การรับรู้และการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • ศวิตา ศรีสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สุวลี โล่วิรกรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำสำคัญ: การรับรู้, การบริโภคอาหารเช้า, นักศึกษาปริญญาตรี

บทคัดย่อ

อาหารมื้อเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญแต่นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอาหารมื้อนี้น้อยที่สุด การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้การบริโภคอาหารมื้อเช้าและการบริโภคอาหารมื้อเช้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 160 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562 โดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การรับรู้การบริโภคอาหารมื้อเช้า รูปแบบการบริโภคอาหาร และแบบบันทึกอาหารย้อนหลัง 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับโดยโปรแกรม INMUCAL version 4.0

ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาใช้เงินค่าอาหารวันละ 150-250 บาท เป็นเงินค่าอาหารมื้อเช้า 25-50 บาท นักศึกษามีการบริโภคอาหารมื้อเช้าในวันเรียนปกติ ร้อยละ 62.5 และวันหยุด ร้อยละ 41.3 ซึ่งอาหารมื้อเช้าที่นักศึกษาบริโภค 5-6 วัน/สัปดาห์ เป็นอาหารจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวผัดกะเพรา ข้าวหมูแดง และข้าวขาหมู เป็นต้น ร้อยละ 31.9 และข้าวราดแกง ร้อยละ 41.9 ซึ่งแหล่งอาหารมื้อเช้ามาจากร้านค้าในคณะ ซึ่งปริมาณพลังงานที่รับจากอาหารมื้อเช้าโดยเฉลี่ย 415±148.78 กิโลแคลอรี่/วัน และการศึกษาการรับรู้การบริโภคอาหารมื้อเช้า พบว่า การรับรู้ความสำคัญของการบริโภคอาหารมื้อเช้าของนักศึกษาอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.34±0.42 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิดจากการไม่บริโภคอาหารมื้อเช้า และการรับรู้อุปสรรคของการบริโภคอาหารมื้อเช้าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62±0.41 และ 3.28±0.78 ตามลำดับ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรส่งเสริมการรับรู้และการบริโภคอาหารมื้อเช้าในกลุ่มนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารมื้อเช้า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และสุขภาพของนักศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ