.

Commiesie, E., Stijnberg, D., Marín, D., Perez, F., & Sanchez, M. (2019). Determinants of sputum smear nonconversion in smear-positive pulmonary tuberculosis patients in Suriname, 2010-2015. Pan American Journal of Public Health, 1-8.

Diktanas, S., Vasiliauskiene, E., Polubenko, K., Danila, E., Celedinaite, I., Boreikaite, E., et al. (2018). Factors associated with persistent sputum positivity at the end of the second month of tuberculosis treatment in Lithuania. The Korean Academy of Tuberculosis and Respiratory Diseases., 233-240.

Djouma, F. N., Noubom, M., Ateudjieu, J., & Donfack, H. (2015). Delay in sputum smear conversion and outcomes of smear-positive tuberculosis patients: a retrospective cohort study in Bafoussam, Cameroon. BMC Infectious Diseases, 1-7.

D’Souza, K. A., Zaidi, S. A., Jaswal, M., Butt, S., Khowaja, S., Habib, S. S., et al. (2018). Factors associated with month 2 smear non-conversion among Category 1 tuberculosis patients in Karachi, Pakistan. Journal of Infection and Public Health, 283-285.

Fanai, S., Viney, K., Tarivonda, L., Roseveare, C., Tagaro, M., & Marais, B. (2014). Profile of tuberculosis patients with delayed sputum smear. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, S19-S24.

Fortún, J., Martín-Dávila, P., Molina, A., Navas, E., Hermida, J. M., Cobo, J., et al. (2007). Sputum conversion among patients with pulmonary tuberculosis: Are there implications for removal of respiratory isolation? The Journal of antimicrobial chemotherapy, 59(4), 794–798.

Gunda, D. W., Nkandala, I., Kavishe, G. A., Kilonzo, S. B., Kabangila, R., & Mpondo, B. C. (2017). Prevalence and risk factors of delayed sputum conversion among patients treated for smear positive PTB in Northwestern Rural Tanzania: A retrospective cohort study. Journal of Tropical Medicine, 1-5.

Hermosilla, S., You, P., Aifah, A., Abildayev, T., Akilzhanova, A., Kozhamkulov, et al. (2017). Identifying risk factors associated with smear positivity of pulmonary tuberculosis in Kazakhstan. PLOS ONE, 1-11.

Jeremiah, K., PrayGod, G., Faurholt-Jepsen, D., Range, N., Andersen, A. B., Grewal, H. M., et al. (2010). BCG vaccination status may predict sputum conversion in patients with pulmonary tuberculosis: a new consideration for an old vaccine? Thorax, 1072-1076.

Kanda, R., Nagao, T., Tho, N. V., Ogawa, E., Murakam, Y., Osawa, et al., (2015). Factors affecting time to sputum culture conversion in adults with pulmonary tuberculosis: A historical cohort study without censored cases. PLOS ONE, 1-9.

Kayigamba, F. R., Bakker, M. I., Mugisha, V., Naeyer, L. D., Gasana, M., Cobelens, F., et al. (2013). Adherence to tuberculosis treatment, sputum smear conversion and mortality: A retrospective cohort study in 48 Rwandan Clinics. PloS one, 8(9), e73501.

Kigozi, N. G., Chikobvu, P., Heunis, J. C., & Merwe, S. v. (2014). A retrospective analysis of two-month sputum smear non-conversion in new sputum smear positive tuberculosis patients in the Free State Province, South Africa. Journal of Public Health in Africa, 68-72.

Komiya, K., Goto, A., Kan, T., Honjo, K., Uchida, S., Takikawa, et al. (2019). A high C-reactive protein level and poor performance status are associated with delayed sputum conversion in elderly patients with pulmonary tuberculosis in Japan. Respiratory Medicine and Infectious Diseases, 14(3), 291-298.

Mlotshwa, M., Abraham, N., Beery, M., Williams, S., Smit, S., Uys, et al. (2016). Risk factors for tuberculosis smear nonconversion in Eden district, Western Cape, South Africa, 2007–2013: a retrospective cohort study. BMC Infectious Diseases, 1-12.

Nagu, T. J., Spiegelman, D., Hertzmark, E., Aboud, S., Makani, J., Matee, et al., (2014). Anemia at the initiation of tuberculosis therapy is associated with delayed sputum conversion among pulmonary tuberculosis patients in Dar-es-Salaam, Tanzania. PLOS ONE, 9(3), 1-8.

Pefura-Yone, E. W., Kengne, A. P., & Kuaban, C. (2014). Non-conversion of sputum culture among patients with smear positive pulmonary tuberculosis in Cameroon: A prospective cohort study. BioMed Central, 1-6.

Sawadogo, B., Tint, K. S., Tshimanga, M., Kuonza, L., & Ouedraogo, L. (2015). Risk factors for tuberculosis treatment failure among pulmonary tuberculosis patients in four health regions of Burkina Faso, 2009: Case control study. PanAfrican Medical Journalt, 1-14.

Senkoro, M., Mfinanga, S. G., & Mørkve, O. (2010). Smear microscopy and culture conversion rates among smear positive pulmonary tuberculosis patients by HIV status in Dar es Salaam, Tanzania. BMC Infectious Diseases, 1-6.

Shariff, N., & Safian, N. (2015). Diabetes mellitus and its influence on sputum smear positivity at the 2nd month of treatment among pulmonary tuberculosis patients in Kuala Lumpur, Malaysia: A case control study. International Journal of Mycobacteriology, 1-7.

Singla, R., Kumar Bharty, S., Aditya Gupta, U., Umar Khayyam, K., Vohra, V., Singla, et al., (2013). Sputum smear positivity at two months in previously untreated pulmonary tuberculosis patients. International Journal of Mycobacteriology, 2, 199-205.

Stoffel, C., Lorenz, R., Arce, M., Rico, M., Fernadez, L., & Imaz, M. S. (2014). Tratamiento de la tuberculosis pulmonary en un area urbana de baja prevalencia. Cumplimiento y negativizacion bacteriologica. Medicina (Buenos Aires), 74, 9-18.

World Health Organization [WHO]. (2009). Treatment of tuberculosis guidelines. 4th ed. Geneva: WHO.

World Health Organization [WHO]. (2018). Global tuberculosis report 2018. Retrieved October 10, 2020, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-09