คุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • มณีรัตน์ ช่างไม้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชนะพล ศรีฤาชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross–Sectionnal Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและสุนทรียทักษะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 195 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากประชากรทั้งหมด 248 คน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการการสนทนากลุ่ม จำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดและใช้สถิติอนุมาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบหลายขั้นตอน จากผลการศึกษา พบว่า ระดับสุนทรียทักษะผู้นำและระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 (S.D.= 0.41) และ 4.45 (S.D.=0.39) ตัวแปรอิสระทั้ง 5ตัว ได้แก่ทักษะความสามารถในการนำ ทักษะในการสอนงาน ทักษะในการพัฒนาตนเอง ทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะในการคิดริเริ่มสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 72.0 (R2=0.720,p-value<0.001)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-19